Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ е орган на съдебната система на Република България. Създаден е с чл. 132а от Конституцията на Република България /обнародван в ДВ бр.12 от 6 февруари 2007 г./

Инспекторатът към ВСС е самостоятелен орган, с основна функция да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост.

Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Мандатът на главния инспектор е петгодишен, а на инспекторите - четиригодишен. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората са уредени в Глава трета чл. 40 - чл. 60 от Закона за съдебната власт.

Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица, или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.

Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи и до компетентните органи на съдебната власт.

Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си.