Адрес за подаване на сигнали:

Инспекторат към ВСС
гр. София, п.к. 1000
ул. "Георг Вашингтон" №17

Сигнали, жалби, предложения и молби от граждани на ръка в сградата на Инспектората към ВСС се приемат всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Телефон: Деловодство - 02 9057550
Факс - 02 9057503
E-mail: ivss@inspectoratvss.bg

Лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 25 MB. 

*Съобщенията от Инспектората към Висшия съдебен съвет се изпращат
от е-mail outbox@inspectoratvss.bg

 

"Връзки с обществеността"

Златина Георгиева Георгиева

Телефон/факс - 02 9057544

E-mail: zlatina.georgieva@inspectoratvss.bg

 

"Информация при попълване на декларации за имущество и интереси по чл. 175a, ал. 1 ЗСВ"

Телефон: 02 905758902 9057592, 02 9057599

E-mail: declaration@inspectoratvss.bg

Телефон: Деловодство - 02 9057595

 

"Длъжностно лице по защита на данните"

Телефон: 02 9057555

E-mail: gdpr@inspectoratvss.bg