СТЕФКА МУЛЯЧКА

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Държавен библиотекарски институт.

Дипломиране: 1988 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист", 1982 г. специалност Библиотекознание и библиография с придобита квалификация „Библиотекар".

 

1988 - 1989 г. Стажант-съдия при Софийски окръжен съд.

1990 - 1991 г. Юрисконсулт СМП - София.

1991 - 1999 г. Следовател в Столична следствена служба.

1999 - 2002 г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия.

2002 - 2016 г. Следовател в Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, с ранг Ръководител на отдел в НСлС.

2009 - 2012 г. Командирована в Специализираното звено при ВКП за разследване на престъпления, свързани с организираната престъпност.

 

Избрана е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпила в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.