19.07.2017 г.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие" 2014 - 2020 г." бе подписан между Инспектората към Висшия съдебен съвет като бенефициент и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление". Оперативната програма е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Одобреното за финансиране с договора, подписан на 17 юли 2017 г., проектно предложение е с наименование „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт". Партньор при изпълнението му е Висшият съдебен съвет.

Основната цел на проектното предложение е да допринесе за гарантиране на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други.

По-конкретно, с изпълнението на проекта се цели осигуряване на ефективни мерки за превенция на конфликта на интереси при гарантиране на прозрачност и опазване независимостта на съдебната власт и повишаване на ефективността по превенция на конфликта на интереси чрез публичен електронен регистър на декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи и изготвяне на вътрешни правила за проверка на декларациите за имущество и интереси, за проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистрати и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, както и за проверки, свързани с нарушаването на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. С изпълнението на проекта се цели още осигуряване на публичност и прозрачност в работата на съда чрез създаване на публичен регистър на отводите и изграждане на специализиран експертен капацитет за извършване на проверка на декларациите за имущество и интереси на магистратите, както и за извършване на проверките за почтеност, конфликт на интереси, нарушаване на независимостта на магистратите и за действия, с които накърняват престижа на съдебната власт.

В рамките на проекта е предвидено разработването на два електронни публични регистъра. Единият е на електронните декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и имуществени декларации, а другият - на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия, и отразяващ произнасянето на горната инстанция по тях. Предвидено е още разработване на вътрешни правила за извършване на проверки за почтеност (интегритет) на магистратите и на вътрешни правила за извършване на проверка на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи, както и провеждане на обучения за работа с новите вътрешни правила и с новите регистри. В рамките на проекта ще бъде закупено и компютърно оборудване и друг хардуер, както са планирани и дейности за информация и комуникация.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 700 000 лева, от които 595 000 лева от Европейския социален фонд и 105 000 лева - национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.10.2019 г.