- 2022 г. -

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.3 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Петър Иванов Иванов (1) прокурор РП - Бургас

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока