• Становище на ИВСС по ТД 3/2023 г. по описа на ВКС, ОСНК
 • Становище на ИВСС по ТД 2/2023 г. по описа на ВКС, ОСНК
 • Становище на ИВСС по ТД 1/2023 г. по описа на ВКС, ОСНК
 • Тълкувателно решение №1/25.07.2023 г. по ТД 1/2023 по описа на ВКС, ОСНК

  42. Сигнал от ИВСС до Министъра на правосъдието по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ във връзка с анализ на данните от извършената през 2022 г. тематична проверка на ИВСС и с оглед на публикувания на 22.12.2022 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, предложен от Министерството на правосъдието.

  41. Сигнал от ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: "Нищожен ли е изготвеният в електронна форма съдебен акт, подписан с електронен подпис, приложен по делото на хартиен носител със заверка по чл. 102а, ал. 4 ГПК?".

  40. Сигнал от ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: представлява ли свръхобезпечеността основание в производството по чл. 402, ал. 2, изр. 1-во ГПК за отмяна на законосъобразно наложени обезпечителни мерки в производството по чл. 389 и сл. ГПК.

 • Oтговор от председателя на ВКС
 • 39. Сигнал от ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: какви обстоятелства съдът трябва да изследва и да взема предвид при разглеждане на исканията в производствата по чл. 536, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 19 ЗТРРЮЛНЦ.

  Тълкувателно решение по ТД 1/2022 по описа на ВКС, ОСТК

  38. Сигнал от ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ до председателстващия СК на ВСС, съдържащ предложение за изменение на разпоредбата на чл. 80, ал. 11 ПАС, с цел привеждането й в съответствие с разпоредбата на чл. 384а НПК.

 • Становище на ИВСС по ТД 3-2021 г. по описа на ВАС, ОСК на ВАС
 • Тълкувателно решение № 14/21.12.2021 г. по ТД 3/2021 г. по описа на ВАС

  37. Сигнал от ИВСС до Министър-председателя по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ във връзка с обобщаващ доклад от тематична проверка на ИВСС на наложените от районния съд мерки за защита от домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие и с оглед правомощията на Министерския съвет по чл. 6, ал. 5 ЗЗДН ежегодно да приема Национална програма за защита от домашно насилие.

  36. Сигнал от ИВСС до Министъра на правосъдието по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ във връзка с обобщаващ доклад от тематична проверка на ИВСС на наложените от районния съд мерки за защита от домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие и с оглед предложения от Министерството на правосъдието за неговото изменение, публикувани на 13.01.2021 г. за публично обсъждане.

  35. Сигнал от ИВСС до Председателя на Върховен касационен съд по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ за уеднаквяване на съдебната практика в производствата по чл. 62, ал. 7, вр. с ал. 6, т. 12 ЗКИ по следните въпроси: какъв е по своя характер производството; следва ли в решението да се определя срок за разкриване на банковата тайна, предвид разпоредбата на чл. 175 д, ал. 5 ЗСВ; към кой момент следва да се преценява навършването на пълнолетие от детето на магистрат, предвид чл. 175 б, ал. 4 ЗСВ, приложим ли е чл. 101 ГПК в производството; обвързано ли е подаването на искането с определения в чл. 175 д, ал. 1 ЗСВ срок за извършване на проверката за съответствие на декларираните обстоятелства.

 • Становище на ИВСС по ТД 6/2020 г. по описа на ОССК на ВАС
 • Tълкувателно решение 9/16.09.2021 г. на ВАС, ОССК по ТД 6/2020 г.

 • Становище на ИВСС по ТД 1/2020 г. на ОСГК на ВКС
 • Тълкувателно решение по ТД 1/2020 по описа на ВКС, ОСГК

 • Становище на ИВСС по ТД 1/2020 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение 1/15.03.2024 г. на ВКС, ОСНК по ТД 1/2020 г.

 • Становище на ИВСС по ТД 5 - 2019 по описа на ОСГК на ВКС
 • Тълкувателно решение № 5/26.10.2021 г. на ОСГК на ВКС по ТД 5/2019 г.

  34. Сигнал от ИВСС до Председателя на Върховен касационен съд по чл.54, ал.1, т.4 ЗСВ за уеднаквяване на съдебната практика по следните въпроси: относно момента за свикване на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ; има ли съдът правомощие да замести волята на кредиторите и да не свика събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ; в кой момент настъпват процесуалните предпоставки за постановяване на решение по чл. 710, вр. с чл. 711 ТЗ в производство, открито на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ, когато той е обвързан с изтичане на срока за депозиране на оздравителен план; в кои случаи реквизитите по чл. 711 ТЗ са задължително съдържание на решението.

  33. Сигнал от ИВСС до Министъра на правосъдието по чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ с предложения за изменение и допълнение на разпоредби от Търговския закон, част четвърта „Несъстоятелност“ по въпроси, свързани със сроковете по чл. 629 ТЗ за образуване, насрочване и приключване на производствата във фазата на разглеждане на молбата; относно създаване на правна възможност за обжалване на определението, с което съдът по несъстоятелност оставя без уважение молба по чл. 629, ал. 4 ТЗ; създаване на специални основания в Търговския закон за спиране, присъединяване и прекратяване на производства по несъстоятелност при наличие на висящи дела срещу един и същ длъжник и др.

 • Становище на ИВСС по ТД 3 -2019 на ОСГК на ВКС
 • Тълкувателно решение №3/02.12.2021 г. ОСГК на ВКС по ТД №3/2019 г.

 • Становище на ИВСС по ТД 5 -2019 на ОСГТК на ВКС
 • Тълкувателно решение №3/21.01.2022 г. ОСГTК на ВКС по ТД №5/2019 г.

 • Становище на ИВСС по ТД 4 -2019 на ОСГК на ВКС
 • Тълкувателно решение №4/14.04.2022 г. ОСГК на ВКС по ТД №4/2019 г.

 • Становище на ИВСС по ТД 3-2019 г. на ОССК на ВАС
 • Тълкувателно решение №4/29.03.2021 г. ОСС на Първа и Втора колегия на ВАС по тълкувателно дело №3/2019 г.
 • Становище на ИВСС по ТД 2-2019 г. на ОСГТК на ВКС
 • Тълкувателно решение №2/26.03.2021 г. ОСГТК на ВКС по тълкувателно дело №2/2019 г.

  32. Сигнал от ИВСС до председателите на ВКС и ВАС по реда на чл.54, ал.1, т.4 от ЗСВ, относно противоречива практика на съдилищата при решаване на делата, образувани по искове по чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл.59 от ЗЗО

 • Становище на Инспектората към ВСС по ТД 1-2019 по описа на ОСГТК на ВКС
 • Тълкувателно решение №1/02.07.2021 г. ОСГTК на ВКС по ТД №1/2019 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по ТД 1-2019 по описа на ВКС, ОСНК
 • Тълкувателно решение №1/12.03.2021 г. ОС НК ВКС по тълкувателно дело №1/2019 г.
 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 3 от 2018 на ОСГТК на ВКС
 • Тълкувателно решение №3/17.03.2021 г. ОСГTК на ВКС по тълкувателно дело №3/2018 г.

 • Становище на ИВСС по ТД 1 от 2018 г. на ОСГК на ВКС
 • Тълкувателно решение №1/04.06.2020 г. ОС ГК ВКС по тълкувателно дело №1/2018 г.

 • Становище на ИВСС по тълкувателно дело 1-2018 ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №1/24.01.2022 г. ОСНК на ВКС по ТД №1/2018 г.

 • Становище на ИВСС по тълкувателно дело 1-2017 ОС на ГК и ТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС
 • Тълкувателно постановление №2/18.03.2019 г. ОСГTК на ВКС и ОСС на I и II колегия на ВАС по тълкувателно дело №1/2017 г.

 • Становище на ИВСС по тълкувателно дело 6-2017 ОС на НК на ВКС
 • Тълкувателно решение №6/19.02.2018 г. ОСНК ВКС по тълкувателно дело №6/2017 г.

 • Становище на ИВСС по тълкувателно дело 1-2016 ОС на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
 • Тълкувателно постановление №1/16.01.2019 г. ОСГTК на ВКС и ОСС на I и II колегия на ВАС по тълкувателно дело №1/2016 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 5 от 2017 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №5/21.05.2018 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №5/2017 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 4 от 2017 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №4/06.02.2018 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №4/2017 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 3 от 2017 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №3/01.12.2017 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №3/2017 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 2 от 2017 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №2/28.02.2018 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №2/2017 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 1 от 2017 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №1/28.09.2017 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №1/2017 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 1 от 2017 на ОС на ГК и ТК на BКС и ОС на Първа и Втора колегия на ВАС
 • Тълкувателно постановление 2 от 18.03.2019 г. на ВАС – ОСС от ГК и ТК на ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС по ТД 1/2017 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 8 от 2016 на ВАС
 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 4 от 2016 на ОС I и II колегия на ВАС
 • Тълкувателно решение №1/17.09.2018 г. ОСС от Първа и Втора колегия на ВАС по тълкувателно дело №4/2016 г.

 • Становище на Инспектората към ВСС по Тълкувателно дело № 1 от 2016 на ОСГК на ВКС и Първа и Втора Колегия на ВАС
 • Тълкувателно постановление 1 от 16.01.2019 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора Колегия на ВАС по ТД 1 от 2016 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по TД №2/2015 г. на ОС ГК и ТК на ВКС и I и II колегия на ВАС
 • Определение 1 от 25.03.2021 г. по ТД 2/2015 г. на ОС ГК и ТК на ВКС и I и II колегия на ВАС

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №2/2016 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №2/22.12.2016 г. ОСНК на ВКС по ТД №2/2016 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №1/2016 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №1/07.06.2016 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №1/2016 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №1/2015 г. на ОС на ВАС и ВКС
 • Тълкувателно постановление №1/29.09.2016 г. ОСС на ГК и ТК на ВКС и ОСС от Първа и Втора колегия на ВАС по тълкувателно дело №1/2015 г.
 • 31. Сигнал до председателя на ВАС относно противоречива съдебна практика и отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение от ОС на съдиите от ВАС за уеднаквяване практиката на административните съдилища по следните въпроси: следва ли да се събира държавна такса по частни жалби от административните съдилища и ако е да какъв размер следва да бъде държавната такса по подаваните частни жалби?

  Тълкувателно решение №3/04.12.2017 г. ОСС от Първа и Втора колегия на ВАС по тълкувателно дело №5/2016 г.

 • Предложение на председателя на ВАС за приемане на тълкувателно решение
 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №5/2016г. на ОС на ВАС
 • Тълкувателно решение 3 от 12.04.2017 г. на ВАС – ОСС от I и II колегия на ВАС по ТД 5/2016

  30. Сигнал до председателя на ВАС относно противоречива съдебна практика за приемане на тълкувателно решение или постановление по следния въпрос: Кой давностен срок се прилага при изпълнение на административното наказание "глоба" след прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН - този по чл. 171 ДОПК или този по чл. 82, ал. 1, б. "а" ЗАНН?

  Тълкувателно решение №2/04.12.2017 г. ОСС от Първа и Втора колегия на ВАС по тълкувателно дело №3/2016 г.

  29. Сигнал до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение от ОСТК на ВКС по следния въпрос: Има ли противоречиво разрешаване на материално правните въпроси относно приложението на чл. 231, ал. 3 /в редакцията преди изменението в Търговския закон /ДВ, бр. 84/2000год./ и по-конкретно при намалението на капитала на едноличните акционерни дружества с държавно имущество-участие /ЕАД/?

 • Отговор от заместник-председателя на ВКС и ръководител на ТК
 • 28. Сигнал до председателя на ВКС за установена противоречива практика относно определянето на местната подсъдност на производството по чл.432 от НПК. Сигналът е до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение от ОСНК на ВКС по следния въпрос: Кой съд е местно компетентен да се произнесе в производството по чл.432 от НПК - за продължаване, замяна или прекратяване на принудителните медицински мерки по чл. 89 от НК - районният съд по местоживеенето на лицето, спрямо което са наложени или районният съд по местонахождението на лечебното заведение, в което се провежда лечението?

 • Отговор от заместник-председателя на ВКС и председател на НК
 • 27. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива практика в окръжните съдилища при събиране на държавна такса, респективно освобождаване от държавна такса по чл.620, ал.5 от Търговския закон

  26. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива практика на окръжните съдилища в производствата по чл. 96, ал. 1 във вр. с чл. 82, ал. 1 от Семейния кодекс /СК/.

  25. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива практика в окръжните съдилища по въпроса дали възраженията срещу списъците по чл. 686, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ в производствата по чл. 692, ал.2 - 4 от ТЗ следва да се образуват в отделни частни търговски дела или са част от производството по несъстоятелност.

 • Отговор от Председателя на първо търговско отделение на ВКС и и.ф. Ръководител на ТК
 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №4/2015 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №4/12.03.2016 г. ОС НК ВКС по тълкувателно дело №4/2015 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №3/2015 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №3/22.12.2015 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №3/2015 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №2/2015 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №2/19.05.2015 г. ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №2/2015 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №1/2015 г. на ОСНК на ВКС
 • Определение на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №1/2015 г.

  24. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива съдебна практика по обявяване на решенията по реда на чл. 378, ал. 4 от НПК. Сигналът е до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение от ОСНК на ВКС по следните въпроси:
  1. Приложими ли са правилата на чл. 300 и чл. 310 от НПК към постановяване и обявяване на решение по реда на чл. 378, ал. 4 от НПК?;
  2. В същата хипотеза съдът обвързан ли е от принципа за непрекъснатост на съдебното заседание, развит в чл. 259 от НПК?;
  3. От кой момент започва да тече срока по чл. 319 от НПК за обжалване и протест на решението по чл. 378, ал. 4 от НПК - постановяване или съобщаване на решението?

 • Предложение на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение
 • Тълкувателно решение №3/20.11.2014 г. ОС НК ВКС по тълкувателно дело №3/2014 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №3/2014 г. на НК на ВКС
 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №1/2014 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №1/2014 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №4/2014 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №4/03.12.2014 г. на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №4/2014 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело № 1/2014 г. на ОС на съдиите от Втора колегия на ВАС и ОСНК на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление
 • Тълкувателно постановление №1/27.02.2015 г. ОСС от НК на ВКС и ОСС от Втора колегия на ВАС по тълкувателно дело №1/2014 г.
 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело № 2/2014 г. на ОС на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС за приемане на съвместно тълкувателно постановление
 • Тълкувателно постановление 2 от 19.05.2015 г. на ОС на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по ТД 2 от 2014

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело № 6/2014 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №6/08.06.2015 г. ОСНК ВКС по тълкувателно дело №6/2014 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело № 1/2015 г. на ОСНК на ВКС
 • Протокол от 25.06.2015 г. на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №1/2015 г.


  Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №2 /2015 г. на ОСНК на ВКС
  Тълкувателно решение №2/19.06.2015 г. ОС НК на ВКС по тълкувателно дело №2/2015 г.

  23. Сигнал до председателя на ВАС относно противоречива съдебна практика, наложена с окончателни съдебни актове от еднакви по степен съдилища в производства по обжалване на наказателни постановления, с които са налагани имуществени санкции за нарушения, квалифицирани по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда. Сигналът е до председателя на ВАС за приемане на тълкувателно решение от ОСК на ВАС, което да отговори на въпроса: в какво съотношение се намират материалноправните предпоставки за осъществяване на отделните състави на административните нарушения, визирани в чл. 414, ал. 3 от КТ.

  22. Сигнал до председателя на Върховния административен съд във връзка с противоречива съдебна практика по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за налагане на административно-наказателна отговорност с електронен фиш в административните съдилища в градовете - Ловеч, Плевен, Велико Търново и София-град, установена при тематична проверка по приложението на същата разпоредба, с предложение за сезиране на ВАС за издаване на тълкувателно решение по противоречивите и спорно решаваните въпроси.

  Тълкувателно решение №1/26.02.2014 г. ОС на колегиите ВАС по тълкувателно дело №1/2013 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №4/2013 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №4/11.02.2014 г. на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №4/2013 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №3/2013 на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №3/12.11.2013 г. на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №3/2013 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №6/11.10.2013 г. на ОСНК на ВКС
 • Тълкувателно решение №6/30.05.2014 г. на ОСНК на ВКС по тълкувателно дело №6/2013 г.

  21. Сигнал до председателя на ВКС във връзка с установена противоречива практика в районните и окръжните съдилища, касаеща производствата по допускане на обезпечение на бъдещи искове - чл. 390 и сл. от ГПК. ИВСС предлага на ОСГК на ВКС да приеме тълкувателно решение, за уеднаквяване на съдебната практика по въпроса: от кой момент тече срокът предвиден в чл. 390, ал. 3, предл. 1-во от ГПК, за предявяване на бъдещия иск, чието обезпечаване е допуснато в производствата по чл. 390 и сл. от ГПК.

  20. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива практика на съдилищата по чл. 234 от НК, както и по чл. 72 и чл. 53, ал. 1, б. „а" от НК за престъпление по чл. 234 НК в Апелативен район Пловдив и ОС - Благоевград.

  Тълкувателно решение №2 от 18.12.2013 г. ОС НК ВКС по тълкувателно дело №2/2013 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №2/2013 г. на НК на ВКС
 • Тълкувателно решение №2/18.12.2013 г. ОСНК на ВКС по ТД №2/2013 г.

  19. Сигнал до председателя на ВКС по повод противоречива съдебна практика на ВКС по чл. 92 от Закона за собствеността. Във връзка с постъпили в ИВСС сигнали е извършен анализ на две групи решения на ВКС, които дават различни, взаимноизключващи се разрешения, на идентични материалноправни въпроси по приложението на чл. 92 от ЗС, по които е допуснато касационно обжалване. Поради това, с оглед разпоредбата на чл. 292 от ГПК и т. 1 от ТР 2/28.09.2011 г. на ОСГТК на ВКС, ИВСС предлага ОСГК на ВКС да издаде тълкувателно решение за уеднаквяване на съдебната практика по въпроса:
  Кой е собственик на площите от сградата, надхвърлящи обема на правото на строеж, които не могат да се обособят като самостоятелен обект съобразно строителните прaвила и норми?

 •  Тълкувателно решение №5/18.05.2017 г. ОСГК по тълкувателно дело №5/2015 г.
 • 18. Сигнал до Главния прокурор относно неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 127, т. 6 от Конституцията, осъществявано от прокурори при ОП -Варна. През 2010 г. по искане на Главния прокурор във ВАС е образувано тълкувателно дело № 3/2010 г., по което е прието Тълкувателно решение № 7/25.11.2010 г. ОС на колегиите на ВАС. Искането на Главния прокурор е относно задължителното участие на прокурор в първоинстанционните съдебни производства по чл. 1 от ЗОДОВ, които се разглеждат по реда на АПК.

  17. Сигнал до председателя на ВКС, във връзка с установена противоречива практика на ВКС при определяне на надлежната пасивно легитимирана страна в трудовоправните спорове за отмяна на дисциплинарно уволнение на директор на училище по чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ за иницииране на искане за приемане на тълкувателно решение от ОС на ВКС.

  16. Сигнал относно предложение за отправяне на искане до Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси за приложението на чл.72, ал.1 от НПК.

  Тълкувателно решение №2/11.10.2012 г. ОС на НК на ВКС (ОСНК) по тълкувателно дело №1/2012 г.

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №1/2012 г. на ОС на НК на ВКС
 • 15. Сигнал относно констатирана противоречива практика по начина на определяне на паричната претенция от ВКС при искания за спиране изпълнение на въззивни решения, относно вещни права - чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК.

  Тълкувателно решение №8/31.10.2012 г. ОСГК по тълкувателно дело №8/2012 г. ОСГК

  14. Сигнал до председателя на Върховния административен съд /ВАС/ във връзка с констатирана противоречива практика на административните съдилища по въпроса, свързан с правната природа на имуществените санкции и дали върху тях следва да се начисляват лихви.

  13. Сигнал до председателя на Върховния административен съд /ВАС/, съдържащ се в Акт с резултати от извършена тематична проверка на ВАС, с установено наличие на противоречива съдебна практика по въпроса: „Нищожни или незаконосъобразни са решенията на Министерския съвет на Република България, издадени при несъобразяване с изискването на чл. 34б от Закона за държавната собственост да бъде посочено името на действителния собственик на отчуждения имот, или този порок следва да бъде отстранен по реда на чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс?"

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Тълкувателно дело №2/2011 г. на ОС на НК на ВКС
 • Тълкувателно решение 2/2011 г. на ОСНК на ВКС

 • Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по тълкувателно дело №2/2010 г. на ОС на ВАС
 • Тълкувателно решение №5/20.07.2010 г. ОС на колегиите ВАС по тълкувателно дело №2/2010 г.

  12. Сигнал до председателя на Върховния административен съд във връзка с установена противоречива практика по приложението на чл. 189, ал. 3 от ГПК /отм./ и чл. 236, ал. 3 от ГПК.

  11. Сигнал до председателя на Върховния касационен съд във вързка с констатирана противоречива съдебна практика по приложението на чл. 189, ал. 3 от ГПК /отм./ и чл. 236, ал. 3 от ГПК.

  Тълкувателно решение №1/10.02.2012 г. ОС на ГК и ТК ВКС по тълкувателно дело №1/2011 г.

  10. Сигнал до председателя на Върховния административен съд във връзка с противоречива съдебна практика на различни състави на ВАС по прилагането на чл. 6, ал. 3 от ГПК /отм./ и чл. 4, ал. 2 от ЗСВ /отм./, от които се правят изводи за нищожни или незаконосъобразни административни актове.

  9. Сигнал до председателя на Върховния касационен съд във връзка с противоречиви практики по допускане касационно обжалване на въззивните определения по чл. 389 и чл. 390 ГПК във вр. с чл. 274 ал.3 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

  Тълкувателно решение №1/21.07.2010 г. ОС на ГК и ТК ВКС по тълкувателно дело №1/2010 г.

  8. Сигнал до председателя на Върховния административен съд относно противоречива, нееднаква и неправилна съдебна практика по прилагането на параграф 16,ал.1 от ПР на ЗУТ.

  7. Сигнал до председателя на Върховния касационен съд за установени противеречиви решения на състави на ВКС при прилагането на разпоредби от ЗЗД, касаещи действителността на договора за замяна на недвижими имоти.

  Писмо от заместник-председателя на ВКС и председател на ГК.

  Тълкувателно решение №4/07.07.2010 г. ОС ГК ВКС по тълкувателно дело №4/2009 г.

  4. Сигнал до председателя на Върховния касационен съд за заповедното производство. При анализиране съдебната практика по заповедното производство констатирахме, че прилагането нормите в глава 47 от Част V на ГПК в сила от 1.ІІІ.2008 год. от съдилищата в страната са породили спорни въпроси.

  5. Сигнал до председателя на Върховния касационен съд относно противоречива съдебна практика по дела за обезпечение на бъдещ иск

  4. Сигнал до председателя на Върховния административен съд за наличие на противоречива съдебна практика при обжалване на решения от наказателно-административен характер по реда на чл.143, ал.1 от АПК в касационното производство, следва ли административния съд да присъжда поисканите разноски. Въз основа на изготвеното предложение е образувано тълкувателно дело №7/2008 г.

  Тълкувателно решение №2/03.06.2009 г. ОС на колегиите ВАС по тълкувателно дело №7/2008 г.

  3. Сигнал до председателя на Върховния административен съд за установена противоречива и неправилна съдебна практика по прилагането на Закона за концесиите /отменен и действащ/.

  2. До министъра на правосъдието за внасяне на предложение за издаване на тълкувателно решение по въпроси, свързани с противоречиво прилагане на материалноправните разпоредби на чл. 216, във връзка с чл. 218в от НК.

  1. До председателя на ВКС за внасяне на предложение по въпроси, свързани с противоречиво прилагане на процесуалните норми регламентирани в Глава ХVІІ от НПК: „Съкратено съдебно производство". Въз основа на изготвеното предложение е образувано тълкувателно дело №1/2008 г.

  Тълкувателно решение №1/06.04.2009 г. ОС НК ВКС по тълкувателно дело №1/2008 г.