Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет - прекратена

 

Вид: Публично състезание

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: № 1 Доставка на сървър № 2 Доставка на баркод скенери и термопринтери

АОП номер: 01599-2019-0001  

 

Линк към АОП обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=897901&mode=view 

 

Линк към АОП решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=897902&newver=2 

 

Публикация
 Дата
Документация за участие и приложения  28.02.2019г. 17:20:26
Първа страница на документация за участие - сканирана
ЕЕДОП
 28.02.2019г. 17:21:12
Техническо задание
 28.02.2019г. 17:23:55
Решение   28.02.2019г. 17:25:16
Обявление   28.02.2019г. 17:27:05
Методическо указание
  28.02.2019г. 17:29:36
Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация
08.03.2019г. 16:02:01
ЕЕДОП
08.03.2019г. 16:03:18
Решение за прекратяване на процедура
15.03.2019г. 18:28:36