Конституция на Република България

Закон за съдебната власт

Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет

Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Вътрешни правила за проверка на имуществените декларации на съдиите прокурорите и следователите от екипи на ИВСС

Вътрешни правила за извършване на проверки по глава девета раздел Iб ЗСВ от екипи на ИВСС

Методика за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Глава трета "а" от ЗСВ

Вътрешни правила за опазване на самоличността на лицата, подали сигнал за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел І „б" ЗСВ

Вътрешни правила за провеждане на проверките за почтеност на експертите в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Вътрешни правила за провеждане на конкурси за назначаване на експерти в Инспектората към Висшия съдебен съвет (изм. и доп. със Заповед №102/31.10.2016 г. на главния инспектор на ИВСС)

Вътрешни правила за случайното разпределение на преписките по заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета "а" от ЗСВ

Заповед по Графика на правителството за периода февруари-юли 2012 г.

Бюджет