Конституция на Република България

Закон за съдебната власт

Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Eвропейска харта за професионална етика на националните инспекционни органи, членове на мрежата на европейските служби за съдебна инспекция

Методика за извършване на проверки на органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет

Вътрешни правила за проверка на имуществените декларации на съдиите прокурорите и следователите от екипи на ИВСС

Вътрешни правила за извършване на проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите от екипи на Инспетората към Висшия съдебен съвет 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

Методика за извършване на проверки по Закона за защита на личните данни от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет в органите на съдебната власт 

Методика за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Глава трета "а" от ЗСВ

Вътрешни правила за опазване на самоличността на лицата, подали сигнал за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел І б ЗСВ

Вътрешни правила за извършване на проверките за почтеност на експертите в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Вътрешни правила за провеждане на конкурси за назначаване на експерти в Инспектората към Висшия съдебен съвет (изм. и доп. със Заповед №102/31.10.2016 г. на главния инспектор на ИВСС)

Вътрешни правила за прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила за случайното разпределение на преписките по заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета "а" от ЗСВ

Заповед по Графика на правителството за периода февруари-юли 2012 г.

Бюджет