Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС

 

Вид: Публично състезание

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС. Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
№ 1 "Доставка на сървър"
№ 2 "Доставка на баркод скенери и принтери за етикети (термопринтери)"

АОП номер: 01599-2019-0002

 

Линк към АОП решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=914225&newver=2

 

Линк към АОП обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=914226&mode=view

 

Публикация
Дата
Решение 31.05.2019 г. 11:05:18
Обявление 31.05.2019 г. 11:06:24
Документация за участие 31.05.2019 г. 11:08:21
Сканирана първа страница на документацията за участие
31.05.2019 г. 11:09:32
Техническо задание
31.05.2019 г. 11:10:26
Приложения към документацията за участие
31.05.2019 г. 11:11:31
ЕЕДОП
31.05.2019 г. 11:26:29
Разяснение по документацията
14.06.2019 г. 17:51:32
Протокол №1 21.06.2019 г. 19:42:22
Съобщение за отваряне на ценови предложения 01.07.2019 г. 17:29:43
Протокол №2 08.07.2019 г. 16:50:12
Протокол №3 08.07.2019 г. 16:54:34
Протокол 08.07.2019 г. 16:58:54
Решение 08.07.2019 г. 17:02:31
Обявление за възложена поръчка 26.08.2019 г. 16:33:16
Договор за обособена позиция 1 и приложения към него 26.08.2019 г. 16:33:40
Договор за обособена позиция 2 и приложения към него 26.08.2019 г. 16:34:06