СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. ЛДС-19-8/25.07.2019 г. по описа на ИВСС
Относно: Защита на личните данни по случаи с международен елемент, свързани с деца, нуждаещи се от закрила в страната или чужбина.

СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. № ЛДИ-19-5/31.07.2019 г. по описа на ИВСС
Относно: възможно ли е звукозапис от проведено съдебно заседание да се съхранява след определения в закона срок, като например до приключване на на съответната проверка или това ще е прекомерност по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679


СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. № ЛДИ-19-3/01.04.2019г. по описа на ИВСС
Относно: Задължени ли са органите на съдебната власт да определят конкретно длъжностно лице по защита на данните
Какъв е подходящият срок по смисъла на чл. 63, ал. 4 ЗЗЛД, който органите на съдебната власт като администратори на лични данни следва да определят за съхранение и архивиране на дневниците/логовете по чл. 63, ал. 1 ЗЗЛД


СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. № ЛДИ-19-1/19/11.03.2019г. по описа на ИВСС
Относно: мотивите на кои съдебни актове на административните съдилища не подлежат на публикуване на интернет страниците на съдилищата


Информация за обработваните лични данни в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в Инспектората към Висшия съдебен съвет