Списък на съдии, прокурори и следователи, при които е установено несъответствие в декларациите, подадени през 2018 г., което не е отстранено в срока по чл.175ж, ал.2 ЗСВ


Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Дарина Неделчева Рачева-Генадиева
съдия Административен съд - Варна Ежегодна