Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Вид: Публично състезание


Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет.


Обществената поръчка включва следните обособени позиции:


№ 1 "Доставка на 30 броя компютри и 46 броя монитори"
№ 2 "Доставка на 20 броя принтери"
№ 3 "Доставка на 25 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)"
№ 4 "Доставка на 70 броя софтуерни лицензи за Microsoft Office 2019 Standard и 70 броя клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server"
№ 5 "Доставка на 5 броя лицензи за (OCR) софтуер и лиценз за софтуер за защита на 120 броя пощенски кутии, закупуване на мрежово оборудване и материали (възлагана директно в съответствие с чл.21 ал.6 ЗОП)";

АОП номер: 01599-2019-0006

 

Линк към АОП решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941561&newver=2

 

Линк към АОП обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=941563&mode=view

 

Линк към АОП Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=941624&mode=view

 

Публикация
Дата
Решение 28.10.2019г.
Обявление 28.10.2019г.
Документация за участие 28.10.2019г.
Сканирана първа страница на документацията за участие
28.10.2019г.
Техническо задание
28.10.2019г.
Приложения към документацията за участие
28.10.2019г.
ЕЕДОП
28.10.2019г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
29.10.2019г.
Протокол 1 от работата на комисията
20.11.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
25.11.2019г.
Протокол 2
29.11.2019г.
Протокол 3
29.11.2019г.
Обобщен протокол
29.11.2019г.
Решение за избор на изпълнители
29.11.2019г.
Договор и приложения с "Джей Би Електроникс" ЕООД - ОП 1
16.01.2020г.
Договор и приложения с "Дилекс" ООД - ОП 2
16.01.2020г.
Договор и приложения с "ЦАПК Прогрес груп" АД - ОП 4
16.01.2020г.