Информация за обработваните лични данни в Инспектората към Висшия съдебен съвет

--------------------------------

С допълнение в чл. 175а, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), считано от 23 януари 2018 г. подлежи на деклариране от съдиите, прокурорите и следователите произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Посоченото допълнение налага изменение в утвърдения от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет образец на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, за което изменение законът не предвижда отлагателен срок.
С оглед осигуряване възможността за изпълнение на законовите си задължения за деклариране, съобразно посоченото по-горе допълнение в чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет УВЕДОМЯВА, че:
1. задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасени задължения или кредити се отнася от 23 януари 2018 г. занапред;
2. срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ е едномесечен, считано от датата на промяната – чл. 175в, ал. 2 ЗСВ;
3. в срок до 12 февруари 2018 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Инспектората към ВСС актуализиран образец на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

--------------------------------

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, на 01.12.2016 г. на интернет страницата на ИВСС беше публикуван Проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите и мотиви към него. Беше предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Този срок беше съобразен с предстоящото влизане в сила от 1 януари 2017 г. на промените в ЗСВ, които регламентират новите правомощия на ИВСС за извършване на проверки за почтеност, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, както и проверки на имуществените декларации на магистратите. В Правилника се уреждат на подзаконово ниво организацията и редът за провеждане на тези проверки; посочва се какъв е предметът на проверките, техните основания, с какъв акт приключват и какви са техните последици. Тези въпроси не са предвидени в ЗСВ и ако подзаконовата регламентация относно дейността на ИВСС бъде забавена във времето след 1 януари, е налице реална възможност за създаване на правен вакуум и блокиране на тази нова, съществена дейност на Инспектората.
В предоставения срок не постъпиха предложения, бележки или становища по проекта.

--------------------------------

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове е публикуван Проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, мотиви към него.

 • Проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • Мотиви към проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • В срок до 15.12.2016 г. включително могат да бъдат изразявани предложения и становища по Проекта на адрес: ivss@inspectoratvss.bg

   

  ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ИМУЩЕСТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ" И ДЕЙНОСТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ, ВКЛЮЧВАЩ ИСКАНИТЕ ОТВОДИ И МОТИВИТЕ, С КОИТО СА УВАЖЕНИ ИЛИ НЕ ЗА ВСЕКИ СЪДИЯ И ОТРАЗЯВАЩ ПРОИЗНАСЯНИЯТА НА ГОРНАТА ИНСТАНЦИЯ ПО ТЯХ"


  Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Добро управление", Приоритетна ос III „Прозрачна и ефективна съдебна система", Инспекторатът към Висшия съдебен съвет възнамерява да кандидатства с проектно предложение по отворената Процедура BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие" 2014-2020.
  Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОП „Добро управление", един от начините за определяне на прогнозния разход по всяка от дейностите по проекта е чрез извършване на проучване на пазара и реалните пазарни цени за изпълнение на дейността. В тази насока, кандидатът следва да представи към проектното предложение три оферти на база зададени параметри или минимални технически характеристики.
  В тази връзка Инспекторатът към Висшия съдебен съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на сходни дейности, да представят индикативна оферта за изпълнение на дейност „Разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване конфликт на интереси и имуществени декларации" и дейност „Разработване на електронния публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянията на горната инстанция по тях", съгласно минималните технически характеристики, приложени към настоящата покана.
  В случай на проявен интерес, моля да представите оферта на адреса на Инспектората към Висшия съдебен съвет - град София, п. код 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, в срок до 21.10.2016 г. В офертата следва да се посочи цена, без ДДС, поотделно за всяка една от дейностите, а за тези от тях, които включват модули - за всеки отделен модул. Представената оферта ще бъде използвана единствено за целите на кандидатстване по посочената по-горе процедура.
  При необходимост от допълнителна информация, такава може да бъде получена от Тихомир Мавров - ръководител сектор „Разработка и внедряване на информационни системи" в отдел „Административна дейност и информационно обслужване" на ИВСС, тел. 0886230007, е-mail tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg

 • Приложение 1
 • Приложение 1_1
 • Приложение 2
 •  

  СТАНОВИЩЕ

  на инспекторите в Инспектората към ВСС относно осъществяване правомощията на Главния инспектор в условията на функционална необходимост

 • Протокол № 16/06.12.2013 г. от заседание на инспекторите в Инспектората към ВСС

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

  Във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

  1 октомври 2012

  При подаване на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок и във връзка с чл. 60б., ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт моля да използвате приложения образец на Заявление и Декларация по чл. 60б, ал. 2 от Закона за съдебната власт

  Образец

 • Заявление
 •         Образец
 • Декларация по чл.60б, ал.2 от ЗСВ
 •  

  ОБЯВА

  10 септември 2012

 • Подбор за командироване на национални експерти в регистратурата на ЕСПЧ