--------------------------------

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), на 01.11.2022 г. на интернет страницата на ИВСС беше публикуван Проект на Правилник за допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (ПОДИВССДАЕ), както и мотиви към него. Допълненията бяха изготвени в изпълнението на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, заложена в Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България за 2022 г. (НПВУ), Решение на Съвета на Европейския съюз от 28.04.2022 г. и Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България, с което е утвърден график за приключването на дейностите по Реформа 2 с отговорна институция Инспекторат към Висшия съдебен съвет, 4-то тримесечие на 2022 г. Предложените допълнения произтичат от правомощието на Инспектората по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, като целта е да се оптимизира дейността на органа при обобщаване и анализиране на данните по приключването на делата и преписките от съдилищата, прокуратурите и следствените органи.

Беше предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта (до 15 ноември включително). Този срок, който е в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, е обоснован преди всичко с обстоятелството, че не се предлага нов Правилник, нито съществени изменения в него, а само допълнения с две разпоредби към настоящия.

В предоставения 14-дневен срок не постъпиха предложения, бележки или становища по проекта.

--------------------------------

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове е публикуван Проект на Правилник за допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, както и мотиви към него.

 • Проект на Правилник за допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • Мотиви към проекта на Правилник за допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • В срок до 15 ноември 2022 г. включително могат да бъдат изразявани предложения и становища по проекта на адрес: ivss@inspectoratvss.bg

  --------------------------------

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), на 19.06.2020 г. на интернет страницата на ИВСС беше публикуван Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (ПОДИВССДАЕ), както и мотиви към него. Необходимостта от изготвянето на тези изменения и допълнения произтича от промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) във връзка с правомощията на институцията, обнародвани в ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г. Промените в ЗСВ имат за цел да оптимизират законовата уредба относно разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и дейността по извършването на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на декларациите им за имущество и интереси, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Освен съобразяване на съответните разпоредби в ПОДИВССДАЕ със ЗИДЗСВ, в подзаконовата нормативна уредба са включени и промени в частта за личните данни, произтичащи от едногодишното прилагане на надзорните правомощия на ИВСС. Изменят се и някои разпоредби, съобразно практиката на Инспектората, а редакцията на отделни текстове се прецизира.

  Беше предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта (до 3-ти юли включително). Този срок, който е в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, е обоснован преди всичко от необходимостта да се приведат на практика прецизираните разпоредби за проверките и производствата, които извършва Инспекторатът. В случая не беше необходим по-дълъг срок за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника, тъй като не се предлага нов Правилник, а само изменения и допълнения към настоящия, произтичащи основно от промените в ЗСВ, обнародвани в ДВ, бр. бр. 11 от 07.02.2020 г.

  В предоставения 14-дневен срок не постъпиха предложения, бележки или становища по проекта.

   

  --------------------------------

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове е публикуван Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, както и мотиви към него.

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • В срок до 03.07.2020 г. включително могат да бъдат изразявани предложения и становища по проекта на адрес: ivss@inspectoratvss.bg

   

  --------------------------------

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), на 05.04.2019 г. на интернет страницата на ИВСС беше публикуван Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, както и мотиви към него. Необходимостта от промените произтече от новите правомощия на институцията, предвидени със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и предоставящи на ИВСС правомощията по упражняване на надзор за защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни в изрично определени случаи. В самия ЗЗЛД на правомощията и задачите на ИВСС като надзорен орган в областта на защитата на лични данни е посветена специална глава трета, непосредствено след уредбата относно Комисията за защита на личните данни. Повечето от правомощията на Комисията има и Инспектората, като са очертани спецификите с оглед същността на органа. В същото време, чл. 17, ал. 2 от закона предоставя делегация за доразвитие на уредбата на тези правомощия в подзаконов нормативен акт – правилника за дейността на ИВСС, издаден на основание чл. 55, ал. 8 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

  Беше предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта (до 18 април включително). Този по-кратък срок, произтичащ от чл. 26, ал. 4 от ЗНА, беше съобразен с текста на § 121 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗЗЛД, според който правилникът по чл. 55, ал. 8 от ЗСВ следва да се приведе в съответствие с този закон до два месеца от влизането му в сила (законът влезе в сила на 02.03.2019 г.), както и с необходимостта от технологично време за обсъждане на евентуалните становища и предложения по проекта за изменение и допълнение на Правилника, приемането му на заседание на Инспектората и обнародването му в Държавен вестник преди 2 май 2019 г.

  В Правилника са регламентирани правомощията за извършване на проверки, разглеждане на жалби и прилагане на административни наказания и мерки, аналогични на тези, които има КЗЛД, но са съобразени със специфичния характер на ИВСС като част от съдебната система.

  В предоставения 14-дневен срок не постъпиха предложения, бележки или становища по проекта.

  --------------------------------

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове е публикуван Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, както и мотиви към него.

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • В срок до 18.04.2019 г. включително могат да бъдат изразявани предложения и становища по проекта на адрес: ivss@inspectoratvss.bg

   

  --------------------------------

  С допълнение в чл. 175а, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), считано от 23 януари 2018 г. подлежи на деклариране от съдиите, прокурорите и следователите произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Посоченото допълнение налага изменение в утвърдения от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет образец на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, за което изменение законът не предвижда отлагателен срок.
  С оглед осигуряване възможността за изпълнение на законовите си задължения за деклариране, съобразно посоченото по-горе допълнение в чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет УВЕДОМЯВА, че:
  1. задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасени задължения или кредити се отнася от 23 януари 2018 г. занапред;
  2. срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ е едномесечен, считано от датата на промяната – чл. 175в, ал. 2 ЗСВ;
  3. в срок до 12 февруари 2018 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Инспектората към ВСС актуализиран образец на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

  --------------------------------

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, на 01.12.2016 г. на интернет страницата на ИВСС беше публикуван Проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите и мотиви към него. Беше предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Този срок беше съобразен с предстоящото влизане в сила от 1 януари 2017 г. на промените в ЗСВ, които регламентират новите правомощия на ИВСС за извършване на проверки за почтеност, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, както и проверки на имуществените декларации на магистратите. В Правилника се уреждат на подзаконово ниво организацията и редът за провеждане на тези проверки; посочва се какъв е предметът на проверките, техните основания, с какъв акт приключват и какви са техните последици. Тези въпроси не са предвидени в ЗСВ и ако подзаконовата регламентация относно дейността на ИВСС бъде забавена във времето след 1 януари, е налице реална възможност за създаване на правен вакуум и блокиране на тази нова, съществена дейност на Инспектората.
  В предоставения срок не постъпиха предложения, бележки или становища по проекта.

  --------------------------------

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове е публикуван Проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, мотиви към него.

 • Проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • Мотиви към проект на Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • В срок до 15.12.2016 г. включително могат да бъдат изразявани предложения и становища по Проекта на адрес: ivss@inspectoratvss.bg

   

  ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ИМУЩЕСТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ" И ДЕЙНОСТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ, ВКЛЮЧВАЩ ИСКАНИТЕ ОТВОДИ И МОТИВИТЕ, С КОИТО СА УВАЖЕНИ ИЛИ НЕ ЗА ВСЕКИ СЪДИЯ И ОТРАЗЯВАЩ ПРОИЗНАСЯНИЯТА НА ГОРНАТА ИНСТАНЦИЯ ПО ТЯХ"


  Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Добро управление", Приоритетна ос III „Прозрачна и ефективна съдебна система", Инспекторатът към Висшия съдебен съвет възнамерява да кандидатства с проектно предложение по отворената Процедура BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие" 2014-2020.
  Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОП „Добро управление", един от начините за определяне на прогнозния разход по всяка от дейностите по проекта е чрез извършване на проучване на пазара и реалните пазарни цени за изпълнение на дейността. В тази насока, кандидатът следва да представи към проектното предложение три оферти на база зададени параметри или минимални технически характеристики.
  В тази връзка Инспекторатът към Висшия съдебен съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на сходни дейности, да представят индикативна оферта за изпълнение на дейност „Разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване конфликт на интереси и имуществени декларации" и дейност „Разработване на електронния публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянията на горната инстанция по тях", съгласно минималните технически характеристики, приложени към настоящата покана.
  В случай на проявен интерес, моля да представите оферта на адреса на Инспектората към Висшия съдебен съвет - град София, п. код 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, в срок до 21.10.2016 г. В офертата следва да се посочи цена, без ДДС, поотделно за всяка една от дейностите, а за тези от тях, които включват модули - за всеки отделен модул. Представената оферта ще бъде използвана единствено за целите на кандидатстване по посочената по-горе процедура.
  При необходимост от допълнителна информация, такава може да бъде получена от Тихомир Мавров - ръководител сектор „Разработка и внедряване на информационни системи" в отдел „Административна дейност и информационно обслужване" на ИВСС, тел. 0886230007, е-mail tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg

 • Приложение 1
 • Приложение 1_1
 • Приложение 2
 •  

  СТАНОВИЩЕ

  на инспекторите в Инспектората към ВСС относно осъществяване правомощията на Главния инспектор в условията на функционална необходимост

 • Протокол № 16/06.12.2013 г. от заседание на инспекторите в Инспектората към ВСС

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

  Във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

  1 октомври 2012

  При подаване на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок и във връзка с чл. 60б., ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт моля да използвате приложения образец на Заявление и Декларация по чл. 60б, ал. 2 от Закона за съдебната власт

  Образец

 • Заявление
 •         Образец
 • Декларация по чл.60б, ал.2 от ЗСВ
 •  

  ОБЯВА

  10 септември 2012

 • Подбор за командироване на национални експерти в регистратурата на ЕСПЧ