ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС

 

 

Публичен регистър по чл.56, ал.1 от ЗПК

 

Публичен регистър по § 2, ал. 3 от ДР на ЗПК

 

Главен инспектор Главен секретар Специализирана администрация Експерти Отдел Финанси и бюджет Отдел Административна дейност Отдел Човешки ресурси и правно обслужване Отдел Връзки с обществеността и протокол Инспектори