Предложение за поощрение на Тереза Скорчева, Председател на Районна прокуратура - Харманли

29 Юли 2009

Инспекторатът към ВСС е предложил за поощрение с отличие „служебна благодарност и грамота”, както и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение Тереза Скорчева, административен ръководител на Районна прокуратура – Харманли. Предложението е адресирано до председателя на Окръжна прокуратура – Хасково Иван Ванчев.

Предложението за поощрение е след извършена комплесна планова проверка на РС-Харманли /6 -10 юли 2009 г./. Констатирани са отлична организация на работата на прокурорите и служителите от административния персонал на прокуратурата. Преписките своевременно се докладват на наблюдаващите прокурори още преди приключване на проверките. Проверените прокурорски актове притежват всички реквизити, мотивирани са и се съобщават на заинтересованите лица по надлежния ред. Постигнати са много добри резултати при срочността и качеството на прокурорската дейност по решаването на образуваните преписки – в РП-Харманли няма нерешени преписки /останали от предходни години/ в края на 2008 г.

Констатирана е положителна практика преписките и делата, по които са постъпили жалби срещу прокурорски актове веднага да бъдат изпращани на Окръжна прокуратура – Хасково, като при връщане на същите след произнасяне от горестоящия прокурор, това обстоятелство се отбелязва своевременно в съответния регистър.

Районният прокурор Тереза Скорчева активно е участвала в същинската прокурорска работа, освен че отлично се е справила със задълженията си на административен ръководител.

Тези констатации водят до извода за проявен професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества от страна на административния ръководител на РС-Харманли.