Предложение за поощрение на Светослав Раев, Ръководител на Районна прокуратура - Тутракан

1 Септември 2009

Инспекторатът към ВСС е изпратил предложение за поощрение с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение на Светослав Раев, административен ръководител на Районна прокуратура – Тутракан до Окръжния прокурор на Силистра Д. Чолаков.

Предложението за поощрение е въз основа на извършена комплексна планова проверка на РС-Тутракан /8 – 19 юни 2009 г./ Констатирано е, че се спазват предвидените в НПК срокове, както по отношение на решаването на преписките, така и по отношение на разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след приключването му. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурор Раев и останалите прокурори като се използва електронна система за случаен подбор. Прокурор Раев успешно съвместява прокурорската си работа с административно-ръководните си функции. Административният ръководител е създал оптимална организация на работата на прокурорите и съдебните служители, за пример е и работата на деловодните служители, водените от тях регистри и бързината за извършване на необходимите справки. Установена е много добра комуникация с Окръжна прокуратура – Силистра

Всички тези констатации говорят за висок порфесионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества от страна на административния ръководител на РП-Тутракан.