Информация за извършена комплексна планова и тематична проверка на Наказателната колегия на ВКС

29 Ноември 2018

Инспекторатът към ВСС извърши комплексната планова и тематична проверка на дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд и тематична проверка, предвидени в Годишната програма на ИВСС за 2018 г. Проверката обхваща периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

Изготвен е Акт за резултати, срещу който не са подадени възражения и е окончателен.

Проверката показва добра организация на административната дейност на съда. Не са установени нарушения при образуването, разпределението, движението и приключването на делата. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран.

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор и в съответствие с действащите в съда правила. В Наказателна колегия няма обособени постоянни състави. Те се формират на случаен принцип с компютърен подбор два пъти годишно.

Проверката не констатира нарушения при образуването и разпределението на делата.

Насрочването на делата се извършва от председателите на отделения в Наказателната колегия, като се съобразява техния брой с правната и фактическата им сложност. Делата се насрочват в срок от 30-40 дни от образуването им, в първия възможен свободен заседателен ден на съдията-докладчик.

Разглеждането и приключването на делата се извършва по реда и в сроковете, предвидени в НПК.

Делата, най-често се разглеждат и приключват в едно съдебно заседание. Отлагат се само при наличието на законоустановените предпоставки.

През проверявания период няма спрени и прекратени по давност наказателни производства, както и разгледани по реда на чл. 354, ал. 5 НПК, с възобновено съдебно следствие.

Няма постановени оправдателни присъди по дела с предмет корупционни престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности.

Съдебните актове се изготвят в срок. Констатираните изключения са единични случаи, предимно по дела с фактическа и правна сложност или при наличие на обективни причини, което не се отразява на дейността на колегията като цяло.

Запазва се съотношението между свършените и разгледаните дела през всяка от проверените години, като през 2016 г. е 82.5%, а през 2017 г. - 80.5%. През 2016 г. са разгледани 1638 дела, а през 2017 - 1637. Приключените със съдебен акт дела през 2016 г. са 1352, а през 2017 г. - 1317.

С оглед спазване принципа на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, председателят на ВКС е издавал заповеди, с които е задължавал заместник-председателите на ВКС и председателите на колегии в определен срок да представят писмен доклад за необявените съдебни актове по делата и за причините, довели до забавеното им изготвяне и е определял срок, в който съдиите да изготвят съдебните актове. От статистичеките данни се установява, че предприетите мерки от председателя и заместник-председателя и ръководител на Наказателната колегия са се оказали ефективни и са постигнали необходимия резултат.

С оглед направените констатации Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка председателят на ВКС и председателят на Наказателната колегия  да продължат предприетите мерки за контрол по спазването на сроковете за изготвяне на съдебните актове  по чл. 354, ал. 4 НПК до преодоляване на забавянията.

 

Актът е достъпен на сайта на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/acts/1543423514.pdf