Главният инспектор и инспектори от Инспектората към ВСС се срещнаха с екипа на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка

14 Март 2019

Главният инспектор Теодора Точкова отчете напредъка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) пред екипа на експертната мисия на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). Тя представи дейността на ИВСС, свързана с проверката на организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи, както и организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове. Беше представена актуална информация и за предложенията за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати през 2017 и 2018 г., както за нарушения в професионалната им дейност, така и за нарушения на интегритета.Експертите от ЕК бяха запознати и с предложенията за законодателни промени, свързани с практическото приложение на правомощията на ИВСС.

Главният инспектор постави акцент върху усилията на Инспектората, насочени към установяване на сътрудничество с всички съдебни инспекторати в Европа с цел обмен на опит и добри практики по отношение цялостната инспекционна дейност и в частност проверките за интегритет. В тази връзка бе възобновено сътрудничеството с Главния съдебен инспекторат на Франция, а през септември 2018 г. от ИВСС е подадена официална молба за членство в Европейската мрежа на инспекционните служби.

В изпълнение на препоръка в доклада по МСО от месец януари 2017 г., през същата година Инспекторатът е подал до Службата за подкрепа на структурните реформи проектно предложение, с което поиска техническа помощ за повишаване на ефективността си. В изпълнението на проекта ще бъдат включени инспектори и експерти от ИВСС, както и инспектори от френската и испанската инспекционна служба. Основната цел е да се повиши ефективността на проверките на ИВСС за интегритет до ниво, съответстващо на нивото на извършваните проверки от съдебните инспекторати на държавите членки чрез изследване на правомощията, методите и средствата, чрез които се осъществяват, и прилагането им на практика.

Главният инспектор информира експертите от ЕК, че през 2018 г. са проверени всички 4168 ежегодни имуществени декларации, подадени от магистрати, като само в два случая се е наложила допълнителна проверка за установено несъответствие след основната.

Във връзка с проверките на имуществените декларации на магистратите и с цел тяхното оптимизиране от следващата година предстои внедряването на специализиран софтуер в ИВСС. Той ще позволи изцяло електронно подаване на декларациите за имущество и интереси на магистратите, ще осигури възможност за проверка на отразената информация в декларациите чрез машинен обмен на данни от електронните системи на органите на централната и местната власт и техните администрации, както и на други органи, пред които декларираните обстоятелства подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. 

Експертите бяха запознати и с новото правомощие на ИВСС - да осъществява надзор по отношение на обработването на лични данни от съдилищата, прокуратурите и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт.

По време на изложението си главният инспектор благодари на експертите от ЕК за обективната оценка на дейността на Инспектората.

От своя страна Жулиен Мусние, началник на отдел, Генерален секретариат, благодари за предоставената изчерпателна информация и уточни, че срещите с екипа ще продължат и през 2019 г.

В срещата с експертите от ЕК участваха и инспекторите Игнат Георгиев, Любомир Крумов, Любка Кабзималска, Лидия Стоянова, Теодора Нинова, Мария Нейкова, Стефка Мулячка, Генади Георгиев и Юрий Кръстев.