Информация за дело за връщане на земеделски земи, продължило над 25 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 1 април - 31 юни 2019 г.

16 Юли 2019

Гражданско дело, образувано пред СРС през 1993 г. по искове за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя с правно основание §4 и от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 108 от Закона за собствеността, е с обща продължителност от 25 години, 7 месеца и 14 дни. Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 271 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април - 30 юни 2019 г.

            Голям период на забавяне се констатира при администрирането на молба за преглед по реда на надзора - продължило 18 години и 6 дни. На 14.12.1995 г. СГС е постановил решение, с което е обезсилил първоинстанционното решение по делото, заведено през 1993 г. в СРС и е прекратил производството в частта относно предявения на основание § 4 и от ПЗР на ЗСПЗЗ иск. На 21.03.1996 г. съдът е постановил допълнително решение, с което е прекратил и производството по иска с правно основание чл. 108 ЗС. На 12.02.1996 г. в законоустановения срок ищците са подали молба за отмяна на решението на СГС по реда на производството за преглед по реда на надзора. С разпореждане от 30.09.1996 г. съдът е указал препис от молбата да се изпрати на другите страни за отговор. До тримата ответници по делото са изпратени съобщения по пощата с обратна разписка, като и трите са върнати като непотърсени. С разпореждания от 25.05.1998 г., 30.06.1998 г., 29.12.1999 г., 10.01.2000 г. и от 18.01.2010 г. съдът отново е давал указания за изпращане на преписи от молбата до ответниците, като по делото се съдържат единствено две съобщения, изпратени през 2009 г. само до двама от ответниците, които са върнати в цялост. Едва на 18.07.2013 г. и на 17.09.2013 г съдът е разпоредил препис от молбата за преглед по реда на надзора да се изпрати незабавно на ответниците, като е определил и срок на деловодителя да докладва делото. В крайна сметка делото е изпратено във ВКС на 18.02.2014 г.

Отчетът по глава III „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 април - 30 юни 2019 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16