Становище на Инспектората към ВСС относно Проект за наредба за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител

4 Септември 2009

за повече информация секция: Доклади, анализи и предложения