ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 175а АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТВъпроси:
1. Виртуалните валути (т. нар. криптовалути) следва ли да се посочат в таблица № 7 „Налични парични средства“ от раздел ІІІ на декларацията чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „Парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута“?
2. При декларирането им следва ли да бъде записана тяхната равностойност в български лева или само официалната валута, с която са закупени?

Отговор: Виртуалните валути не попадат в нито една от хипотезите на чл. 175б, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), където изчерпателно са изброени видовете имущество и интереси, подлежащи на деклариране по реда на глава девета, раздел І „а“ ЗСВ.
Въпреки липсата на нормативноустановено задължение за деклариране на виртуалните валути, задължените по ЗСВ лица могат да ги декларират в таблица № 7 „Налични парични средства“ от раздел ІІІ на одобрения от главния инспектор на ИВСС образец на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт - „Парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута“, с оглед доказване произхода на средствата в случай на бъдещо реализиране на печалба при продажбата им, като:
- в колона 1 се посочи поредния номер;
- в колона 2 - размера на виртуалната валута;
- в колона 3 - вида на виртуалната валута;
- в колона 4 - левовата равностойност на виртуалната валута към съответната дата по чл. 175б, ал. 2, т. 1 – 4 от Закона за съдебната власт в зависимост от вида на декларацията;
- в колона 5 - трите имена на собственика;
- в колона 6 - произхода на средствата, с които е закупена виртуалната валута.

     Въпрос: Обвързано ли е декларирането на акции или дялове в търговско дружество със стойността им ?
   Отговор: Ценните книги и дяловете в търговско дружество предвидени в чл. 175б, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, независимо от стойността, подлежат на ежегодно деклариране пред ИВСС в размера им към 31 декември на предходната година.

   Въпрос: 
Какво следва да се декларира в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, подавана в сроковете по чл. 175в, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗСВ и към коя дата се декларират обстоятелствата? 
Отговор
: При подаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, лицето декларира всичко, което притежава, вкл. имуществото на лицата по чл.175б, ал. 4 от ЗСВ, към датата на освобождаване от длъжност. В декларацията по чл. 175а, ал. 1 т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по. чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, се декларират само настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, в рамките на една година след освобождаването от длъжност, а за имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към датата на декларираните обстоятелства. Моментът, към който следва да се декларират обстоятелствата, е една година от датата на акта за освобождаване.  

Въпрос: 
При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, коя стойност, следва да се декларира като оставащо задължение по кредита - само остатъка по главницата или остатък по главница и дължими лихви съобразно погасителния план?
   Отговор: Чл. 175б, ал. 2 ЗСВ определя, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчния размер на задължението, към 31 декември на предходната година. При отчитане остатъка на задължението, се взема предвид остатъчна редовна главница.  

Въпрос: 
Къде и как в декларацията по чл. 175а, ал. 1 т. 1 от ЗСВ, следва да се декларира договорът за финансов лизинг?
  Отговор: При финансовия лизинг, вещта се явява чужда за декларатора, съответно следва да се декларира при обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ. В същото време сумата, която лизингополучателят дължи по договора за финансов лизинг, се декларира като задължение по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, ако остатъчната стойност по този договор към 31 декември на предходната година, заедно с останалите задължения и кредити, в т. ч. кредитни карти, е над 10 000 лева.  

Въпрос: 
При декларирано ползване на МПС на основание сключен договор за финансов лизинг, каква стойност следва да се посочи в таблица 17, колона 4 „Цена за ползването" ?
   Отговор: В декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, деклараторът следва да посочи ползваните от него и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, на стойност над 10 000 лева. При деклариране ползване на МПС на основание сключен договор за финансов лизинг, в таблица 17, колона 4 „Цена за ползването" декларатора следва да посочи цялата сума по договора за лизинг.  

   Въпрос: Подлежи ли на самостоятелно деклариране в декларацията за имущество и интереси правото на строеж? 
  Отговор: Съгл. чл. 175б ал. 1 т. 1 от ЗСВ, задължение на лицата е да декларират притежаваното недвижимо имущество. Информацията, която се декларира включва право на собственост и ограничени вещни права (стр. 3, таблица 1), в това число и правото на строеж.

  Въпрос: Как следва да бъде определен прагът от 10 000лв., визиран в разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ?
   Отговор: При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, прагът от над 10 000 лева следва да се определя като обща сума от всички парични суми (налични парични средства, влогове, банкови сметки и вземания) на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.  


Въпрос:
 
Подлежи ли на деклариране доброволното пенсионно осигуряване? 
 Отговор: Обстоятелството по чл. 175б ал. 1, т. 4 - осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси ако общата им стойност надвишава 10 000 лева.  

   Въпрос
:    Следва ли да се декларират притежавани от лицата по чл. 175б, ал. 4 дружествени дялове в ООД, съотв. в ЕООД, когато участват в управлението на дружеството?
Отговор: В случай на притежавани дялове в ООД, съотв. ЕООД от лицата по чл. 175б, ал. 4, същите подлежат на ежегодно деклариране в размера им към 31 декември на предходната година, съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 5 ЗСВ, без значение дали лицето участва в управлението на дружеството.

    Въпрос: Следва ли да се декларират притежавани дялове в търговско дружество, което е с прекратена търговска дейност (при ликвидация или несъстоятелност) и не е заличено в ТР?
Отговор: Притежаваните дялове в търговско дружество на основание чл. 175б, ал. 1, т. 5 ЗСВ подлежат на ежегодно деклариране в декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, независимо от това дали дяловото участие е в дружество, което е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

    Въпрос: Следва ли да бъдат декларирани доходи, които са необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ?
Отговор: Необлагаемите доходи (доходи от задължително осигуряване, вкл. пенси; обезщетения и др. изчерпателно изброени в чл.13 от ЗДДФЛ) подлежат на ежегодно деклариране с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

    Въпрос: При рефиннасиране на кредит, следва ли обстоятелството да бъде декларирано, като предсрочно погасяване?
Отговор: В случаите на рефинансиран кредит, обстоятелството не следва да бъде декларирано с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, тъй като произхода на средствата, с които декларатора е направил предсрочно погасяване е ясен. В ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ подлежи на деклариране остатъчният размер на задължението по договор за кредит ( и в случай на рефинансиран кредит) на осн. чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, ако общият остатъчен размер на задълженията и кредитите, в т. ч. кредитни карти надвишава 10 000 лева.

РУБРИКИ:

 

I. ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ДЕКЛАРИРАНЕ:

1. Въпрос:

1.Къде следва да попълня получената от мен сума от 1 770 лв., изплатена ми за участие в комисия на конкурс за повишаване и преместване за окръжни прокуратури, проведен през 2017 г.?

2.Къде следва да попълня сумата от 8 250 лв., която съпругът ми е получил през 2017 г. по предварителен договор за доброволна делба, тъй като двете суми са извън трудови правоотношения, и общата им стойност надхвърля 10 000 лв.?

Отговор:

По т. 1 - получената сума от 1 770 лв., изплатена Ви за участие в комисия на конкурс за повишаване и преместване за окръжни прокуратури, не следва да се декларира, тъй като плащанията се извършват от бюджета на съдебната власт. В случай обаче, че получената сума е била налична към 31 декември 2017 г. и размерът ѝ наред с останалите парични суми по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е над 10 000 лева, обстоятелствата подлежат на деклариране в таблици №№ 7-9, страница 5 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

2. Въпрос:

През 2017 г. сключих предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и в момента на подписването на договора изплатих тридесет процента на строителя. След това, при подписване на акт 14 преведох още десет процента, съгласно договора. Жилището още не е построено и не е прехвърлено с нотариален акт. В същата година продадох идеални части от два недвижими имота. Единият от тях беше в съсобственост с майка ми и брат ми. Майка ми ми подари половината от парите, получени от нейния дял. В кои таблици да отразя тези обстоятелства?

Отговор:

Сключването на предварителен договор за закупуване на недвижим имот няма прехвърлителен ефект, т.е. деклараторът не е придобил собствеността върху недвижимият имот, поради което и този имот не подлежи на деклариране. Същевременно обаче, остатъчната стойност към 31 декември 2017 г. по предварителния договор, ако с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, това следва да се посочи при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ. Получената от продажбата на идеални части от недвижими имоти сума следва да бъде посочена в Таблица № 15 на страница 8 от образеца на декларация, стига заедно с останалите доходи на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, реализирани през 2017 г. и различни от доходите от заеманата длъжност, да са в общ размер над 1 000 лева. Следва да се посочи, че в случай, че получената от продажбата сума е била налична към 31 декември 2017 г. и размерът ѝ наред с останалите парични суми по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е над 10 000 лева, сумата от продажбата имоти следва да съобрази и при деклариране на обстоятелствата в таблици №№ 7-9, страница 5 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

3.Въпрос:

1. Според допълнението в чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ (ДВ, бр. 7/19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.), ще подлежи на деклариране от магистратите произходът на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Следва ли на това основание в годишните декларации за 2017 г., подавани през 2018 г., да се декларира предсрочно погасяване на кредит, извършено през 2017 г., т.е. от преди влизането в сила на изменението от ДВ, бр. 7/19.01.2018 г., но в рамките на периода за годишно деклариране?

 

Отговор:

1. С допълнение в чл. 175а, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), считано от 23 януари 2018 г. подлежи на деклариране от съдиите, прокурорите и следователите произходът на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасени задължени или кредити се отнася от 23.01.2018г. Срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларацията по чл.175а, ал.1 т.2 е едномесечен от настъпване на промяната– чл.175в, ал.2 ЗСВ.

 

4.Въпрос:

При попълване на годишната декларация за доходи и имущество на магистрати не мога да открия дали и къде следва да декларирам сключването през 2017 г. на предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж. По този договор при сключването му съм заплатила първоначална вноска в размер на 10% от продажната цена. Следва ли да декларирам сключването на този договор, като се има предвид, че не придобивам никакво вещно право, но извършвам плащане на значителна сума (в случая около 17 000 лв.)? Ако не декларирам това плащане сега, както и последващото междинно плащане през 2018 г., какво ще следва да декларирам при подписване на окончателния договор (след завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация, което ще е след една или две години), като в същата година ще съм заплатила остатъка от продажната цена (60%), но това няма да е придобивната стойност на имота? В същото време през този период реално ще заплатя част от продажната цена, но няма да съм я декларирала като извършен разход. Моля Ви да ми дадете указания какво да декларирам към настоящия момент, с оглед заплащането само на първоначалната вноска от 10%, която съм заплатила с част от спестяванията си по банкови влогове от предходни години.

 Отговор:

Сключването на предварителен договор за закупуване на недвижим имот няма прехвърлителен ефект, т.е. деклараторът не е придобил собствеността върху недвижимият имот, поради което и този имот не подлежи на деклариране. Същевременно обаче, остатъчната стойност към 31 декември 2017 г. по предварителния договор, ако с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лв., това следва да се посочи при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ. Доколкото от въпроса се предполага, че средствата за закупуване на имота са лични и по аргумент от чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, извършените разходи с лични средства на декларатора не подлежат на деклариране в декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

5. Въпрос:

През 2016 г. със съпруга ми закупихме земеделски имот, който декларирах пред Инспектората. През 2017 г. на същия бе променено предназначението - от земеделска същата придоби статут за застрояване. Следва ли да декларирам промяната в предназначението ѝ през настоящата година?

 Отговор:

Настъпилите промени в предназначението на имота не подлежи на самостоятелно деклариране по повод имуществото.

 

6. Въпрос:

Съпругът ми е поръчител по договор за банков кредит на едно дружество. Следва ли да декларирам този факт? Благодаря!

Отговор:

Обстоятелството, че съпругът на декларатора е поръчител по банков кредит (т.е. обезпечава чуждо задължение със собствени средства), не се декларира в декларацията за имущество и интереси по чл.175а, ал. 1, ал. 1 ЗСВ по повод обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, тъй като обезпечението е направено със собствени средства.

 

7. Въпрос:

Следва ли да се декларират разходите, направени от декларатора за обучение на навършило пълнолетие дете, когато учи редовна форма на обучение във ВУЗ и държавната такса за обучението не надхвърля 1000 лв. за година, но разходите по издръжката на обучавания при всички случаи надхвърлят 1000 лв. годишно? Какво следва да се разбира като разход за обучение по смисъла на чл. 175б, ал. 1 т. 10 ЗСВ – таксата за обучение към съответното учебно заведение или разходите за частни уроци, частни занимални, обучения, развиващи таланти- изкуство, спорт и т.н.?

Отговор:

Hаправените от декларатора разходи в полза на пълнолетните деца не подлежат на деклариране, в случай, че са заплатени със собствени на декларатора и/или съпруга му средства.

 

8. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране цялото имущество на лице, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала при положение, че за първи път се декларира това обстоятелство, а имуществото на лицето е придобито по наследство в период, предхождащ периода на годишната декларация за 2016 г.?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година, от което следва, че наследеното имущество на декларатора и лицата по чл.175б, ал.4 ЗСВ през друг предходен период не подлежи на деклариране в ежегодната декларация по чл.175а, ал.1 , т. 1 ЗСВ за 2016 г.

 

9. Въпрос:

През 2016 г. детето ми навърши пълнолетие. Подлежат ли на деклариране придобитите от него имущество и доходи след датата на навършване на пълнолетие или само тези, които е придобило като непълнолетно?

Отговор:

На основание чл. 175б, ал. 4 ЗСВ съдии, прокурори и следователи декларират имуществото и доходите на своите ненавършили пълнолетие деца. Следователно не подлежат на деклариране имуществото и доходите на децата на декларатора, придобити след навършването на пълнолетието им.

 

10. Въпрос:

Моля да ми отговорите къде следва да декларирам обстоятелството, че през миналата година мой братовчед от чужбина ми е превел по банкова сметка сума над хиляда лева, с която следваше да закупя хранителни добавки, които да му изпратя и какво основание за получаване на сумата следва да посоча.

Отговор:

Движението по банкови сметки през годината не подлежи на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. На деклариране подлежат наличностите по банкови сметки към 31.12.2016 г. и то само ако размерът им наред с останалите парични суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година, е над 10 000 лева (чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 ЗСВ).

 

11. Въпрос:

Трябва ли да се декларира доходът по трудово правоотношение на лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала (и деклараторът и лицето, с което се намира във фактическо съжителство, са магистрати)?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност, вкл. доходите от възнаграждение по трудово правоотношение на съдия, прокурор или следовател.

 

12. Въпрос:

В какъв срок следва да се отразява погасяването на задължението (по кредитна карта, кредит) след цялостното му погасяване и как следва да се направи това? Следва ли да се декларира кредитна карта, по която няма усвояване на кредитния лимит, но не е закрита?

Отговор:

 Ако към 31.12. на годината, за която се подава декларацията, общата стойност на задълженията на декларатора, на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, включително остатъкът по кредита, е под 10 000 лева, тези задължения не се декларират. Усвоеният кредитен лимит би подлежал на деклариране, в случай, че остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година заедно с останалите задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева. В този случай задълженията и кредитите следва да се декларират в Част I, раздел VI, таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Погасяването на задължението по договора за кредит, респ. възстановяване на средствата по кредитната карта, не подлежат на самостоятелно деклариране.

 

13. Въпрос:

При ипотечен кредит, сключен преди 2016 г., следва ли пак да се посочва ипотеката като вид обезпечение, дадено в полза на съпруга и ако да, какво се разбира под стойност на обезпечението - размерът на първоначалното задължение, остатъка от задължението или нещо друго?

Отговор:

Разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ изисква деклараторът да посочи дадени от него или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ или дадени в тяхна полза и с тяхно съгласие обезпечения, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността. В случая – от посоченото във въпроса става ясно, че обезпечението, дадено от декларатора е негов собствен имот, т.е. обезпечението е направено с негови средства, респ. не подлежи на деклариране в Таблица № 18, страница 10 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

14. Въпрос:

До 28.07.2016 г. заемах длъжност съдия при ЛРС. Освободена съм на основание чл. 165, ал. 1 ЗСВ поради пенсиониране. Подадох финална декларация до Сметната палата в едномесечния срок по чл. 4 от Закона за публичност имуществото на лица заемащи висши държавни длъжности и др.длъжности. Погасено ли е задължението ми за деклариране на имущество при действието на закона? Имам ли задължение да подавам нова декларация по чл. 175а, ал 1, т. 1 ЗСВ в сроковете по 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ пред Инспектората към ВСС?

Отговор:

Лицата, освободени до 31.12.2016 г. включително от длъжността съдия, прокурор или следовател, които са подали декларация за имущество пред Сметната палата по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, не подават декларация за имущество и интереси в сроковете по чл. 175в, ал. 1, т. 3 и 4 ЗСВ.

 

15. Въпрос:

В графа VIII следва ли да декларирам като чуждо имущество жилището и автомобилът на съпруга ми, които ползвам, и са негова лична собственост придобити преди брака?

Отговор:

 При деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ в декларацията за имущество и интереси, се сочат само случаите, в които имуществото е чуждо както за декларатора, така и за неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала или на ненавършили пълнолетие деца.

 

16. Въпрос:

Предоговарянето на лихва по съществуващ ипотечен кредит, чрез сключване на допълнително споразумение, подлежи ли на самостоятелно деклариране и в коя графа. В едномесечен срок от предоговарянето ли следва да стане това или в годишната декларация.

 

Отговор:

Посоченото обстоятелство не подлежи на самостоятелно деклариране по повод имуществото и доходите на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

 

17. Въпрос:

При наличие на жилищен кредит необходимо ли е някъде в декларацията да се декларира ипотеката, учредена върху закупения със средства от кредита, недвижим имот и ако да - къде и за кого (само за декларатора или за декларатора и за съпруга-ипотекарен съдлъжник) ?

Отговор:

       В случай, че ипотекираният имот е закупен със собствени средства (каквито са получените по договора за жилищен кредит), същият не подлежи на деклариране.

 

18. Въпрос:

Във връзка със задължението на магистратите да подават писмени декларации за имотното си състояние, моля да ми отговорите в коя по-конкретно графа следва да отбележа, че от края на миналата година, съвместно със съпруга ми сме изплатили недвижими имот-апартамент, по отношение на който беше вписана ипотека, вследствие на което тази ипотека беше заличена?

Отговор:

Заличаването през 2016 г. на учредена ипотека не подлежи на отделно деклариране.

 

19. Въпрос:

Магистрат съм и съм подала декларацията си! В случай на нужда от корекция искам да попитам следното: Подлежи ли на деклариране погасяване на част от главница през 2016 г. по кредит със сума над 10 000 лв. (сумата е сбор от декларирани средства за предходни години) и ако да - къде в декларацията? В декларацията съм попълнила остатък на кредита към 31.12.2016 г. Подлежат ли на деклариране моя спестовна сметка и срочен депозит на съпруга ми, когато наличността по всяка от тях и сбора от двете към 31.12.2016 г. е била под 10 000 лв.?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. По въпроса – факта на погасяване на кредит не подлежи на самостоятелно деклариране. Също така, не подлежат на деклариране и паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ (налични, по влогове и депозитни банкови сметки и вземания към трети лица), в случай, че към 31.12.2016 г. общата им стойност е била до 10 000 лева.

 

20. Въпрос:

Заемам длъжността заместник- председател в Административен съд. Съпругът ми е прокурор и също подава декларация по чл.175а ЗСВ. Нито той, нито аз имаме други доходи, освен тези от заеманите длъжности. Следва ли в Раздел VІІ от декларацията да посоча възнаграждението, което той е получил през 2016 година за работата си като прокурор, след като в декларацията се сочи „извън тези за заеманата длъжност”?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Доходът на съпруга – прокурор не подлежи на деклариране в раздел VII от образеца на декларация по чл. 175б, ал. 1, т. 1 ЗСВ, доколкото е реализиран от изпълнението на заеманата длъжност.

Същевременно обаче, в раздел III, т. 1, таблица № 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се декларират обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в това число и доходите на съпруга на декларатора или на лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца в качеството на физически лица, в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

21. Въпрос:

Когато издържаме пълнолетен студент, кои разходи декларираме като такива за обучение - таксите, които плащаме на университета или цялата издръжка на студента, включително за квартира, транспорт и храна?

Отговор:

Направените от декларатора разходи в полза на пълнолетните деца не подлежат на деклариране, в случай, че са заплатени със собствени на декларатора и съпруга му средства.

 

22. Въпрос:

Здравейте, интересува ме дали еднократна премия (бонус), получена от съпруг във връзка със заеманата от него длъжност, подлежи на деклариране и в коя графа? Ползването на служебен автомобил (във връзка със заеманата длъжност) от съпруга подлежи ли на деклариране?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност.

В конкретния случай полученият бонус е доход, който се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност на съпруга на декларатора. Получения бонус в този случай обаче може да подлежи на деклариране в раздел III.1, (таблица № 7), ако стойността на всички парични суми, в т. ч . влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната година са на обща стойност над 10 000лв., включително в чуждестранна валута.

Относно втория въпрос – съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ се декларира чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лева, които лицето или неговият съпруг, или лицето с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване. Дефиницията на понятието „трайно ползване” е дадена в § 1, т. 4 ДР на ЗСВ, като видно от нея, за да е налице трайно ползване следва чуждата вещ да се използва за задоволяването на нуждите на ползвателя или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. Ето защо, само в случай, че служебният автомобил се използва и за нуждите на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, ползването му ще подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ, като в този случай за правно основание за ползването следва да се посочи „ползване на служебен автомобил за лични нужди”.

 

23. Въпрос:

Имам въпрос във връзка с подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ: Магистратът трябва ли да подава декларация, ако живее в съсобствен имот на неговото дете и девера му?

Отговор:

При деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ в декларацията за имущество и интереси се сочат само случаите, в които имуществото е чуждо както за декларатора, така и за неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала или на ненавършилите пълнолетие лица. Ето защо, ако детето на декларатора, което е съсобственик на имота е непълнолетно, имотът няма да подлежи на деклариране по повод трайно ползване, тъй като ненавършилите пълнолетие деца на декларатора са в кръга на посочените в чл. 175б, ал. 4 ЗСВ субекти, чието имущество и доходи подлежат на деклариране пред ИВСС. В случай обаче, че детето – съсобственик на декларатора е пълнолетно, недвижимият имот ще подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ, ако стойността му е над 10 000 лева и се ползва трайно от декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ (виж § 1, т. 4 ДР на ЗСВ).

 

24. Въпрос:

Съпругата ми като общопрактикуващ лекар е регистрирана като ЕТ и не развива друга търговска дейност.

Трябва ли да декларирам доходите ѝ като едноличен търговец в Таблица № 15, стр.8 раздел I от образеца на декларация, съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ.

Отговор:

Независимо дали е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон, полученият доход от лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, упражняващо свободна професия не подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ. Доходът от свободна професия се приравнява на такъв, получаван във връзка със заеманата длъжност.

 

25. Въпрос:

През 2016 г. получих известие от данъчните органи на гр. Добрич за дължими данъци за дворно място в с. Победа. От известието им разбрах за дворното място в с. Победа, обл. Добрич, което принадлежи на чичо ми, който почина през 2010 г. и тъй като няма преки наследници, негова единствена наследница оставам аз. При подаване на декларация по чл.175 а ал.1 т.1 и 2 ЗСВ, коя година на придобиване на имота да посоча-годината на узнаването 2016 г. или откриване на наследството през 2010 г., когато почина чичо ми?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. В конкретния случай имотът е придобит през 2010 г. (при откриване на наследството) и не подлежи на деклариране в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г.

 

26. Въпрос:

В чл.175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ е разписано задължение за деклариране на определено имущество, което деклараторът ползва и същото е чуждо. В посочената хипотеза попада ли ползването на недвижимо или движимо имущество, което деклараторът ползва, като същевременно притежава идеални части от него и е в режим на съсобственост със свои възходящи и роднини по съребрена линия?

Отговор:

Обстоятелството, че ползвате жилището не следва да бъде декларирано по повод трайно ползване, тъй като разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ изисква трайно ползваният имот или вещ да е чужд както на декларатора, така и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

В конкретния случай сте съсобственик на жилището, което ползват, т.е. жилището не попада в хипотезата на чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ.

  

27. Въпрос:

Посочването на административен адрес на ползвания чужд недвижим имот и неговата квадратура, достатъчно ли е за описанието му или следва да бъде подробно описан като в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот например?

Отговор:

В таблица № 16, стр. 9 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не се изисква описване на трайно ползвания недвижим имот, вкл. с посочване на точния административен адрес. Имотът се индивидуализира чрез населеното място, в което се намира (колона 3), общината, в границите на която е съответното населено място (колона 4), площта на имота, респ. разгърнатата застроена площ (колони 5 и 6), както и данни за собственика на имота (колона 8).

 

28. Въпрос:

Следва ли да се декларират прехвърлени от мен през 2016 и 2017 година суми по банков път на пълнолетни низходящи и ако „ДА“ в кой раздел?

Отговор:

Прехвърлени собствени на декларатора суми на пълнолетен низходящ не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси.

 

29. Въпрос:

През предходна година също съм декларирала ипотечен кредит на дружеството, в което съпругът ми е съдружник? Следва ли да декларирам отново остатъка на този кредит на дружеството, в което съпругът ми е съдружник. Дружеството е ООД?

Отговор:

Законът за съдебната власт не предвижда задължение за съдия, прокурор или следовател да декларира през ИВСС както активи, така и задължения на търговски дружества, в които лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ имат участие.

 

30. Въпрос:

Следва ли да се декларира (къде; на какво основание) членство в Обществен съвет към общинска детска градина, която посещава детето на декларатора ? Ако да - прекратяване на такова членство декларира ли се ?

Отговор:

Участието на съдия, прокурор или следовател в Обществен съвет към общинска детска градина, която посещава детето на декларатора, който по своя статут се различава от сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и не подлежи на деклариране по аргумент от разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 11 ЗСВ.

 

31. Въпрос:

Закупуването на специализирана апаратура (над 1000 лв.) за дете с ТЕЛК с лични средства (от заплата) следва ли да се декларира като разход над 1000 лв.?

Отговор:

По аргумент от чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ извършените разходи с лични средства на декларатора не подлежат на деклариране в декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

32. Въпрос:

Задължен ли съм да декларирам доходите на съпругата ми от свободна професия за 2016 година, които тя е декларирала пред НАП или както и до момента пред Сметната палата следва да посоча само онези нейни доходи, които са получени от други източници, извън упражняваната професия?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, задълженият да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва да декларира своите доходи и доходите на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, когато са получени през предходната календарна година и отговарят на две условия - да са извън заеманата длъжност и размерът им да е над 1000 лева. Доходите на съпруга на декларатора, който упражнява свободна професия, следва да се считат за аналогични на доходи от заеманата длъжност. Ето защо, не е налице първата от посочените две кумулативно изискуеми предпоставки за деклариране в хипотезата на чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ на доходите на съпруга на декларатора, получени от упражняваната свободна професия.

Конкретно по въпроса - трябва да се декларират онези доходи на съпругата, които са получени от други източници извън упражнявана свободна професия.

 

33. Въпрос:

Задължен ли съм да декларирам регистрирано от съпругата ми ЕООД и притежавани от него активи при положение, че същото вече е декларирано в един предходен момент пред Сметната палата?

Отговор:

Съгласно Закона за съдебната власт няма задължение деклараторът да декларира активи на търговски дружества, в които той или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ имат участие.

В случай на притежавани налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предвидени в чл. 175б, ал. 1, т. 5 ЗСВ, същите подлежат на ежегодно деклариране в размера им към 31 декември на предходната година.

 

34. Въпрос:

В Раздел VII от декларацията следва ли да декларирам възнагражденията, получени от НИП за периода на първоначалното ми обучение? Ако да - в коя графа на таблицата - тази за доходи от трудови правоотношения ли? Само доходите за 2016 г. ли следва да декларирам или тези от целия период на обучението?

Отговор:

Преминаването на първоначално обучение в НИП на кандидатите за младши съдии и прокурори е задължителен елемент от фактическия състав за заемане на длъжността младши съдия или младши прокурор. Поради връзката на обучението с длъжността, която предстои да бъде заета, получената стипендия по време на обучение следва да бъде приравнена на доход от заеманата длъжност по см. на чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ. Ето защо доходите от стипендии при първоначалното обучение в НИП не подлежат на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ.

 

 35. Въпрос:

 Подлежат ли на деклариране, съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 9 и т. 10 ЗСВ разходите, направени от съдията или неговия съпруг за тяхното дете под 18 години за:

А. За допълнително извънкласно обучение, както следва:

- за продължаващо годишно обучение по английски език, което е заплатено на вноски всяка на стойност под 1000 лв. в рамките на годината;

- за продължаващо годишно обучение по математика;

- за членуването му в спортен клуб, за което се заплаща месечен членски внос на стойност всяка вноска под 1000 лв.;

Б. За семейни почивки и екскурзии, разходите, за които надвишават 1000 лв. за детето;

В. За участие в състезания от страна на детето, разходите за които надвишават 1000 лв.;

Не следва ли всички тези разходи да не се декларират, доколкото са такива, направени съобразно чл. 17 от Семейния кодекс?

Отговор:

В случай, че разходите в полза на непълнолетното дете на декларатора и неговия съпруг са направени със собствени средства, тези разходи не подлежат на деклариране като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ. Същевременно обаче, част от описаните разходи се включват в обхвата на чл. 175б, ал. 1 , т. 10 ЗСВ, като ще подлежат на деклариране всички разходи направени в полза на непълнолетното дете на декларатора и неговия съпруг, които са за обучение и единичната им стойност надвишава 1000 лева (независимо дали стойността на обучението се заплаща на вноски или наведнъж).

 

36. Въпрос:

Имам пълнолетна дъщеря, която е поставена под пълно запрещение. Тя получава инвалидна пенсия в размер на 200 лв. месечно. Като неин настойник по право аз се грижа за нея и се разпореждам с получаваната пенсия в неин интерес. Следва ли тази сума да бъде декларирана от мен в годишната ми декларация като доход?

Отговор:

Получената инвалидна пенсия от пълнолетен низходящ на декларатора не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси, тъй като задължението за деклариране на чуждо имущество се разпростира единствено за лицата, посочени в чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

 

37. Въпрос:

Съпругът ми е пенсионер, но полага и труд по трудово правоотношение. Трябва ли да се декларира годишният размер на пенсията му, както и годишният размер на трудовото му възнаграждение?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност, вкл. доходите от възнаграждение по трудово правоотношение.

Относно пенсията – тя е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ (доходи, получени от изпълнение на заеманата длъжност), доходът от пенсия следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от пенсия се декларира в таблица № 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

 

38. Въпрос:

Сключването на граждански брак подлежи ли на деклариране и в какъв срок? Освен имуществото и доходите на съпруга следва ли да се посочва и наличието на частен интерес, ако съпругът е адвокат?

Отговор:

Сключването на граждански брак не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси като самостоятелно обстоятелство. Посочването на съпруга на декларатора има значение за определянето на кръга от лицата, по отношение на които чл. 175б, ал. 4 ЗСВ вменява задължение на декларатора да декларира и тяхното имущество.

Относно частния интерес - чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

39. Въпрос:

При раждането на дете следва ли да бъде декларирано това обстоятелство и в какъв срок?

Отговор:

Раждането на дете на декларатора не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси като самостоятелно обстоятелство. Посочването на ненавършилите пълнолетие деца има значение за определянето на кръга от лицата, по отношение на които чл. 175б, ал. 4 ЗСВ вменява задължение на декларатора да декларира и тяхното имущество в годишната си декларация.

 

40. Въпрос:

Въпросът ми е дали трябва да се декларира натрупаната сума по индивидуалните ни пенсионни партиди, които се формират от удръжките от заплата, които се правят служебно от работодателя или в таблица 10 се отбелязват само сумите, натрупани по допълнително пенсионно осигуряване, което не е задължителното, което се удържа от заплатите?

Отговор:

Измежду подлежащите на деклариране обстоятелства по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, единствено относими към пенсионното осигуряване са обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 4 ЗСВ - осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лева. Ето защо, извън обхвата на деклариране по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ са разходите, направени от работодателя по повод допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

 

41. Въпрос:

Получените през 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО на съдебната власт в размер на 3000 лева, както и обезщетение по сключената от Висшия съдебен съвет групова застраховка на работещите в съдебната система, трябва ли да бъдат посочвани в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ предвижда да се декларират получените през предходната календарна година доходи, извън тези за заеманата длъжност. Поради това ,че доходът от обезщетение, получено от декларатора като ползващо се трето лице от групова застраховка „Злополука", сключена от ВСС е свързан със заеманата длъжност не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Поради тази причина не се включват в обхвата на чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ и доходите, получени от декларатора от централизиран фонд СБКО.

 

 42. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране в ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт годишният доход на съпруг, получен от упражняване на свободна професия, който доход се декларира в подадената годишна данъчна декларация за съответната година?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, задълженият да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва да декларира своите доходи и доходите на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, когато са получени през предходната календарна година и отговарят на две условия - да са извън заеманата длъжност и размерът им да е над 1000 лева. Доходите на съпруга на декларатора, който упражнява свободна професия, следва да се считат за аналогични на доходи от заеманата длъжност. Ето защо, не е налице първата от посочените две кумулативно изискуеми предпоставки за деклариране в хипотезата на чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ на доходите на съпруга на декларатора, получени от упражняваната свободна професия.

 

43. Въпрос:

В т. IV от образеца на декларация, следва ли да се декларират данни за осигуряването в размер на 5 % за фонд ДЗПО?

В т. XIII от образеца на декларация, следва ли да се декларира обстоятелството, че родител на магистрата е адвокат и се занимава с всякакви дела?

Отговор:

Измежду подлежащите на деклариране обстоятелства по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, единственото относими към пенсионното осигуряване са обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 4 ЗСВ - осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лева. Ето защо, извън обхвата на деклариране по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ са разходите, направени от работодателя по повод допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

По втория въпрос - при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени има ли частен интерес от дейността на свързаните с него лица. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликта на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на процесуалните закони. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

44. Въпрос: 

Декларират ли се направени дарения през предходната календарна година в полза на пълнолетни деца, когато са безвъзмездни?

Отговор:

Направените от декларатора дарения не подлежат на деклариране, когато са направени в полза на пълнолетните деца.

 

45. Въпрос: 

Неразпределените дивиденти на АД вземания ли са?

Отговор:

Чл. 247а, ал. 5 ТЗ предвижда, че акционерното дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок. Т.е. преди протокола от общото събрание за гласуване на дивидента на акционерите, няма разпределение на печалбата на дружеството, респ. за акционерите не е възникнало правото за получаване на определени суми от дивиденти. Поради това не подлежат на деклариране като вземане дивиденти и лихви по дивиденти преди разпределението на печалбата.

 

46. Въпрос:

При пенсиониране на съдия, прокурор или следовател през м. януари 2016 г. следва ли да се подаде декларация пред Инспектората към ВСС и в коя таблица трябва да се отрази този факт.

Отговор: 

Самият факт на пенсиониране не подлежи на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Ако съдия, прокурор или следовател е освободен от длъжност, поради навършване на възрастта за пенсиониране, освобождаването от длъжност е обстоятелството, което налага подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в сроковете по чл. 175в, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ. В случай обаче, че декларацията при освобождаване от длъжност е подадена при действието спрямо съдии, прокурори и следователи на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, то лицата не дължат подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в сроковете по чл. 175в, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

 

47. Въпрос:

Пенсионирана съм в края на м. януари 2016 г като съдия. Попълних след пенсионирането си окончателна декларация за притежаваното от мен и съпруга ми имущество, която изпратих до Сметната палата. Имам ли задължени да подавам нова декларация на основание чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, която разпоредба е в сила от 01.01.2017 г.

Отговор: 

Лицата, освободени до 31.12.2016 г. включително от длъжността съдия, прокурор или следовател, които са подали декларация за имущество пред Сметната палата по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, не подават декларация за имущество и интереси в сроковете по чл. 175в, ал. 1, т. 3 и 4 ЗСВ.

 

48. Въпрос:

През 2016 г. участвах в учебно посещение, организирано от ВСС в качеството му на бенефициент по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система", осъществен по Норвежкия финансов механизъм. Следва ли това обстоятелство да се декларира в т. X от декларацията, тъй като според мен това не са средства на институцията (ВСС е бенефициент), но не са и публични средства ?

Отговор:

Направените от ВСС разходи за командировка в полза на декларатора за участие по проект, финансиран със средства по Норвежкия финансов механизъм, не следва да се декларират в т. IX от декларацията (чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ), тъй като макар и проектът да е финансиран с чужди средства, плащанията фактически се извършват от бюджета на съдебната власт. В случай обаче, че изплатените разходи за обучение на декларатора надхвърлят 1000 лева, те следва да се декларират в т. X от декларацията, т.е. при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ. Това е така, тъй като чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ не държи сметка за източника на средствата, а: за тяхното предназначение - да са за обучение; да не попадат в обхвата на декларираните обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ; както и еднократната им стойност да е над 1000 лева.

 

49. Въпрос:

Следва ли да се декларират в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ получено обезщетение за временна неработоспособност и застрахователно обезщетение по застраховка, сключена от ВСС, и в коя таблица ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ определя за подлежащи на деклариране получените доходи, извън тези за заеманата длъжност. Полученото обезщетение за временна неработоспособност замества трудовото възнаграждение за времето на неработоспособността, поради което не подлежи на деклариране. Също така, свързан със заеманата длъжност е и доходът от обезщетение, получено от декларатора като ползващо се трето лице от групова застраховка „Злополука", сключена от ВСС. Поради това и този доход не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

50. Въпрос:

Следва ли деклараторът да декларира собствено имущество, което се ползва трайно от лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, при деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ ?

Отговор: 

При деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ в декларацията за имущество и интереси, се сочат само случаите, в които имуществото е чуждо както за декларатора, така и за неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала или на ненавършили пълнолетие деца.

 

51. Въпрос:

Следва ли съдия, прокурор или следовател да декларира в декларацията за имущество и интереси, имуществото на бивш съпруг, както и частен интерес към дейността на бившия съпруг ?

Отговор: 

В случаите на прекратяване на брака, деклараторът не декларира имуществото на бившия вече съпруг, в случай, че не се намира с него във фактическо съжителство на съпружески начала. 

Наличието на частен интерес към дейността на бившия съпруг, деклараторът преценява съобразно даденото в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ определение на понятието.

 

52. Въпрос:

Съпругата ми работи в банка, от която получава трудовото си възнаграждение. Аз не съм клиент на тази банка. Следва ли да декларирам местоработата на съпругата си?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда съдия, прокурор или следовател да декларира данни за свързани лица, към дейността на които има частен интерес. Само на основание обстоятелството, че съпругът на декларатора работи в банка, няма основание да се приеме, че е налице връзка между декларатора и работодателя на съпруга му, която да обоснове свързаност на лицата в хипотезата на § 1, т. 3, б. „б" ДР на ЗСВ.

 

53. Въпрос:

Посещения и участия в ежегодни срещи в чужбина, организирани и заплатени от ВСС, предвид качеството ми на член на Национална съдебна мрежа за сътрудничество по граждански и търговски дела следва ли да бъдат декларирани?

Отговор:

Направените от ВСС разходи за командировка в полза на декларатора за участие в ежегодни срещи в чужбина на членове на Националната съдебна мрежа за сътрудничество, не следва да се декларират в т. IX от декларацията (чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ), тъй като плащанията фактически се извършват от бюджета на съдебната власт. Тези разходи, в зависимост от размерът им, могат да подлежат на деклариране в т. X от декларацията (чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ), когато едновременно отговарят на следните три условия - да са за обучение; да не попадат в обхвата на декларираните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ; както и еднократната им стойност е над 1000 лева.

 

 

II. ДАДЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ ОТ ДЕКЛАРАТОРА ИЛИ В НЕГОВА ПОЛЗА: (към рубрики)

 

1. Въпрос:

Как се декларират извършените обучения и пътувания на съпруг по чл.175б, ал. 1, т. 9 б. „а“ и б. „б“ ЗСВ, ако обучаваният не разполага с информация за направените разходи, а същите се изискват съгласно таблица 19, графа 3, при изричен отказ от извършилия плащането за обучение и пътуване да предостави такава информация?

Отговор:

Установяването на размера на разходите е задължение на декларатора.

 

2. Въпрос:

Следва ли всички подаръци (разходи) на стойност над 1000 лева да се декларират по чл. 175 б, ал. 1, т. 9, б. „в“ ЗСВ, особено когато даряващият не представя или откаже да представи доказателства за стойността на подаръка?

Отговор:

Получените от декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ подаръци от трети лица с единична стойност над 1000 лева, подлежат на деклариране като направен разход в полза на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ с негово съгласие – чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в“ ЗСВ. Установяването на размера на разходите (плащанията) е задължение на декларатора.

 

3. Въпрос:

Съдия съм в РС-Дупница. Искам да попитам дали в имуществената декларация следва да се декларират получени парични суми на основание дарение на стойност над 10 000 лв. и ако да - в коя графа от декларацията следва да стане това. През миналата година (2016 г.) получих дарение от моя брат - парична сума на стойност над 10 000 лв., при попълване на имуществената декларация не срещнах графа, която да съдържа декларирането на такова обстоятелство. Ето защо въпросът ми е следва ли да се декларира това обстоятелство и ако да в коя графа от декларацията?

Отговор:

Предвид обстоятелството, че паричното дарение представлява разход за дарителя, направен в полза на декларатора, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, Таблица № 19).

 

4. Въпрос:

Имам сключен договор за ипотечен кредит за сума над 10 000 лв., който кредит е деклариран пред Сметната палата. Кредитът е обезпечен с ипотека на недвижим имот, собственост на майка ми, която е и поръчител по договора за кредит.

През последните години погасителните вноски по кредита са заплащани от поръчителя - майка ми, като най-голямата сума е заплатена през 2016 г. Освен сумата, заплатена от майка ми през 2016 г., която следва да бъде вписана като направен разход в полза на декларатора по Таблица № 19, трябва ли да декларирам и сумите заплатени от поръчителя - майка ми за предходните години и ако да - как и къде, като обща сума ли да бъдат записани или да бъдат разделени по години?

Отговор:

Заплатените в полза на декларатора суми от негов възходящ преди 2016 г. не подлежат на деклариране в годишната декларация по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава до 15 май 2017 г.

 

5. Въпрос:

През 2016 г. съпругата ми се подложи на животоспасяваща операция, която не се покрива от Здравната каса и която се наложи да заплатя със собствени средства. Цената на медицинската манипулация беше над 10 000 лв. След определено време Здравната каса възстанови еднократно сумата от 10 000 лв. по сметка на моята съпруга. Моля да ми отговорите дали следва да декларирам получената сума от Здравната каса в декларацията по чл. 175а ЗСВ и в кой от разделите следва да се отрази съответното деклариране.

Отговор:

Посочените средства, възстановени на съпругата на декларатора от Здравната каса, не подлежат на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, доколкото Здравната каса разходва публични средства.

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ подлежат на деклариране всички парични суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, ако общата им наличност към 31 декември на предходната година е над 10 000 лева. В случай, че възстановените на декларатора от Здравната каса средства са били налични към 31.12.2016 г., същите биха подлежали на деклариране, в случай, че наред с останалите парични средства на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са над 10 000 лева към посочената дата.

 

6. Въпрос:

Следва ли да се декларират получените средства за обучения (семинари) в чужбина, заплатени от организатора, когато надвишават сумата от 1 000 лева и къде следва да бъдат посочени?

Отговор:

В случай, че разходите в полза на декларатора за обучение са направени с негово съгласие и с различни от собствени средства, от публични средства или средства на институцията, в която заема длъжността, тези разходи ще подлежат на деклариране като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „а” ЗСВ. В случай, че са направени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заема длъжността, разходите за обучение се включват в обхвата на чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ, стига и да са в полза на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, и единична стойност на обучението да надвишава 1000 лева (независимо дали се заплаща на вноски или наведнъж).

 

7. Въпрос:

През лятото на 2016 г. баща ми дари парична сума, която преведе по моята банкова сметка. Същият ден с тази сума погасих предсрочно част от главницата по моя ипотечния кредит, съществуващ от предходни години. Първият ми въпрос е трябва ли и в коя графа да впиша направеното дарение, тъй като към 31.12.2016 г. парите не са налични в сметката ми, а вторият - трябва ли и в коя графа да опиша направената вноската по главницата или е достатъчно декларирането на остатъка по кредита към края на 2016 г.

Моля също да ми посочите какво се разбира под „Вид на разхода” и „Характер на разхода”, посочени в Таблица № IX, т. 2 от декларацията.

Отговор:

По отношение на дарението предвид обстоятелството, че паричното дарение представлява разход за дарителя, направен в полза на декларатора, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, таблица № 19). Като „Вид на разхода” в колона 2 на таблица № 19 се отбелязва дарение , а като „Характер на разхода“ в колона 7 на таблица № 19 се отразява дали същият е направен от или в полза на декларатора, респ. лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

 

8. Въпрос:

При изтеглен от съпруг на декларатора ипотечен кредит преди 2016 г., освен остатъка по този кредит към 31.12.2016 г., подлежи ли на деклариране в т. ІХ.1. от декларацията даденият като обезпечение ипотекиран недвижим имот, ако той е съсобствен за декларатора, съпруга - кредитополучател и трети лица? Ако подлежи на деклариране, какво точно се декларира - целият имот или само идеалните части на третите лица?

Отговор:

Разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ изисква деклараторът да посочи дадени от него или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ или дадени в тяхна полза и с тяхно съгласие обезпечения, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността. В случая – от посоченото във въпроса става ясно, че обезпечението, дадено от декларатора и съпруга му са притежаваните от тях идеални части от съсобствен с трети лица имот, т.е. обезпечението е направено със собствени на декларатора и съпруга му средства, респ. не подлежи на деклариране в таблица № 18, страница 10 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

9. Въпрос:

Декларират ли се таксите, които плащам за мое обучение по чужд език?

Отговор:

Чл.175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ изисква декларирането на всички разходи за обучение в полза на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, когато тези разходи не попадат в приложното поле на чл.175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ и еднократната им стойност надхвърля 1000 лева. Казано другояче – съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ подлежат на деклариране всички разходи, които: 1. са направени за обучение; 2 не попадат в обхвата на декларираните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ; 3. както и еднократната им стойност да е над 1000 лева.

 

10. Въпрос:

Купила съм жилище с ипотечен кредит преди две години и съм декларирала тези обстоятелства за съответната година. Трябва ли да декларирам в новата декларация, че притежавам жилище и трябва ли да декларирам отново ипотечния си кредит? Същият е въпросът и за придобито преди две години МПС и декларирано.

Отговор:

В ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срок до 15 май 2017 г., подлежат на деклариране само настъпилите през 2016 г. промени в обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ. Относно ипотечния кредит – същият би подлежал на деклариране, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ съобразно остатъка му към 31.12.2016 г., само в случай, че остатъчната сума по кредита към посочената дата, наред с всички други задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31.12.2016 г. са над 10 000 лева.

 

11. Въпрос:

През изминалата година проведох двуседмичен стаж в Държавния съвет на Република Франция, гр. Париж, организиран и изцяло финансиран от Асоциацията на върховните административни юрисдикции в Европа - ACA Europe, която обединява основно върховни административни съдилища. За стажа бях командирована от Върховния административен съд. Трябва ли да декларирам средствата, преведени ми по банков път от Асоциацията за покриване на пътни, дневни и квартирни разходи? Това, което е посочено в статута на Асоциацията, линк към който изпращам, http://www.aca-europe.eu/index.php/en/statutes сочи, че средствата на Асоциацията се набират от членски внос, субсидии и дарения.

Отговор:

В случай, че разходът за обучение не е извършен със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността (именно както е посочено от задалия въпроса), разходът следва да се декларира по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „а” ЗСВ. В случай обаче, че разходът за обучение е платен със собствени средства, публични средства или средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността и стойността на направения разход за обучението надхвърля 1000 лева, обстоятелството ще подлежи на деклариране съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ.

 

12. Въпрос:

Трябва ли да декларирам средствата, получени от Европейската мрежа за съдебно обучение, във връзка с участието ми в семинари, организирани от мрежата, в други страни-членки на ЕС?

Отговор:

Обученията в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение по Програмата за обмен на представители на съдебните системи, са финансово подкрепени от Европейския съюз, т.е. платени са с публични средства. Поради това и не подлежат на декларирани в раздел IX, таблица 19 от образеца на декларация. Тези разходи, в зависимост от размера им, могат да подлежат на деклариране в т. X от декларацията (чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ), когато едновременно отговарят на следните три условия - да са за обучение; да не попадат в обхвата на декларираните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ; както и еднократната им стойност да е над 1000 лева. Меродавен за преценка дали да бъдат декларирани в ежегодната декларация е моментът на извършване на разходите, т.е. извършените разходи за обучение през 2016 г. подлежат на деклариране в ежегодната декларация, която се подава в срок до 15 май 2017 г.

 

13. Въпрос:

През 2016 г. съм участвала в обучение организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), което първоначално съм финансирала сама, но впоследствие разходите са възстановени от ЕМСО през следващата година – 2017 г. За коя година следва да се декларира в раздел Х като обучение - през 2016 г., когато аз съм направила разхода или през 2017 г., когато са възстановени от ЕМСО?

Отговор:

Разходите за обучение от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) следва да се декларират в ежегодната декларация по чл.175а, ал.1, т.1 за 2016 г., тъй като са направени през 2016 г. Разходите се отразяват в раздел X, таблица № 20, тъй като са платени с публични средства и попадат в разпоредбата на чл.175б, ал.1, т. 10 ЗСВ.

 

14. Въпрос:

Моля за допълнително уточнение от ваша страна, отнасящо се до стр. 10, т. 9 от Декларацията – дадени обезпечения – Обезпеченията, дадени в полза на банките, представляващи ипотеки при банковите кредити, трябва ли да се декларират и къде, тъй като наименованието на колона 9 от таблица 18 не позволява вписване на такова съдържание ?

Отговор:

Разпоредбата на Чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ изисква деклараторът да посочи дадени от него или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ или дадени в тяхна полза и с тяхно съгласие обезпечения, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността. В случая – от посоченото във въпроса става ясно, че обезпеченията, дадени от декларатора са за негов собствен имот т.е. обезпеченията са направени с негови средства, респ. не подлежат на деклариране в таблица № 18, страница 10 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Дадените обезпечения от декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ или дадени в тяхна полза и с тяхно съгласие обезпечения, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността се декларират в таблица № 18.

 

15. Въпрос:

Солидарен съдлъжник съм по договор за кредит с кредитополучател - съпруг. който договор и съответно обезпечение са от 2014 г., но са все още действащи (кредитът не е погасен) - следва ли сега пак да декларирам солидарността като обезпечение в полза на съпруга?

Отговор:

Съдлъжникът по договор за кредит не обезпечава чуждо задължение, както например поръчителят. Ето защо, от информацията, съдържаща се във въпроса, не може да се изведе извод за налично обезпечение, дадено от декларатора в полза на съпруга му, което да подлежи на деклариране, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ.

 

16. Въпрос:

Ако застраховател по сключена от декларатора или от лицата по чл.175б ал. 4 ЗСВ застраховка „Каско“ е възстановил щети по застрахования автомобил в оторизиран сервиз, с който се намира в договорни отношения, заплащайки на сервиза за възстановяването на щетите по автомобила сума над 1000 лв., следва ли това да се счита за направен в полза на декларатора или на лицата по чл.175б ал. 4 ЗСВ разход по смисъла на чл.175б ал.1, т. 9 ЗСВ и следва ли това обстоятелство да се декларира в Таблица № 19 от декларацията?

Отговор:

В Таблица №19 подлежат на деклариране направените разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която лицето заема длъжността. Посоченото обстоятелство в зададения въпрос следва да се декларира в Част I, Раздел IX (Таблица № 19) от декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

17. Въпрос:

През 2016 г. участвах в два семинара в чужбина, организирани съответно от НИМ-Румъния и от ЕРА. Във връзка с направените разходи за обучение, имам представа единствено за цената на самолетните билети. Командировъчни не се следваха и не бяха изплатени – такива бяха условията на семинарите. Разходите по организацията на семинара и нощувките в съответните хотели бяха поети изцяло от съответната организация. Не зная тяхната стойност. В такъв случай трябва ли да попълня в т. Х от декларацията стойността на съответния самолетен билет, при условие, че и в двата случая тя е по 1000 лева?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ изисква декларирането на всички разходи за обучение в полза на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4, когато тези разходи не попадат в приложното поле на чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ и еднократната им стойност надхвърля 1000 лева. В този смисъл, както изплатените по банков път дневни пари за дните на командироването, така и всички останали направени разходи в полза на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ - напр. за нощувки, пътни разходи, за застраховки, подлежат на деклариране.

 

18. Въпрос:

Декларира ли се дарение на парични средства от родител, при условие, че към края на календарната година средствата не са налични, а са послужили за закупуване на жилище, което вече е декларирано? В коя графа следва да се декларира дарението?

Отговор:

Предвид обстоятелството, че паричното дарение представлява разход за дарителя, направен в полза на декларатора, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, таблица № 19).

 

19. Въпрос:

При попълване на декларацията следва ли да се впишат на стр. 10, таблица № 18:

- дадено от декларатора обезпечение по ипотечен кредит, ако обезпечението е недвижим имот собственост на декларатора;

- „залог на бъдещо вземане по трудово правоотношение“, даден като обезпечение по потребителски кредит и какъв размер би следвало да се посочи в колона № 3?

Отговор:

Разпоредбата на Чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ изисква деклараторът да посочи дадени от него или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ или дадени в тяхна полза и с тяхно съгласие обезпечения, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността. В случая – от посоченото във въпроса става ясно, че обезпеченията, дадени от декларатора са негов собствен имот или залог на негово бъдещо вземане по трудово правоотношение, т.е. обезпеченията са направени с негови средства, респ. не подлежат на деклариране в таблица № 18, страница 10 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

20. Въпрос:

В случай,че магистратът е изтеглил кредит над 10 000 лв. и част от сумата е била предназначена за закупуване на недвижим имот, а друга част от кредита е бил предназначена за закупуване на движими вещи (домакински уреди и обзавеждане), следва ли освен декларирането на кредита и недвижимия имот да се декларира закупуването на движимите вещи (домакински уреди и обзавеждане), като стойността на някои от вещите надвишава 1000 лв. и къде в декларацията следва да стане това? Ако не е необходимо декларирането на разходите за закупуване на вещи, достатъчно ли ще бъде само да се декларира остатъка от кредита към 31.12.2016 г.?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в" ЗСВ подлежат на деклариране направените от декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ плащания с единична цена над 1000 лева, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ заемат длъжността. В случай, че разходите за закупуване на вещи са заплатени със собствени на декларатора средства, тези разходи не подлежат на деклариране, нито пък закупените с тях движими вещи (с изкл. на вещите по чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ). Конкретно по въпроса – макар да не е изрично посочено, че кредитополучател е деклараторът или неговият съпруг, ако това е така, то не следва да се декларират по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, б. „в” ЗСВ направените разходи над 1000 лева за закупуване на вещи, доколкото са заплатени със собствени средства. В случай, че остатъкът от изтегления кредит, наред с всички останали задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31.12.2016 г. надвишава 10 000 лева, това следва да се отрази при обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ.

 

21. Въпрос:

Следва ли да се декларира парична сума в размер над 8000 лева, предоставена по банкова сметка от родителите на декларатора и използвана за погасяване на кредит като направени разходи в полза на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в" ЗСВ?

Отговор:

Така както е зададен въпросът, не дава яснота за основанието за предоставяне на сумата от страна на родителите на декларатора. Ако сумата от 8 000 лева е предоставена като заем, то същата ще следва да се декларира, ако отговаря на условията по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ. Ако основанието за предоставянето на сумата е дарение, то предвид размера си, както и поради това, че паричното дарение представлява разход за дарителя направен в полза на декларатора и/или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в" ЗСВ.

 

22. Въпрос:

1. Следва ли да бъде деклариран всеки разход на единична стойност над 1000 (хиляда) лева във връзка с извършен ремонт на жилище, ремонт на МПС, закупуване на компютърни конфигурации, музикални инструменти (за нуждите на непълнолетните деца на декларатора)?

2. Закупуването на домакински уреди на стойност над 1000 лева попада ли в обхвата на деклариране за съответната година?

3. Подлежат ли на деклариране произведения на изкуството?

4. Следва ли да бъде декларирано членство в спортен клуб, ловно-рибарско дружество или други клубове по интереси?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в" ЗСВ подлежат на деклариране направените от декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ плащания с единична цена над 1000 лева, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ заемат длъжността.

По конкретните въпроси I-ви и II-ри - ако разходите за закупуване на вещи са заплатени със собствени на декларатора средства в хипотезата на чл. 17 от Семейния кодекс, тези разходи не подлежат на деклариране, нито пък закупените с тях движими вещи (с изкл. на вещите по чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ). Ако обаче се касае за дарение на парични средства от декларатора в полза на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, дарението може да подлежи на деклариране като имущество на съпруга или лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца -чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 ЗСВ.

Относно произведенията на изкуството, в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ не е предвидено декларирането им.

По въпрос IV-ти - членството в спортен клуб, ловно-рибарско дружество или други клубове по интереси не подлежи на самостоятелно деклариране пред ИВСС. Деклараторът обаче следва да прецени налице ли е частен интерес по повод участието му в съюзи, организации, сдружения, тъй като чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда да се декларират данните за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. За пълнота на отговора, дейностите и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения, подлежат на деклариране пред съответната колегия или пленума на ВСС по реда на чл. 195а ЗСВ.

 

23. Въпрос:

През 2016 г. участвах в учебно посещение, организирано от ВСС по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система", осъществен по Норвежкия финансов механизъм. При деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ, какво се има предвид под изплатени разходи за обучение - само изплатената ми по банков път сума за дневни (командировъчни) или всички средства по обучението, включително и разходи по транспорт и нощувки, застраховки и др., които са платени директно от ВСС и аз нямам представа в какъв размер са?

Отговор: 

Чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ изисква декларирането на всички разходи за обучение в полза на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4, когато тези разходи не попадат в приложното поле на чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ и еднократната им стойност надхвърля 1000 лева. В този смисъл, както изплатените по банков път дневни пари за дните на командироването, така и всички останали направени разходи в полза на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ - напр. за нощувки, пътни разходи, за застраховки, подлежат на деклариране.

 

24. Въпрос:

1. В раздел X от образеца на декларация, само разходите за обучения ли трябва да се декларират и то когато стойността на обучението е над 1000 лева? Какво е съотношението с декларирането на обученията в раздел IX от декларацията?

2. Обучения на магистрати, които са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение, в кой раздел трябва да се попълнят?

3. Работни визити, разходите по които са за сметка на бюджета на съвместен проект на Националната комисия за борба с трафика на хора и Федералния офис на полицията в Швейцария, в кой раздел се декларират и как се декларира при положение, че участниците не получават информация за точните средства, които са разходвани във връзка с тяхното посещение?

4. Обучение, разходите по което изцяло са за сметка на международна организация и участникът не получава никаква информация за разходите, които са направени от организацията за неговото посещение, следва ли да се декларират, респ. как?

Отговор:

По въпрос I-ви - в раздел IX от образеца на декларацията, в таблица 19 подлежат на деклариране направените разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която лицето заема длъжността.

В раздел X от декларацията подлежат на деклариране тези обучения, които попадат извън приложното поле на чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ (виж чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ). Наред с изискването да не попадат в приложното поле на чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, разходите по чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ за обучение следва да са направени през предходната календарна година (при годишното деклариране), както и еднократната им стойност да е над 1000 лева. 

По въпроси II-ри - IV-ти - обученията в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение по Програмата за обмен на представители на съдебните системи, са финансово подкрепени от Европейския съюз, т.е. платени са с публични средства. Поради това и не подлежат на декларирани в раздел IX, таблица 19 от образеца на декларация. От дадените във въпрос III-ти данни за обучение в рамките на съвместен проект на Националната комисия за борба с трафика на хора и Федералния офис на полицията в Швейцария също следва извод, че обучението е платено с публични средства, респ. също не подлежи на деклариране в раздел IX, таблица 19 от образеца на декларация. Относно средствата, с които се финансират обучения, осъществявани от международни организации, в каквато насока е въпрос IV-ти, в него не се съдържат конкретни данни, което не дава възможност и за конкретен отговор.

Независимо от това - че не подлежат на деклариране в раздел IX, таблица 19 (виж чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ), ако направените разходи за обучение на декларатора надхвърлят 1000 лева, те следва да се декларират в т. X от декларацията, т.е. при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ. Това е така, тъй като чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ не държи сметка за източника на средствата, а: за тяхното предназначение - да са за обучение; да не попадат в обхвата на декларираните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ; както и еднократната им стойност да е над 1000 лева.

 

25. Въпрос:

Разходите за обучение по чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ (Раздел X от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ) какво включват - таксите за обучението или и всички съпътстващи разходи - транспорт, настаняване и т.н.?

Отговор:

Чл.175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ изисква декларирането на всички разходи за обучение в полза на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, когато тези разходи не попадат в приложното поле на чл.175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ и еднократната им стойност надхвърля 1000 лева. В този смисъл, както изплатените по банков път дневни пари за дните на командироването, така и всички останали направени разходи в полза на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ - напр. за нощувки, пътни разходи, за застраховки, подлежат на деклариране.

 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КРЕДИТИ, В Т.Ч. КРЕДИТНИ КАРТИ: (към рубрики)

1. Въпрос:

През 2017 г. съм изтеглила потребителски кредит от банка за сума над 10 000 лв. С цялата сума по кредита съм изплатила задължение на пълнолетния ми син към физическо лице по банков път веднага след усвояване на кредита. За същата сума сключих със сина ми писмен договор за дарение. Необходимо ли е да декларирам освен кредита, който продължавам да изплащам, и плащането на сумата в полза на третото физическо лице, като в нареждането е отразено изпълнение на задължение на пълнолетния ми син. Моля да посочите и къде да го декларирам, тъй като според мен не е приложима Таблица № 18 на стр. 10 - средствата от кредита са мои лични, а освен това дарението не подлежи на деклариране.

Отговор:

В конкретния случай в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва да отразите тегления кредит (който е над 10 000лв.), като посочите обстоятелствата в таблица № 14, страница 7 от образеца на декларацията. По отношение на направено от декларатора дарение, предвид това че представлява разход от декларатора, дарението подлежи на деклариране (при годишното деклариране), съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига да е направено през предходната календарна година и стойността му да е над 1 000 лева (стр. 10, таблица № 19).

 

2. Въпрос:

Имам сключен договор за кредитна карта от май 2016 г. През м. май 2017 г. този договор е прекратен и е сключен нов договор за издаване на кредитна карта със същата банка. Договорът за кредитна карта е деклариран в част втора от годишната декларация за 2016 г., подадена през 2017 г. Сключването на нов договор за издаване на кредитна карта през 2017 г. налага ли подаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 от ЗСВ в едномесечен срок от настъпване на промяната?

Отговор:

Преценката за деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 12 ЗСВ е лична – на декларатора. В случай, че последният прецени, че банката-кредитодател извършва дейност в области, свързани с вземаните от декларатора решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба, това обстоятелство следва да се отрази в таблица 27 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ. Посочената декларация се подава в едномесечен срок от настъпването на обстоятелството.

 

3. Въпрос:

Със съпругата ми имаме ипотечни кредити на стойност над 10 000 лв., които са за срок от 30 години, както и заеми от наши близки, също на стойност над 10 000 лв. Отделно от това имам и кредитна карта, от която има ползвани средства към 31.12.2016 г. Всички кредити и заеми са били декларирани към момента на възникването им в годишните декларации, които сме депозирали към момента. Към 31.12.2016 г. тези кредити и заеми не са погасени, като общата главница по тях е над 10 000 лв. В тази връзка въпросът ми е следният:

Следва ли отново да бъдат декларирани всички кредити и заеми, които са били декларирани от по-рано и не са погасени към 31.12.2016 г. или следва да се декларира само размера на ползвания лимит от кредитната карта ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 2 ЗСВ определя, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 – т. 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. От цитираните разпоредби следва извод, че независимо дали задължението по договор за кредит е декларирано в предходен период, то в случай, че към 31 декември 2016 г. размерът му в едно с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, задължението по договора за кредит следва да се декларира.

При годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, за преценката дали кредитът по кредитна карта подлежи на деклариране, е от значение остатъчният размер на задължението по кредитната карта към 31 декември на предходната календарна година, а не разрешеният лимит.

 

4. Въпрос:

Съпругът ми е поръчител по договор за банков кредит на едно дружество. Следва ли да декларирам този факт? Благодаря!

Отговор:

Обстоятелството, че съпругът на декларатора е поръчител по банков кредит (т.е. обезпечава чуждо задължение със собствени средства), не се декларира в декларацията за имущество и интереси по чл.175а, ал. 1, ал. 1 ЗСВ по повод обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, тъй като обезпечението е направено със собствени средства.

 

5. Въпрос:

1. През изтеклата 2016 г. рефинансирахме стар потребителски кредит, след което със спестени собствени средства (от заплати) погасихме и него. Трябва ли да се декларират тези обстоятелства и ако да - в коя таблица и какво точно?

2. Трудовото възнаграждение се получава по дебитна карта. По същата винаги има налични средства, които са под 10 000 лв. Трябва ли да се декларират същите и съответно в коя таблица?

3. Към същата банка, издала дебитната карта имаме и кредитна с лимит под 10 000 лева, по която ежемесечно има движение, като картата се обслужва чрез погасяване на сумите от дебитната. Трябва ли да се декларира това обстоятелство и ако да - в коя таблица?

Отговор:

Ако към 31.12. на годината, за която се подава декларацията, общата стойност на задълженията на декларатора, на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, включително остатъкът по кредита, е под 10 000 лева, тези задължения не се декларират. Сумите по разплащателни сметки в банки следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица № 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година. Именно това е моментът, към който следва да се прави преценката дали паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са над 10 000 лева, респ. подлежат на деклариране.

Усвоеният кредитен лимит би подлежал на деклариране, в случай, че остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година заедно с останалите задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева. В този случай задълженията и кредитите следва да се декларират в част I, раздел VI, таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Погасяването на задължението по договора за кредит, респ. възстановяване на средствата по кредитната карта, не подлежат на самостоятелно деклариране.

 

6. Въпрос:

Имам сключен договор за ипотечен кредит за сума над 10 000 лв., който кредит е деклариран пред Сметната палата. Кредитът е обезпечен с ипотека на недвижим имот, собственост на майка ми, която е и поръчител по договора за кредит.

През последните години погасителните вноски по кредита са заплащани от поръчителя - майка ми, като най-голямата сума е заплатена през 2016 г. Освен сумата, заплатена от майка ми през 2016 г., която следва да бъде вписана като направен разход в полза на декларатора по Таблица № 19, трябва ли да декларирам и сумите заплатени от поръчителя - майка ми за предходните години и ако да - как и къде, като обща сума ли да бъдат записани или да бъдат разделени по години?

Отговор:

Заплатените в полза на декларатора суми от негов възходящ преди 2016 г. не подлежат на деклариране в годишната декларация по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава до 15 май 2017 г.

 

7. Въпрос:

Моля да ми отговорите къде следва да декларирам обстоятелството, че през миналата година мой братовчед от чужбина ми е превел по банкова сметка сума над хиляда лева, с която следваше да закупя хранителни добавки, които да му изпратя и какво основание за получаване на сумата следва да посоча.

Отговор:

Движението по банкови сметки през годината не подлежи на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. На деклариране подлежат наличностите по банкови сметки към 31.12.2016 г. и то само ако размерът им наред с останалите парични суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година, е над 10 000 лева (чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 ЗСВ).

 

8. Въпрос:

В какъв срок следва да се отразява погасяването на задължението (по кредитна карта, кредит) след цялостното му погасяване и как следва да се направи това? Следва ли да се декларира кредитна карта, по която няма усвояване на кредитния лимит, но не е закрита?

Отговор:

Ако към 31.12. на годината, за която се подава декларацията, общата стойност на задълженията на декларатора, на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, включително остатъкът по кредита, е под 10 000 лева, тези задължения не се декларират.

Усвоеният кредитен лимит би подлежал на деклариране, в случай, че остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година заедно с останалите задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева. В този случай задълженията и кредитите следва да се декларират в Част I, раздел VI, таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Погасяването на задължението по договора за кредит, респ. възстановяване на средствата по кредитната карта, не подлежат на самостоятелно деклариране.

 

9. Въпрос:

В декларацията при встъпване по ЗПИЛЗВДДД в раздел III, 1.1. следва да се декларират налични парични средства. В ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва да се декларират обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ - парични средства - парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута.

Въпрос: В случай, че деклараторът има разплащателна сметка, по която постъпва само и единствено трудовото възнаграждение и в декларацията при встъпване по ЗПИЛЗВДДД е деклариран влог над 5 000 лева, но не са декларирани налични парични средства, тъй като към онзи момент по въпросната разплащателна сметка, по която постъпва заплатата е нямало такива, следва ли в ежегодната декларация по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ да се декларират налични парични суми – наличните по банковата сметка с произход заплата, ако общата стойност с влога надхвърля 10 000 лева? И ако да – няма ли да се получи несъответствие с декларацията по ЗПИЛЗВДДД?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (парични суми) ще се посочат всички наличности към 31 декември на предходната календарна година.

 

10. Въпрос:

Искам да попитам по какъв начин и в кой раздел от декларацията се попълват обстоятелства, свързани с промени в гражданското състояние на декларатора и по - конкретно развод със съпруга, на когото до този момент доходите са били декларирани, както и свързаните с развода имуществените последици - прехвърляне на притежаваната 1/2 ид. ч. от деклариран недвижим имот и декларирано МПС срещу договорена парична сума?

Следва ли да се декларира теглене на кредит на стойност 10 000 лв.?

Следва ли да се декларира теглене на кредит през 2016 г., който е погасен скоро след това в рамките на същата календарна година.

Отговор:

В случай, че през 2016 г. има промени в гражданското състояние на декларатора (развод) и към 31.12.2016 г. са настъпили имуществени последици за декларатора (придобито/прехвърлено движимо/недвижимо имущество), само имуществените последици следва да се отразят в годишната декларация по чл.175а, ал.1, т.1 ЗСВ.

По отношение на задълженията над 10 000 лева, в т.ч. кредитни карти ако усвоения кредитен лимит през предходната година (2016 г.) в местна или чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева, същите се отразяват в таблица № 14, страница 7 от образеца на декларацията.

 

11. Въпрос:

През 2008 г. съм изтеглил ипотечен кредит, който съм върнал напълно през 2016 г., като през същата година съм изтеглил потребителски кредит в размер на 35 000 лв., като от същия съм ползвал само 7000 лв. за рефинансиране на ипотечния. Към 31.12.2016 г. съм имал задължение от 2000 лв. само по потребителския кредит.Следва ли да декларирам кредита след като съм използвал само част от него? Кредитите са от една и съща банка.

Отговор:

Отговорът на вашия въпрос се съдържа в рубрика № III , въпрос № 26.

 

12. Въпрос:

Следва ли остатъкът към 31.12.2016 г. от кредит, усвоен преди 2016 г. да се записва на стр. 7?

Отговор:

Отговорът на вашия въпрос се съдържа в рубрика № III , въпрос № 26.

 

13. Въпрос:

По кредитна карта съм усвоила през 2016 г. сума, надвишаваща 10 000 лв., но задължението към 31.12.2016г. е 7200 лв. Други задължения освен по кредитната карта, както и задължение, поето като солидарен длъжник по договор за заем, чийто падеж не е настъпил, нямам. Трябва ли да декларирам задължението по кредитната карта към 31.12.2016 г. в размер на 7200 лв.?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. В случай, че общата сума на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърлят 10 000 лева към 31 декември на предходната календарна година, същите подлежат на деклариране, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

 

14. Въпрос:

Сумите по кредитна карта в коя част се посочват и какво следва да се отрази точно?

Отговор:

Усвоеният кредитен лимит представлява реално потребената, използваната част от средствата, отпуснати от издателя на кредитната карта. При годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, за преценката дали кредитът по кредитна карта подлежи на деклариране, е от значение остатъчният размер на задължението по кредитната карта към 31 декември на предходната календарна година.

Усвоеният кредитен лимит би подлежал на деклариране в случай, че остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) по него към 31 декември на предходната календарна година наред с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, общо надхвърлят 10 000 лева. В този случай задълженията и кредитите се декларират в Част I, Раздел VI, Таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

15. Въпрос:

През лятото на 2016 г. баща ми дари парична сума, която преведе по моята банкова сметка. Същият ден с тази сума погасих предсрочно част от главницата по моя ипотечния кредит, съществуващ от предходни години. Първият ми въпрос е трябва ли и в коя графа да впиша направеното дарение, тъй като към 31.12.2016 г. парите не са налични в сметката ми, а вторият - трябва ли и в коя графа да опиша направената вноската по главницата или е достатъчно декларирането на остатъка по кредита към края на 2016 г.

Моля също да ми посочите какво се разбира под „Вид на разхода” и „Характер на разхода”, посочени в Таблица № IX, т. 2 от декларацията.

Отговор:

По отношение на дарението предвид обстоятелството, че паричното дарение представлява разход за дарителя, направен в полза на декларатора, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, таблица № 19). Като „Вид на разхода” в колона 2 на таблица № 19 се отбелязва дарение , а като „Характер на разхода“ в колона 7 на таблица № 19 се отразява дали същият е направен от или в полза на декларатора, респ. лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

 

16. Въпрос:

Следва ли да декларирам договор за лизинг за закупуване на мобилен телефон? Договорът е сключен в края на 2015 г., но към момента все още го изплащам. Остатъка от непогасената сума възлиза на по-малко от 1000 лв. ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

 

17. Въпрос:

При наличие на банкови кредити, по които деклараторът е кредитополучател, а съпругът е съдлъжник, как трябва да се декларират кредитите - само за декларатора или двукратно - за декларатора и за съпруга-съдлъжник?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. В конкретния случай след като и двамата съпрузи са съдлъжници по договора за банков кредит, това обстоятелство ще подлежи на деклариране за всеки един от тях, като обаче размерът на задължението не следва да бъде удвояван.

 

18. Въпрос:

През 2008 г. съм изтеглил ипотечен кредит, който съм върнал напълно през 2016 г., като през същата година съм теглил потребителски кредит в размер на 35 000 лв., като от същия съм ползвал само 7000 лв. за рефинансиране на ипотечния,. Към 31.12.2016 г. съм имал задължение от 2000 лв. само по потребителския кредит. Следва ли да декларирам кредита след като съм използвал само част от него. Кредитите са от една и съща банка.

Отговор:

Отговорът на вашия въпрос се съдържа в рубрика III, въпрос № 34.

 

19. Въпрос:

В т. VI - Задължения и кредити, в графа 3 „размер на задължението”, коя сума следва да отбележа - първоначалният размер на кредита или остатъка по него към 31.12.2016 г. ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

 

20. Въпрос:

През 2016 г. съм продала собствен недвижим имот. От сделката получих сума - над 10 000 лв., която е внесена в банков влог и отразена в таблица № 8 от декларацията.

През 2017 г. от тази сума съм превела една част на майка си – свързано с мен лице (по смисъла на таблица № 28 ), като дарение, а също така (от тази сума) съм платила и дължимия от мен данък печалба,поради което през 2017 година наличният влог в лева е под 10 000 лева.

Горните преводи следва ли да се отразяват в декларацията за 2016 година, или следва да бъдат отразени в декларацията, касаеща 2017 г., както и необходимо ли е да попълвам друга декларация за промяна на декларирани обстоятелства на интереси?

Отговор:

Настъпилите през 2017 г. промени в обстоятелствата за имущество и доходи подлежат на деклариране едва през 2018 г. в годишната декларация за 2017 г. По отношение на обстоятелствата, свързани с интересите (чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ), деклараторът следва да направи самостоятелна преценка дали са настъпили промени във вече декларирани обстоятелства или са настъпили нови обстоятелства, подлежащи на деклариране, съобразно посочените разпоредби.

 

21. Въпрос:

Във връзка с попълването на имуществените декларации бих искала да попитам следното:Имам ипотечен и потребителски кредит-всеки от тях в размер над 10 000 лв., кредитна карта с лимит под 5 000 лв. и овърдрафт също с лимит под 5 000 лв. - всички към една банка. Остатъците от ипотечния и потребителския кредит подлежат на деклариране.Трябва ли да декларирам и кредитната карта и овърдрафта и ако да - какво следва да декларирам - разрешените лимити или остатъците по тях към 31.12.2016 г.?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

При годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, за преценката дали кредитът по кредитна карта подлежи на деклариране, е от значение остатъчният размер на задължението по кредитната карта към 31 декември на предходната календарна година, а не разрешеният лимит. По същият начин следва да се извърши преценката и по повод договора за овърдрафт – би подлежала на деклариране единствено невъзстановената част по овърдрафта, а не целия, разрешен от кредитодателя лимит.

 

22. Въпрос:

През месец март 2017 г. подадох годишна декларация за имущество и интереси за 2016 г. След подаване на декларацията настъпиха следните обстоятелства: 1. усвоих кредит в размер над 10 000 лева, 2. придобих право на собственост върху недвижим имот - апартамент и 3. учредих договорна ипотека върху същия като обезпечение на усвоения кредит. Кога следва да декларирам посочените обстоятелства - в едномесечен срок от тяхното настъпване или със следващата годишна декларация със срок на подаване 15 май 2018 г.?

Отговор:

Настъпилите през 2017 г. промени в имуществото – задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ следва да се декларира в срок до 15 май 2018 г. и то само, ако общата сума на задълженията и кредитите на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година (в случая 2017 г.) надвишава 10 000 лева. В случай, че в следствие на настъпилата промяна на имуществото през 2017 г. настъпили и промяна в обстоятелствата относно интересите на декларатора, т.е. по отношение на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ, в едномесечен срок от промяната се подава декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

 

23. Въпрос:

До настоящия момент не съм попълвалa в ежегодните си декларации обстоятелства относно лицето, с което живея във фактическо съжителство, доколкото законът не предвиждаше такова задължение.

1. Кои обстоятелства следва да декларирам сега в ежегодната си декларация -притежавани от лицето, с което живея във фактическо съжителство, недвижими и движими вещи, независимо от годината на придобиването им или само имущество, придобито от него през 2016 г.?

2. През 2008 г. от лицето, с което живея във фактическо съжителство, е изтеглен потребителски кредит, който е надвишавал 10 000 лв. Същият не е погасен към настоящия момент, но към 31 декември 2016 г. остатъкът не е надвишавал 10 000 лв.

- Следва ли полученият кредит да бъде деклариран и ако следва да бъде деклариран в коя част на таблицата, както и целият размер на изтегления кредит ли следва да бъде деклариран или само остатъка от него към 31.12.2016 г.?

- В този случай следва ли да бъде деклариран въобще изтегленият кредит, ако непогасената част (остатъка) от него към 31 декември 2016 г. заедно с другите задължения на лицето, с което живея във фактическо съжителство и моите не надвишават 10 000 лв.?

3. Следва ли да бъде деклариран получен през 2015 г. кредит за закупуване на стока на изплащане, който е бил погасен през месец август 2016 г. и ако да - целият размер на кредита или само оставащата от него част за 2016 г. (до месец август 2016 г. когато е бил изплатен)?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

По въпроса за периода, за който следва да се декларират имуществото и доходите на лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала - в ежегодната декларация се декларират настъпилите промени през предходната календарна година в имуществото както на декларатора, така и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

 

24. Въпрос:

Пропускът да се декларира придобиване на дялове от съпруга през миналата година (с декларацията от 2016 г.) следва ли да се декларира сега, макар че е станало през 2015 г.?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. Тъй като наличните ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност са предвидени в чл. 175б, ал. 1, т. 5 ЗСВ, същите подлежат на ежегодно деклариране в размера им към 31 декември на предходната година.

 

25. Въпрос:

През м. април 2017 г. рефинансирах кредит, който съм посочила в предходната си декларация. Питането ми е това рефинансиране как следва да се отрази - в декларацията, която ще подам следващата година (за 2017 г.) или сега трябва да подам декларация за промяна на обстоятелствата?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

Конкретно по въпроса - при годишното деклариране на имуществото (подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ), задължението по договор за кредит, сключен през 2017 г., (в случая рефинансиран кредит) следва да се декларира в срок до 15 май 2018 г. и то само, ако общата сума на задълженията и кредитите на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година надвишава 10 000 лева. Тъй като обаче по повод рефинансирането на кредита е възможно да възникне частен интерес за декларатора към дейността на кредитора, в случай, че такъв интерес е налице, то в едномесечен срок от настъпване на обстоятелството (сключването на договора за рефинансиране на кредит), деклараторът следва да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

 

26. Въпрос:

През 2016 г. е изтеглен кредит, като една част от него (сума над 10 000лв.) не е усвоена и е прехвърлена по банкова сметка като депозит. При попълване на ежегодната декларация по чл.175а, ал.1, т.1 ЗСВ в Таблица №14 следва да бъде посочен размерът на задължението по кредита към 31.12.2016 г. Въпросът ми е следва ли в Таблица № 8 от ежегодната декларация да бъде посочена неусвоената сума от кредита като парични средства по банкови сметки и ако да, не се ли получава двойно деклариране?

Отговор:

В случай, че неусвоената част от кредита е била налична към 31.12.2016 г. и наред с останалите парични суми по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ надхвърля към посочената дата 10 000 лева, обстоятелството следва да бъде декларирано в Раздел III, страница 5 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Относно това дали не се получава двойно деклариране – следва да се посочи само, че няма пречка едно и също имущество да бъде отразено по повод различни обстоятелства по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ. Именно поради това, че се отразяват различни обстоятелства, макар и по отношение на едно и също имущество, не е налице двойно деклариране.

 

27. Въпрос:

Трябва ли да се декларира задължение, което към месец януари 2016 г. е над 10 000лв., а към м. декември 2016 г. вече е под 10 000 лв.? И трябва ли то да се отрази в годишната декларация за 2016 г. след като вече е отразено в подадената ежегодна декларация за 2015 г. по стария ред пред Сметната палата?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 2 ЗСВ предвижда при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 да се посочат наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година, когато общият размер по съответните точки е над 10 000 лева. В този смисъл, значимият момент за декларирането на задълженията и кредитите по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ е размерът им към 31 декември на предходната календарна година.

 

28. Въпрос:

Декларира ли се дарение на парични средства от родител, при условие, че към края на календарната година средствата не са налични, а са послужили за закупуване на жилище, което вече е декларирано? В коя графа следва да се декларира дарението?

Отговор:

Предвид обстоятелството, че паричното дарение представлява разход за дарителя, направен в полза на декларатора, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, таблица № 19).

 

29. Въпрос:

През 2014 г. съм изтеглил банков кредит над 10 000 лв., като притежавам и кредитна карта с кредитен лимит 2 500 лв., който не съм ползвал през 2016 г. Следва ли в декларацията пред ИВСС да бъде декларирана и сумата от кредитната карта (която не надвишава 10 000 лв.) или само остатъка от потребителски кредит към 31.12.2016 г.? Представлява ли частен интерес сключеният от мен договор за потребителски кредит с банката и къде този договор следва да бъде деклариран - в таблица 27 или 28 от декларацията?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ съдиите, прокурорите и следователите подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. На свой ред, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ определя, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 – т. 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. От цитираните разпоредби следва извод, че независимо дали задължението по договор за кредит е декларирано в предходен период, то в случай, че към 31 декември 2016 г. размерът му ведно с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, задължението по договора за кредит следва да се декларира. Законът предвижда деклариране само на усвоения кредитен лимит. Преценката за наличие на частен интерес се прави от декларатора и в този случай следва да се декларира в част II, т. XII, таблица 27 от декларацията.

 

30. Въпрос:

С влогове на мое име и с потребителски кредит през 2016 г. съм закупила апартамент на името на пълнолетната ми дъщеря. Как да бъдат отразени сумите по личните ми влогове и кредита, като дарения към нея в обща сума или по отделно както са били или по друг начин и на коя страница от декларацията?

Следващ въпрос - закупила съм по предварителен договор апартамент през 2016 г., като съм платила две вноски през 2016 г. и през 2017 г. имам още две да плащам, но все още не са на падеж. Какво да запиша въобще трябва ли и на коя страница да отразя сделката, като все още не е платена цялата сума и нямам нотариален акт?

И трети въпрос - недвижимото и движимо имущество, което е декларирано в предходните години подлежи ли на деклариране по новия ред пред Инспектората към ВСС?

Отговор:

По първия от поставените въпроси, в частта относно декларирането на влогове. Паричните средства по влогове на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ следва да се декларират само в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева (чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 ЗСВ). Влоговете се сочат в Част I, раздел III , т. 2, таблица № 8 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В случай обаче, че влогът не съществува към 31 декември 2016 г., в този случай не следва да бъде отчитан при преценка за деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

Аналогично, в случай, че към 31 декември на предходната календарна година задължението по договора за потребителски кредит съществува и наред с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е над 10 000 лв. (виж чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6 ЗСВ), потребителският кредит следва да се декларира в Част I, раздел VI, таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Същевременно, доколкото от въпроса се извежда предположение, че сумата за закупуването на недвижимият имот е дарена на пълнолетното дете на декларатора, този разход на декларатора подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига дарението да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, таблица № 19).

По втория въпрос – сключването на предварителен договор за закупуване на недвижим имот няма прехвърлителен ефект, т.е. деклараторът не е придобил собствеността върху недвижимият имот. Поради това и този имот не подлежи на деклариране, освен ако деклараторът или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ не го ползва трайно по см. на § 1, т. 4 ДР на ЗСВ. В случай на трайно ползване, това обстоятелство следва да се отрази при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ. Същевременно обаче, остатъчната стойност към 31 декември 2017 г. по предварителния договор, ако с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, това следва да се посочи при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ.

По третия въпрос - в ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

 

31. Въпрос:

При попълване на декларацията следва ли да се впишат на стр. 10, таблица № 18:

- дадено от декларатора обезпечение по ипотечен кредит, ако обезпечението е недвижим имот собственост на декларатора;

- „залог на бъдещо вземане по трудово правоотношение“, даден като обезпечение по потребителски кредит и какъв размер би следвало да се посочи в колона № 3?

Отговор:

Разпоредбата на Чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ изисква деклараторът да посочи дадени от него или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ или дадени в тяхна полза и с тяхно съгласие обезпечения, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът заема длъжността. В случая – от посоченото във въпроса става ясно, че обезпеченията, дадени от декларатора са негов собствен имот или залог на негово бъдещо вземане по трудово правоотношение, т.е. обезпеченията са направени с негови средства, респ. не подлежат на деклариране в таблица № 18, страница 10 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

32. Въпрос:

Натрупва ли се през месеците кредитен лимит от кредитните карти? Трябва ли да се декларира сумата на кредитната карта след като се погасява една част от нея и продължава да се тегли?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. В чл. 175б, ал. 2 ЗСВ изрично е посочено, че по отношение на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Казано в резюме – на деклариране би подлежал остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

 

33. Въпрос:

Следва ли да бъдат декларирани задължения, които към 01.01.16 г. са 10 000 лева, а към 31.12.2016 г. година възлизат на 5000 лева?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

Конкретно по въпроса – ако към 31.12 на годината, за която се подава декларацията, общата стойност на задълженията на декларатора, на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, включително остатъка по кредита, е под 10 000 лева, тези задължения не се декларират. Ако обаче, остатъчната стойност на задължението по кредит към 31.12 на календарната година, за която се подава ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, е под 10 000 лева, но заедно с останалите задължения на декларатора, неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, надвишава 10 000 лева - задълженията се декларират.

 

34. Въпрос:

Трябва ли да се декларира стар заем, погасен преди 31.12.2016 г. със средства от нов заем?

 

Отговор:

Чл. 175б, ал. 2 ЗСВ предвижда при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 да се посочат наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо, при погасяване на кредит преди 31 декември 2016 г., погасеният кредит не се декларира пред ИВСС във връзка с имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, а се декларира изтегленият нов кредит към 31 декември 2016 г., ако заедно с останалите задължения на декларатора, неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, надвишава 10 000 лева.

 

35. Въпрос:

В таблица 14 от ежегодната декларация, вписват ли се в колони 8 и 9 имена на банки, или на физически или юридически лица, към които деклараторът или лицата по чл.175б, ал.4 ЗСВ имат парични задължения и ако не се изисква поименното им посочване, по какъв начин се посочва към кого е задължението - с отбелязване с „Да“ в съответната колона или по друг начин?

Отговор:

Поетите от декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения, когато общият им размер надвишава 10 000 лева се посочват на страница 7, в таблица № 14 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ. В колони 8 и 9 на таблица № 14 не се изисква поименното посочване на съответните банки и физическите и юридическите лица, различни от банки, а е достатъчно да се отбележи с „ДА“ към кого е задължението.

 

36. Въпрос:

Ако през годината е изтеглен кредит в определен размер, който е променен в рамките на същата календарна година, вследствие на извършено погасяване на няколко вноски, кой от двата размера се декларира – на първоначално изтегления кредит или на остатъка от него към 31 декември на година?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. Тъй като задълженията и кредитите над 10 000 лева, в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева са предвидени в чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, същите подлежат на ежегодно деклариране съобразно остатъчния им размер към 31 декември на предходната година.

 

37. Въпрос:

По стария ред за годината на получаване на ипотечен кредит - 2011 г., съм подал декларация пред Сметната палата, в която съм заявил размера на този изтеглен кредит. През изминалата 2016 г. направих предоговаряне по договора - рефинансиране, чрез сключване на анекс към договора. В тази връзка следва ли в декларацията пред ИВСС да декларирам остатъка по договора за ипотечен кредит и ако да, към коя дата – датата на анекса или 31.12.2016 г.

 Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. Съгласно чл. 175б, ал. 2 ЗСВ определя, че при годишното деклариране на имуществото по т. 1 – т. 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. От цитираните разпоредби следва извод, че независимо дали задължението по договор за кредит е декларирано в предходен период, то в случай, че към 31 декември 2016 г. размерът му в едно с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, задължението по договора за кредит следва да се декларира.

 

38. Въпрос:

Ипотечен кредит, изтеглен преди 6 години и деклариран пред Сметната палата през миналата година, е рефинансиран с нови условия с анекс към договора. Трябва ли да се декларира рефинансирането?

Отговор:

Рефинансирането на кредит, разгледано като кредит, т.е. обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, се декларира ежегодно с подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, стига общият остатъчен размер на задълженията и кредитите, в т.ч. кредитни карти към 31 декември на предходната календарна година да надвишава 10 000 лева (виж чл. 172б, ал. 2 ЗСВ).

Разгледано като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ, деклараторът следва да прецени дали има частен интерес към дейността на кредитодателя. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

39. Въпрос:

По стари кредити, които още не са погасени, трябва ли да се посочва каква част от главницата остава непогасена?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

40. Въпрос:

Следва ли в декларацията за имущество и интереси да се посочват погасителните вноски по договор за кредит като разходи, когато са в порядъка на 700 – 800 лв.?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда в декларацията за имущество и интереси задълженото лице да декларира задължения и кредити над 10 000 лева, в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева. От цитираната разпоредба се извежда и отговорът по поставения въпрос - при годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, следва да се посочи остатъчния размер по задължения и кредити, а не размерът на погасените през предходната календарна година вноски по договора за кредит.

 

 41. Въпрос:

1.Всеки потребителски банков кредит ли следва да се декларира в част втора на декларацията, като възможен конфликт на интереси или има място за преценка от страна на деклариращия? Кредитът е изтеглен през 2014 г., при общите условия на банката. Не са ползвани преференциални условия. Остатъкът е под 5000лева. Като съдия не разглеждам граждански дела, с евентуалното участие на конкретната банка. През 2016година не е настъпила промяна на условията по ползване на кредита.

2.Има ли възможност всеки деклариращ да преценява субективно дали е налице частен интерес или конфликт на интереси и ако той възникне инцидентно, достатъчно ли е да си направи отвод по конкретното дело? В случая банковият кредит не е изтеглен при преференциални условия и аз като магистрат съм нямал и нямам висящи дела с конкретната банка.

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Разпоредбата следва да се тълкува и прилага при съобразяване и на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата.

От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

42. Въпрос:

През 2011 г. е изтеглен кредит, който е деклариран пред Сметната палата в декларацията за 2011 г. Към 31.12.2016 г. остатъчният размер по този кредит е над 10 хиляди лева.Следва ли този остатък да го декларирам при попълване на декларацията за 2016г.

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда задължение за деклариране от съдия, прокурор и следовател на техните и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. На свой ред, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ определя, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 – т. 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. От цитираните разпоредби следва извод, че независимо дали задължението по договор за кредит е декларирано в предходен период, то в случай, че към 31 декември 2016 г. размерът му ведно с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, задължението по договора за кредит следва да се декларира.

 

43. Въпрос:

1. При промяна по чл. 12, т. 3 ЗПУКИ, (рефинансиран кредит в банка, изтеглен м. февруари 2017 г.), декларацията следва ли да се подава в ИВСС? Получаване на кредит, попада ли в хипотезата на чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ? Има ли утвърдена бланка или може да се ползва тази от ВСС?

2. Може ли всички декларации на съдиите да бъдат копирани на един диск (който да се изпрати в края на периода с официално писмо), или всяка декларация следва да бъде придружена с диск?

Отговор:

1.На интернет страницата на ИВСС е публикуван утвърденият от главния инспектор на основание § 212 ПЗР ЗИДЗСВ (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.) образец на декларации по чл. 175а, ал., т. 1 и т. 2 ЗСВ, която съдии, прокурори и следователи подават пред ИВСС след 01.01.2017 г.

По преценка на декларатора, ако частният интерес е настъпил след 1 януари 2017 г., и деклараторът желае да декларира само него (преди да е подал първата годишна декларация за имущество и интереси пред Инспектората), това става с подаването пред ИВСС в едномесечен срок от настъпване на обстоятелството на декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ.

2. Съдиите, прокурорите и следователите подават пред ИВСС декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ. Съгласно чл. 175а, ал. 3 ЗСВ всяка една декларация се подава на хартиен носител, придружен с копие на електронен носител или по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис. От редакцията на разпоредбата става ясно, че законодателят е предвидил електронният носител, на който е записано електронното копие на декларацията да придружава хартиения носител. Ето защо, електронното копие на декларацията следва да бъде представено на електронен носител, заедно с хартиения носител на всяка една декларация.

 

44. Въпрос:

Kак следва да се декларира сключен на 16.02.2017 г. договор за ипотечен кредит с банка - само с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ и то през 2018г., или трябва да се подаде и декларация за конфликт на интереси пред Инспектората, съгласно чл.175и, ал. 4 ЗСВ, по какъв образец и в какъв срок?

Обичайното сключване от магистрат, но в качеството му на частно лице, на договор за кредит с банка, попада ли в обхвата на израза „при изпълнение на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките” или в израза се имат предвид други дейности от правомощията на съдията, които той изпълнява именно като съдия, а не като частно лице?

Отговор:

При годишното деклариране на имуществото (подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ), задължението по договор за кредит, сключен през 2017 г., следва да се декларира в срок до 15 май 2018 г. и то само, ако общата сума на задълженията и кредитите на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година надвишава 10 000 лева.

Декларирането на частен интерес в хипотезата на чл. 175и, ал. 4 ЗСВ касае случаите на възникнал частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките. Доколкото частен интерес може да възникне само при изпълнение на служебни задължения (арг. чл. 175и, ал. 1 ЗСВ), то изразът „извън разглеждането на делата и преписките” включва осъществяването на други правомощия и задължения от съдията, прокурора или следователя, различни от разглеждането на делата и преписките.

 

45. Въпрос:

Публичните задължения към държавата за данък върху доходите на физическите лица и осигурителни вноски, които са декларирани с годишна данъчна декларация през 2016 г. и се отнасят за 2015 г., да се отчитат ли при определяне дали задълженията на декларатора към други лица надхвърлят 10 000 лева?

 

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ изисква деклараторът да декларира своите и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лв., в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. Съгласно чл. 175б, ал. 2 ЗСВ, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо, независимо от момента на възникването на задължението, преценката дали същото да бъде отчетено при подаване на годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се извършва към 31 декември на предходната календарна година.

 

46. Въпрос:

Какво се разбира под „усвоен кредитен лимит" по кредитна карта през предходната година?

Отговор:

Кредитният лимит обозначава максималният размер на финансовите средства, които могат да се използват с кредитната карта, т.е. това са средствата, които потребителят на кредитната карта има възможността да използва. Усвоеният кредитен лимит представлява реално потребената, използваната част от средствата, отпуснати от издателя на кредитната карта. При годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, за преценката дали кредитът по кредитна карта подлежи на деклариране, е от значение остатъчният размер на задължението по кредитната карта към 31 декември на предходната календарна година.

 

47. Въпрос:

През 2016 г. сключих договор за ипотечен кредит за сума от 40 000 лева, който договор декларирах в съответния срок. Следва ли да го декларирам в предстоящата годишна декларация и коя сума следва да се посочи като задължение - тази към сключване на договора или тази, която е останала дължима към 31 декември 2016 г.? 

Също така, на 12 януари 2017 г. подписах анекс към посочения договор, за намаляване на лихвения процент. Следва ли анексът да се декларира в едномесечен срок като настъпила промяна? В случай че следва да се декларира, коя сума трябва да бъде посочена - първоначалната сума по заема или остатъчната сума към 12 януари 2017 г.

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда в декларацията за имущество и интереси задълженото лице да декларира задължения и кредити над 10 000 лева, в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева. При годишното деклариране, чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ изисква декларирането единствено на промените в имуществото, настъпили през предходната календарна година, като чл. 175б, ал. 2 ЗСВ конкретизира, че при годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. От цитираните разпоредби се извежда и отговорът по поставения въпрос - при годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, следва да се посочи остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година и то само тогава, когато наред с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, сумата надхвърля 10 000 лева. Настъпилите промени в условията по договор за кредит не подлежат на самостоятелно деклариране по повод имуществото.

 

48. Въпрос:

На 19 януари 2017 г. сключих договор за потребителски кредит с българска търговска банка. С получената по кредита сума съм погасил предсрочно друг потребителски кредит, който съм декларирал в срок пред Сметната палата, но поради остатъчния му размер към 31 декември 2016 г. попада в обхвата за деклариране пред ИВСС. Мога ли в едномесечния срок по чл. 175в, ал. 2, вр. ал. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ да подам една декларация - ежегодна, в която в частта и за интересите да отразя договора, сключен на 19 януари 2017 г.? Погасяването на стария договор и сключването на новия, като финансови параметри, следва да се декларират през следващата година - с ежегодната декларация, подавана до 15 май 2018 г., така ли е?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда в декларацията за имущество и интереси задълженото лице да декларира задължения и кредити над 10 000 лева, в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева. При годишното деклариране, чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ изисква декларирането на единствено на промените в имуществото, настъпили през предходната календарна година, като чл. 175б, ал. 2 ЗСВ конкретизира, че при годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. От цитираните разпоредби се извежда извод, че при годишното деклариране през 2017 г. на имуществото и интересите, следва да се посочи остатъкът по погасения през м. януари 2017 г. кредит (остатъка към 31 декември 2016 г., за който във въпроса е посочено, че е над 10 000 лева). Договорът за кредит от м. януари 2017 г. ще подлежи на деклариране като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ в срок до 15 май 2018 г. 

По въпросът дали деклараторът може да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ наместо тази по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, но в едномесечния срок относим към втората, това е възможно, доколкото срокът за подаване на двете декларация частично съвпада и деклараторът следва да спази по-краткия срок.

 

49. Въпрос:

При настъпила след 1 януари 2017 г. промяна - рефинансиране на кредит, трябва ли в едномесечен срок да бъде подадена декларация пред ИВСС? В случай, че трябва да се подаде такава декларация - тя трябва ли да бъде по одобрения от главния инспектор образец на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ или по образеца, подаван пред Сметната палата (за имущество), респ. пред ВСС (за интереси по реда на ЗПУКИ)?

Отговор:

Рефинансирането на кредит, разгледано като кредит, т.е. обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, се декларира ежегодно с подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, а не в едномесечен срок от настъпването на промяната, стига общият остатъчен размер на задълженията и кредитите, в т.ч. кредитни карти към 31 декември на предходната календарна година да надвишава 10 000 лева (виж чл. 172б, ал. 2 ЗСВ).

Договорът за кредит обаче може да бъде разгледан и като обстоятелство, свързано с интересите - чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ. В този случай, ако деклараторът прецени наличие на частен интерес по повод получения кредит, това обстоятелство се отразява в т. XIII от декларацията. Ако частният интерес в тази хипотеза е настъпил след 1 януари 2017 г., и деклараторът желае да декларира само него (преди да е подал първата годишна декларация за имущество и интереси пред Инспектората), това става с подаването пред ИВСС в едномесечен срок от настъпване на обстоятелството на декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ.

 

50. Въпрос:

През 2015 г. изтеглих потребителски кредит на 10 000 лева от банка, като в средата на м. декември 2016 г. погасих изцяло оставащата част, която за 2016 г. също беше над 10 000 лева. Следва ли да декларирам кредита в декларацията за имущество и интереси?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 2 ЗСВ предвижда при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 да се посочат наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо, при погасяване на кредит преди 31 декември 2016 г., погасеният кредит не се декларира пред ИВСС във връзка с имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

 

51. Въпрос:

В декларацията по новия ред следва ли да се декларира придобитото имущество, суми по заеми и други изисквани според съдържанието ? обстоятелства, за времето преди 2016 г., считано от началото на деклариране на ЗПИЛЗВДДД (които обстоятелства вече са декларирани в подаваните до момента ежегодни декларации до Сметната палата), или на деклариране подлежат само тези имущества, суми и други съответни обстоятелства, които са възникнали през 2016 г.?

Отговор: 

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

52. Въпрос:

Кое имущество подлежи на деклариране пред ИВСС - придобитото от встъпването в длъжност (в конкретния случай през 2007 г.) до 31.12.2016 г. или всичко към тази дата ?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

53. Въпрос:

След 1 януари 2017 г. следва ли да се декларира кредит над 5000 лева, каквото задължение за деклариране в 7-дневен срок съществуваше по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ? Следва ли при годишното деклариране на имущество и интереси пред Инспектората към ВСС да се обявяват всички кредити, включително тези с голяма давност ?

Отговор:

Ако кредитът е получен през календарната година, за която се подава годишната декларация за имущество и интереси, същият ще подлежи на деклариране, ако наред с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева. Независимо от срока за изплащане на кредита, ако към 31 декември на предходната календарна година остатъкът по него, наред с другите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърлят 10 000 лева, задълженията и кредитите се декларират в годишната декларация. Също така, в случай, че деклараторът прецени наличие на частен интерес по повод получения кредит, това обстоятелство се отразява в т. XIII от декларацията. Ако частният интерес в тази хипотеза е настъпил след 1 януари 2017 г., и деклараторът желае да декларира само него (преди да е подал първата годишна декларация за имущество и интереси пред Инспектората), това става с подаването пред ИВСС в едномесечен срок от настъпване на обстоятелството на декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ. В останалите случаи, т.е. промяната е настъпила до 31.12.2016 г. вкл., същата е следвало да се декларира по реда на ЗПУКИ с подаване на декларация по чл. 12, т. 3 ЗПУКИ.

 

54. Въпрос:

При предходно декларирано задължение по кредит над 10 000 лева, следва ли при остатък под тази сума към 31. 12 на календарната година, за която се подава ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, кредитът отново да бъде деклариран ?

Отговор:

Ако общата стойност на задълженията на декларатора, на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, включително остатъка по кредита, е под 10 000 лева, тези задължения не се декларират.

Ако обаче, остатъчната стойност на задължението по кредит към 31.12 на календарната година, за която се подава ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, е под 10 000 лева, но заедно с останалите задължения на декларатора, неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, надвишава 10 000 лева - задълженията се декларират.

 

55. Въпрос:

След като съм декларирала кредита си и ипотеката за неговото обезпечаване в годината на възникване, следва ли ежегодно да го посочвам или само в годината, в която ще го погася?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда в декларацията за имущество и интереси задълженото лице да декларира своите и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения и кредити над 10 000 лева. При годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. От цитираните разпоредби се извежда и отговорът на поставения въпрос - при годишното деклариране на задълженията по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, следва да се посочи остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година и то само тогава, когато наред с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, сумата надхвърля 10 000 лева. Казано другояче, независимо коя е годината, през която е получен кредитът, същият следва да се декларира в ежегодната декларацията, когато остатъчната му стойност към 31 декември на предходната година, наред с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърлят 10 000 лева.

 

 IV. ПАРИЧНИ СУМИ, В ТОВА ЧИСЛО ВЛОГОВЕ, БАНКОВИ СМЕТКИ И ВЗЕМАНИЯ: (към рубрики)

 

1. Въпрос:

Интересува ме следва ли да декларирам и ако да - къде точно, получени през 2017 г. парични средства по банков път, представляващи изплатени компенсации по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, като тези средства са под 10 000 лв.?

Вторият ми въпрос е - трябва ли да декларирам и ако да, къде в декларацията, закупени през 2017 г. инвестиционни единици от инвестиционен посредник и включени в инвестиционна застраховка живот, инвестирани във взаимни фондове, които са на стойност под 10 000 лв.? Не съм сигурен, но мисля, че те представляват финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Отговор:

1. Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1 000 лева, т.е . не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. В случая, получените средства представляващи компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове са доходи, които не се изплащат на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговарят на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходите получени на посочените основания следва да се декларират в случай, че отговарят на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от обезщетението се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В случай, че получената сума е налична към 31 декември на предходната календарна, същата следва да бъде съобразена при деклариране и на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (ако общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева).

2. Закупените от Вас инвестиционни единици по застраховка „Живот” и инвестирани във взаимни фондове подлежат на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Обстоятелствата следва да бъдат отразени в Таблица № 11 на страница 6 от декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, независимо от стойността или броя им поради това, че законодателят не е поставил ограничение за техния минимален размер.

 

2. Въпрос:

През 2017 г. дружеството, в което съпругът ми е съдружник разпредели печалба. В кой раздел следва да я декларирам? В указанията Ви от миналата година е посочено, че това следва да стане на стр. 8, табл. 15. Данъкът върху разпределената печалба е удържан авансово от дружеството-платец в съответствие с чл. 65, ал. 2 във вр. с чл. 38, ал. 2 ЗДДФЛ, като от счетоводната кантора казаха, че в този случай не следва да се подава ГДД по ЗДДФЛ, а на всички редове в таблица 15 се иска съответствие с посочени редове от подадена ГДД.

Отговор:

Дивидентът е доход от акции или дялови участия, вкл. от неперсонифицирани дружества. Доходите от дивидент подлежат на деклариране, тъй като не са свързани със заеманата длъжност на съпруга на декларатора. На основание чл. 175б, ал. 1, т.7 ЗСВ и независимо от това дали доходите от дивидент подлежат на деклариране по реда на ЗДДФЛ – в ежегодната декларация пред ИВСС се посочва основанието, сумата и получателя на дохода (на стр. 8, табл. 15). Също така, доходите от дивиденти могат да подлежат на деклариране в раздел III.1, (таблица № 7), ако стойността им, наред със стойността на всички парични суми, в т. ч . влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната година са на обща стойност над 10 000лв., включително в чуждестранна валута.

 

3. Въпрос:

Нямам парични влогове в банки над 1 000 лв. Спестяванията си държа в брой, в евро. До миналата година при подаването на декларацията посочвах абсолютната стойност на спестената сума за конкретната календарна година, без натрупвания, като за вещ, придобита в отчетния период. В този смисъл бях изпратила преди повече от 5 години отделна декларация до Сметната палата, с оглед начина на формулиране на таблицата. Тъй като видът на графите претърпя промени, а се боя да не възникне недоразумение, моля да ми отговорите отново ли да посоча само размера на спестената през 2017г. парична сума, която се намира при мен, или да посоча сбора от всички спестявания в брой през годините назад, въпреки, че те са били декларирани година за година, тъй като цялата налична сума не е внесена в банка (тъй като няма такова задължение) и е в мое държане? Съответно - занапред по кой от двата начина следва да декларирам тези спестявания?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. В случая спестяванията на декларатора, които не са на влог в банка, следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ и подлежат на ежегодно деклариране в размера им към 31 декември на предходната година в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута.

 

4. Въпрос:

Съпругата ми е адвокат. Същата притежава банкова сметка, която не е със спестовен елемент. През тази сметка получава преводи от НБПП (за възнаграждения от служебни защити), хонорари по дела, суми от наеми. Същевременно от същата сметка извършва ежемесечни плащания по ДДС, осигуровки и други. Ето защо по тази сметка непрекъснато има различни наличности. Въпросът ми е:

Трябва ли да декларирам посочената банкова сметка на съпругата ми и ако да - в коя от таблиците по декларацията?

Отговор:

Сумите по разплащателни сметки в банки следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година. Именно това е моментът, към който следва да се прави преценката дали паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са над 10 000 лева, респ. подлежат на деклариране.

 

5. Въпрос:

Встъпила съм в длъжност март месец 2016 година. До 09.02.2016 г. съм получила доход от свободна професия. Трябва ли да декларирам дохода преди датата на встъпване в длъжност - от 01.01.2016 г. до 09.02.2016 г.?

Отговор:

В конкретния случай в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ ще подлежат на деклариране онези настъпилите промени в имуществото и доходите на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година, които не са декларирани във встъпителната декларация.

 

6. Въпрос:

1. През изтеклата 2016 г. рефинансирахме стар потребителски кредит, след което със спестени собствени средства (от заплати) погасихме и него. Трябва ли да се декларират тези обстоятелства и ако да - в коя таблица и какво точно?

2. Трудовото възнаграждение се получава по дебитна карта. По същата винаги има налични средства, които са под 10 000 лв. Трябва ли да се декларират същите и съответно в коя таблица?

3. Към същата банка, издала дебитната карта имаме и кредитна с лимит под 10 000 лева, по която ежемесечно има движение, като картата се обслужва чрез погасяване на сумите от дебитната. Трябва ли да се декларира това обстоятелство и ако да - в коя таблица?

Отговор:

Ако към 31.12. на годината, за която се подава декларацията, общата стойност на задълженията на декларатора, на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца, включително остатъкът по кредита, е под 10 000 лева, тези задължения не се декларират.

Сумите по разплащателни сметки в банки следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица № 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година. Именно това е моментът, към който следва да се прави преценката дали паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са над 10 000 лева, респ. подлежат на деклариране.

Усвоеният кредитен лимит би подлежал на деклариране, в случай, че остатъчният размер (невъзстановен от кредитополучателя) към 31 декември на предходната календарна година заедно с останалите задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева. В този случай задълженията и кредитите следва да се декларират в част I, раздел VI, таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Погасяването на задължението по договора за кредит, респ. възстановяване на средствата по кредитната карта, не подлежат на самостоятелно деклариране.

 

7. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране застраховка „Живот“ със спестовен елемент, при положение, че застраховката е сключена за срок от 20 години, към настоящия момент не е прекратена и деклараторът би могъл да има яснота единствено за откупната стойност при евентуално прекратяване на застрахователния договор за 2016 г., което обстоятелство, както посочих, не се е осъществило?

Отговор:

Натрупаната сума по застраховка „Живот” със спестовен елемент следва да бъде декларирана в част I, раздел III, точка 3, таблица № 9 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 8), като вземане от декларатора и то в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Под натрупана сума по застраховка „Живот” със спестовен елемент се разбира размерът на средствата по индивидуалната сметка на застрахования към 31 декември на предходната календарна година.

 

8. Въпрос:

Декларират ли се суми, натрупани по застраховкa живот, сключенa в полза на децата или на самия декларатор и в коя таблица следва да се отразят, и дали сумата трябва да е над 1000 лева или над 10 000 лева, за да подлежи на отразяване?

Отговор:

Така както е зададен въпросът – за натрупана сума по застраховка живот предполага, че задалият го има предвид застраховка живот със спестовен характер. Натрупаната сума по този вид застраховка живот следва да бъде декларирана в част I, раздел III, точка 3, таблица № 9 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

9. Въпрос:

В публикуваните отговори не успях да открия какво имате предвид под „натрупана сума” по застраховка живот със спестовен елемент - размерът на направените до момента вноски, които не са равнозначни на вземане, или откупната стойност, т.е. това, което ще ми се дължи, ако прекратя договора преди срока. Тъй като има неяснота и колегите декларират по свое усмотрение една от двете суми, ще Ви помоля за отговор.

Отговор:

Под натрупана сума по застраховка „Живот” със спестовен елемент се разбира размерът на средствата по индивидуалната сметка на застрахования към 31 декември на предходната календарна година.

 

10. Въпрос:

Съпругът има вземания за над 10 000 лв., това означава ли, че следва да посочвам наличните ми средства по банковата сметка, по която ми превеждат заплатата, ако същите към 31.12.2016 г. са били например 200 лв.? И ако следва да се декларират тези суми в коя част от декларацията - налични парични средства или влогове и банкови сметки, т.к. те са и налични и по банкова сметка? Парични суми, останали по банкова сметка вследствие на прекратен договор за депозит, в коя част се декларират - т. 1 „Налични парични средства” или в частта по т. 2 „Банкови сметки”?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (парични суми) ще се посочат всички налични към 31 декември на предходната календарна година парични суми, вкл. и тези, чийто размер е под 10 000 лева.

При прекратен договор за депозит в случай, че сумите са по разплащателни сметки в банки или в наличност в брой следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица № 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. В останалите случаи – паричните средства са на влог или в депозитна банкова сметка, същите следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „Влогове и банкови сметки (депозити)” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

11. Въпрос:

Здравейте, интересува ме дали еднократна премия (бонус), получена от съпруг във връзка със заеманата от него длъжност, подлежи на деклариране и в коя графа? Ползването на служебен автомобил (във връзка със заеманата длъжност) от съпруга подлежи ли на деклариране?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност.

В конкретния случай полученият бонус е доход, който се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност на съпруга на декларатора. Получения бонус в този случай обаче може да подлежи на деклариране в раздел III.1, (таблица № 7), ако стойността на всички парични суми, в т. ч . влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната година са на обща стойност над 10 000лв., включително в чуждестранна валута.

Относно втория въпрос – съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ се декларира чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лева, които лицето или неговият съпруг, или лицето с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване. Дефиницията на понятието „трайно ползване” е дадена в § 1, т. 4 ДР на ЗСВ, като видно от нея, за да е налице трайно ползване следва чуждата вещ да се използва за задоволяването на нуждите на ползвателя или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. Ето защо, само в случай, че служебният автомобил се използва и за нуждите на декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, ползването му ще подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ, като в този случай за правно основание за ползването следва да се посочи „ползване на служебен автомобил за лични нужди”.

 

12. Въпрос:

Когато произходът на средствата по разплащателни сметки (налични към 31.12.2016 г.) е изцяло от заплати на декларатора, респ. на неговия съпруг, подлежат ли тези средства на деклариране като налични парични средства, респ. следва ли да се съобразяват при преценката дали е достигнат прагът от 10 000 лв.? Подлежат ли на деклариране като налични парични средства и следва ли да бъдат съобразявани средствата по разплащателна сметка (налични към 31.12.2016 г.), обслужваща кредити, които средства на практика са предназначени за погасяване на вноски по кредитите?

Отговор:

Сумите по разплащателни сметки в банки следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година.

 

13. Въпрос:

При положение, че съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица доходите от продажба на акции на публична компания, каквато е приватизационният фонд, са необлагаеми, не следва ли те да се декларират в таблица 15, II: Други доходи, извън посочените в т. I, а не в таблица 15, т. I: Облагаем доход от:, т. 5: годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество, както се посочили в даден от вас отговор на въпрос под № 13?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. Доходът от продажба на акции се декларира на страница 8 в Таблица № 15 (точка 5), от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Получената сума от продажбата следва да се посочи и в част I, раздел III от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

14. Въпрос:

В самото начало на 2016 г. към тримесечен срочен влог от предходна година в размер на 2 000 лв., който с натрупаната лихва вече бе в размер малко над тази сума, внесох сумата от 23 000 лв., от които 20 000 лв. ми бяха дарени от родител, а останалите 3 000 лв. бяха от мои спестявания от работна заплата. Така общата сума по влога стана малко над 25 000 лв. Месец по-късно изтеглих 8 000 лева от посочения влог, които преведох като капаро по предварителен договор за покупка на недвижим имот, а останалите малко над 17 000 лева бяха преобразувани в друг срочен влог, този път едномесечен. Тези малко над 17 000 лв. изтеглих месец по-късно и заедно с други налични средства, средства от срочен влог на съпругата ми в размер на над 3 000 лв., открит преди години и средства от жилищен кредит в размер на 72 000 лв. използвах за закупуването на недвижимия имот по предварителния договор. Така доста преди края на 2016 г. всички мои и на съпругата ми банкови влогове бяха закрити и усвоени за закупуването на имота. Във връзка с изложеното имам следните въпроси:

1. Всички описани по-горе срочни влогове на мое име ли следва да декларирам или само този с най-големия размер, т.е. малко над 25 000 лв., тъй като макар и формално тримесечния и едномесечния влог да са отделни влогове (с различни банкови номера), в крайна сметка се касае за едни и същи парични средства, които, както посочих от 2 000 лв. са станали 25 000 лева, а после 17 000 лв.?

2. Следва ли да се декларират като влогове моя и на съпругата ми влогове от предходни години, които сумарно при откриването им са били в размер на 5 000 лв., но към 2016 г. (преди закриването им) вече са надвишавали тази сума поради натрупаните лихви? Или следва да се декларират като налични парични средства?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (парични суми) ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година. Именно това е моментът, към който следва да се прави преценката дали паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са над 10 000 лева, респ. подлежат на деклариране.

Придобиването на недвижим имот от декларатора през предходната календарна година следва да бъде отразено в образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в част I, раздел I, таблица № 1. Относно произхода на средствата следва да бъде отразен единствено източникът на средствата - дарение, кредит, заем.

 

15. Въпрос:

През 2010 г. сключих спестовна застраховка „Живот” за срок от десет години, с начин на изплащане на месечни вноски за целия период на застраховката. Съгласно клаузите на застрахователната полица след изтичане на срока на договора, застрахователят изплаща договорената застрахователна сума. Въпросът ми е следният: по какъв начин и в коя графа следва да декларирам гореописаната застраховка, предвид факта, че застрахователната сума е конкретно определена при изтичане срока на договора, а не поотделно за всяка една от годините на изплащане?

Отговор:

Натрупаната сума по застраховка „Живот” със спестовен елемент следва да бъде декларирана в част I, раздел III, точка 3, таблица № 9 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 8), като вземане от декларатора и то в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

16.Въпрос:

Съпругът ми е едноличен собственик и управител на ЕООД. През 2016г. дружеството е разпределило печалба, като съпругът ми е получил дивиденти в размер на 20 000 лв.

Въпросът ми е в коя точно графа от декларацията следва да декларирам тези дивиденти? Следва ли същите да бъдат отразени като получена от мен 1/2 от тази сума в размер на 10 000лв. и съответно получена от съпруга ми 1/2 в размер на 10 000лв.?

Отговор:

Доходите на съпруга на декларатора или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, които доходи са получени от дейност като управител на EООД се приемат за такива, реализирани във връзка със заеманата длъжност. Поради това и по аргумент от чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, тези доходи не следва да бъдат отразени в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал.1, т. 1 ЗСВ като доходи, получени извън заеманата длъжност.

В конкретния случай - дивидентът е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност на съпруга на декларатора. Ето защо същият подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т.7 ЗСВ – посочва се основанието, сумата и получателя на дохода. Също така, доходите от дивиденти могат да подлежат на деклариране в раздел III.1, (таблица № 7), ако стойността им, наред със стойността на всички парични суми, в т. ч . влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната година са на обща стойност над 10 000лв., включително в чуждестранна валута.

 

17. Въпрос:

Притежавам дебитна карта, в която се привежда заплатата ми. Съпругата ми, която работи, също има дебитна карта, в която си получава парите от заплата. По същество дебитните карти са разплащателни сметки. Сумата от двете карти, взети заедно е над 10 000 лв. В коя таблица следва да се попълнят сумите по дебитните карти. В графата „налични парични средства” или в следващата графа, която касае „Влогове,депозити,банкови сметки”?

Отговор:

Отговорът на вашия въпрос се съдържа в рубрика IV, въпрос № 40.

 

18. Въпрос:

Ако се декларира имуществото към момента на подаване на декларацията при освобождаване от длъжност и към този момент ми е изплатено обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ (10 брутни месечни възнаграждения), същото подлежи ли на деклариране?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ се декларира всичко, което лицето притежава към момента на подаване на декларацията. Обезщетението (което е изплатено) може да подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ - съдиите, прокурорите и следователите подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута към 31 декември на предходната календарна година.

 

19. Въпрос:

Как се декларират суми в разплащателна сметка – като налични средства или като депозити.

Отговор:

Отговорът на вашия въпрос се съдържа в рубрика IV, въпрос № 40.

 

20. Въпрос:

Задължен ли съм да декларирам всичките си налични спестявания или дължимото от мен действие е само спрямо спестените средства за предходната 2016 година?

Отговор:

За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ се посочват наличностите (а не само увеличението за годината) към 31 декември на предходната календарна година, когато общата им стойност е над 10 000 лева.

 

21. Въпрос:

Ако наличните средства по банковата сметка, по която ми се превежда трудовото възнаграждение и обезщетение от ТЕЛК за дете (340 лв. месечно), към даден период от годината (напр. месец май 2016 г.) са възлизали на около 7000 лв., които 7000 лв. заедно със суми по банков депозит (деклариран вече предходна година) общо са надхвърляли 10 000 лв. към този същия период (май 2016 г.), но в края на годината (м. декември 2016г.) са били вече под 10 000 лв. общо. Следва ли да се декларират като налични парични средства над 10 000 лв., с които към даден момент от предходната година съм разполагала?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (парични суми) ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година. Именно това е моментът, към който следва да се прави преценката дали паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са над 10 000 лева, респ. подлежат на деклариране.

 

22. Въпрос:

Във връзка с предстоящото подаване на декларации пред ИВСС, моля да бъде уточнено, в случай че няма промяна в размера на влоговете или този размер не надвишава 10 000 лв., които вече са били декларирани в декларации за предходни години и през изминалата 2016 г. този размер не е претърпял промяна, следва ли тези влогове да бъдат декларирани отново или в декларацията следва да се отбележи „Нямам нищо за деклариране“.

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ в случай, че общата сума към 31 декември на предходната календарна година на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. В случай, че размерът не надвишава 10 000 лева следва да се маркира „Нямам нищо за деклариране“ в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

23. Въпрос:

Ако през 2016 г. е бил наличен депозит (само от трудови възнаграждения, натрупан през годините) в размер над 10 000 лв., като в същата година към тази сума е довнесена такава под 10 000 лв., след което отново през 2016г. цялата сума по натрупания депозит е изтеглена и част от нея - над 10 000 лв. е оползотворена за закупуване на недвижим имот, в кои графи на декларацията следва да бъдат декларирани тези обстоятелства? По-конкретно следва ли да бъдат декларирани и в графа „Депозити“ (цялата сума, която е изтеглена и частично усвоена все през 2016 г.) и в графа „Налични парични средства“, доколкото тази сума в определен период от 2016 г. е била налична в брой и използвана частично в последствие за покупка? Следва ли да бъде деклариран и наличният неоползотворен остатък след изтеглянето, ако е над 10 000 лв., под каква форма на изписване, в коя графа и няма ли да се получи многократно дублиране на едни и същи парични средства по различните графи и неяснота в декларирането?

Следва ли трайното възмездно ползване на чуждо недвижимо имущество/заплатен наем през годината да бъде деклариран и в други графи на декларацията извън част I, VIII, т. 1?

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Същевременно, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ урежда, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година.

Придобиването на недвижим имот от декларатора през предходната календарна година следва да бъде отразено в образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в Част I, Раздел I, Таблица № 1. Трайното ползване на чужд недвижим имот под наем (чиято стойност дори самостоятелно се предполага, че е над 10 000 лв.) следва да бъде декларирано в част I, раздел VIII, т. 1 на декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. За цена на ползването – тъй като в случая е посочено, че е възмездно, следва да се декларира годишният размер на наемната цена.

 

24. Въпрос:

Следва ли да декларирам произход (от стипендии, трудови възнаграждения и т. н.) на средствата по влогове, които са съществували преди встъпването ми в длъжност като съдия и съответно са декларирани пред Сметната палата, по които единственото движение за предходната година е от евентуално натрупани лихви?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 3 ЗСВ предвижда, правните основания и произхода на средствата, с които е станало придобиването на имуществото се посочват, ако то е придобито по време на заемане на длъжността съдия, прокурор или следовател.

 

25. Въпрос:

Декларират ли се средства, получени от продажба на акции във фонд от масовата приватизация и в коя графа, таблица и точка?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. Доходът от продажба на акции се декларира на страница 8 в Таблица № 15 (точка 5), от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Получената сума от продажбата следва да се посочи и в част I, раздел III от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

26. Въпрос:

През 2016 г. е изтеглен кредит, като една част от него (сума над 10 000лв.) не е усвоена и е прехвърлена по банкова сметка като депозит. При попълване на ежегодната декларация по чл.175а, ал.1, т.1 ЗСВ в Таблица №14 следва да бъде посочен размерът на задължението по кредита към 31.12.2016 г. Въпросът ми е следва ли в Таблица № 8 от ежегодната декларация да бъде посочена неусвоената сума от кредита като парични средства по банкови сметки и ако да, не се ли получава двойно деклариране?

Отговор:

В случай, че неусвоената част от кредита е била налична към 31.12.2016 г. и наред с останалите парични суми по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ надхвърля към посочената дата 10 000 лева, обстоятелството следва да бъде декларирано в Раздел III, страница 5 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Относно това дали не се получава двойно деклариране – следва да се посочи само, че няма пречка едно и също имущество да бъде отразено по повод различни обстоятелства по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ. Именно поради това, че се отразяват различни обстоятелства, макар и по отношение на едно и също имущество, не е налице двойно деклариране.

 

27. Въпрос:

Трябва ли да се декларират спестявания, които вече са декларирани в ежегодната декларация за 2015 г. по стария ред и са били в общ размер на 18 303 лв. към м. декември 2015 г., а към месец декември 2016 г. сумата възлиза на 20 625 лв.

Отговор:

.Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Същевременно, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ урежда, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. В този смисъл, значимият момент за декларирането на паричните суми по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ е размерът им към 31 декември на предходната календарна година.

 

28. Въпрос:

Искам да попитам за магистрат – административен ръководител, който е бил отстранен от длъжност от м. април 2015 г. и впоследствие възстановен на работа през м. ноември 2016 г. и е получил обезщетение за времето на отстраняването, трябва ли да декларира обезщетението и ако да в кои раздел и коя таблица?

Отговор:

.Обезщетението за периода на временното отстраняване може да подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ - съдиите, прокурорите и следователите подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута към 31 декември на предходната календарна година.

 

29. Въпрос:

През месец юни 2016 г. със съпругата ми закупихме апартамент в гр. Варна. Парите бяха събрани от спестявания от заплати, от мое обезщетение по ЗОВС, от продажба на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, собствен само на съпругата. Необходимите средства за закупуване на апартамента първоначално бяха в няколко мои банкови сметки в различни банки и в банкова сметка на съпругата ми. При закупуването, събрахме необходимата сума в една моя банкова сметка, от където преведохме общата сума на продавача. Няколко мои банкови сметки бяха закрити, след превеждане на парите по тях в една банкова сметка за събиране на цялата сума.

Въпроси: 1. След като през 2016 г. съм имал депозити в различни банки, и част от тях са закрити към м. юни 2016 г., по закритите депозити следва ли да декларирам сумите към 31.12.2016 г.

2. Част от сумата за закупуване на апартамента е преведена от сметка на съпругата ми по моя банкова сметка. Как следва да се декларира този превод?

3. Сметките, по които се превеждат моята заплата и заплатата на съпругата ми, като налични пари към 31.12.2016 г. ли следва да бъдат посочени?

Отговор:

1. Паричните средства по влогове на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ следва да се декларират само в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева. Влоговете се отразяват в Част I, Раздел III , т. 2, Таблица № 8 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

2. Придобиването на недвижим имот от декларатора през предходната календарна година следва да бъде отразено в образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в Част I, Раздел I, Таблица № 1. Относно произхода на средствата следва да бъде отразен единствено източникът на средствата - спестявания, кредит, заем и т.н.

3. Средствата по сметки, които нямат спестовен (депозитен) характер, следва да бъдат декларирани като налични парични средства в Част I, Раздел III, Таблица № 7. При декларирането на банковите сметни не следва да бъдат посочвани номерата на банковите сметки.

 

30. Въпрос:

Имам сключена и действаща рентна (пенсионна) застраховка „Живот”. Трябва ли да я декларирам?

Отговор:

Натрупаната сума по застраховка „Живот” със спестовен елемент следва да бъде декларирана в част I, раздел III, точка 3, таблица № 9 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 8), като вземане и то в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

31. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране застраховка „Живот” със спестовен елемент, сключена от съпруга на декларатора, бенефициери по която са деклараторът-съдия и общото дете на декларатора и сключилия договора за застраховката съпруг? Минималната сума, която след 25 години би била заплатена по застраховката, в случай, че преди това не настъпи застрахователното събитие и която сума ще бъде получена от съпруга на декларатора, е 21 784 евро. Тази сума ще бъде заплатена само в случай, че бъдат внесени всички уговорени вноски всяка от минимум 1250,49 евро на година, като до момента са внесени 2 годишни вноски. Как следва да се декларира тази застраховка, ако подлежи на деклариране?

Отговор:

Натрупаната сума по застраховка „Живот” със спестовен елемент следва да бъде декларирана в част I, раздел III, точка 3, таблица № 9 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 8), като вземане на съпруга на декларатора и то в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

32. Въпрос:

.При закупен от лицето, с което се намирам във фактическо съжителство на съпружески начала през 2015 г. недвижим имот, за който през същата година е сключен предварителен договор за продажбата му на цена, която надвишава цената на покупката с 5000 лв.(печалба) и която цена по предварителния договор е изцяло заплатена през 2015 г., но самото прехвърляне на имота чрез окончателен договор е станало през 2016 г., то следва ли да се счита печалбата за придобита през 2015 г. или следва да се отчита като доход извън тези на заеманата длъжност за 2016 г.? Следва да се отбележи, че печалбата е декларирана чрез подаване на данъчна декларация за данъчната 2015 г.

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

Конкретно по въпроса - прехвърлянето на недвижим имот през 2016 г. следва да се декларира в годишната декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране) в част I, раздел I, точка 2, таблица № 2 (стр. 3) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Получената горница от продажбата, която е декларирана през 2015 година, следва да се декларира в годишната декларация пред ИВСС само ако е налична към 31 декември на предходната календарна година (независимо дали в брой, в банка и т.н.) и ако стойността ѝ наред с всички други парични суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, също към 31 декември на предходната календарна година.

 

33. Въпрос:

Следва ли да се декларират като вземания на декларатора паричните суми, които са му присъдени като обезщетение за непозволено увреждане с влязъл в сила съдебен акт? Ако тези вземания подлежат на деклариране, какво следва да се декларира - само неизплатената главница или и дължимата законна лихва към 31 декември на предходната година? Тези вземания следва ли да бъдат декларирани, ако е изтекла давност за тях?

Отговор:

Съгласно разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ съдиите, прокурорите и следователите подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута. Ако присъдената сума не е получена от правоимащото лице, т.е. налице е вземане на декларатора – същото следва да се посочи измежду обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, стига размерът на вземането (главница и лихви) наред с останалите парични суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година да надхвърлят 10 000 лева. Този извод не се променя предвид обстоятелството на изтекла погасителна давност за събиране на вземането, освен в случай, че деклараторът може да удостовери, че длъжникът не се е позовал на изтекла погасителна давност. Относно получената част от обезщетението – в случай, че същата е била налична към 31 декември на предходната календарна година, тя трябва също да бъде отчетена при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

 

34. Въпрос:

С влогове на мое име и с потребителски кредит през 2016 г. съм закупила апартамент на името на пълнолетната ми дъщеря. Как да бъдат отразени сумите по личните ми влогове и кредита, като дарения към нея в обща сума или по отделно както са били или по друг начин и на коя страница от декларацията?

Следващ въпрос - закупила съм по предварителен договор апартамент през 2016 г., като съм платила две вноски през 2016 г. и през 2017 г. имам още две да плащам, но все още не са на падеж. Какво да запиша въобще трябва ли и на коя страница да отразя сделката, като все още не е платена цялата сума и нямам нотариален акт? 

И трети въпрос - недвижимото и движимо имущество, което е декларирано в предходните години подлежи ли на деклариране по новия ред пред Инспектората към ВСС?

Отговор:

По първия от поставените въпроси, в частта относно декларирането на влогове. Паричните средства по влогове на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ следва да се декларират само в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева (чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 ЗСВ). Влоговете се сочат в Част I, раздел III , т. 2, таблица № 8 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В случай обаче, че влогът не съществува към 31 декември 2016 г., в този случай не следва да бъде отчитан при преценка за деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

Аналогично, в случай, че към 31 декември на предходната календарна година задължението по договора за потребителски кредит съществува и наред с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е над 10 000 лв. (виж чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6 ЗСВ), потребителският кредит следва да се декларира в Част I, раздел VI, таблица № 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Същевременно, доколкото от въпроса се извежда предположение, че сумата за закупуването на недвижимият имот е дарена на пълнолетното дете на декларатора, този разход на декларатора подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ, стига дарението да е направено през предходната календарна година (при годишното деклариране) и стойността му да е над 1000 лева (стр.10, таблица № 19).

По втория въпрос – сключването на предварителен договор за закупуване на недвижим имот няма прехвърлителен ефект, т.е. деклараторът не е придобил собствеността върху недвижимият имот. Поради това и този имот не подлежи на деклариране, освен ако деклараторът или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ не го ползва трайно по см. на § 1, т. 4 ДР на ЗСВ. В случай на трайно ползване, това обстоятелство следва да се отрази при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ. Същевременно обаче, остатъчната стойност към 31 декември 2017 г. по предварителния договор, ако с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, това следва да се посочи при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ.

По третия въпрос - в ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

 

35. Въпрос:

Притежаваните от съпруга банкови влогове, подлежат ли на деклариране? Как магистратът да получи информация за размера на влоговете, ако съпругът не желае да дава такава информация, а не е налице фактическа раздяла?

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Законът не въвежда изключение в задължението за деклариране на имуществото на съпруга на декларатора, дори и когато последният не предоставя необходимата информация.

 

36. Въпрос:

В декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, следва да бъдат декларирани общите доходи – както на декларатора, така и на лицето, с което живея във фактическо съжителство. В този смисъл, следва ли по отношение на лицето, с което живея във фактическо съжителство да отразя наличностите само по неговите сметки или е необходимо да отразя и наличностите по сметките на ЕООД, на което и управител и към коя дата?

Отговор:

В раздел III, т. 1, таблица № 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се декларират обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в това число и доходите на съпруга на декларатора или на лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца в качеството на физически лица. Наличностите по сметка на ЕООД, на което съпруг или лице, с което деклараторът живее фактически на съпружески начала, е чуждо имущество, респ. не подлежи на деклариране в раздел III, т. 1, таблица 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

37. Въпрос:

Депозит на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е открит преди 10 години, като по същия ежегодно са натрупвани средства от спестявания от заплати. Неговият размер към 31.12.2016 г. е над 10 000 лв., но същият е бил деклариран в подадената за 2015 г. годишна декларация пред Сметната палата. Следва ли този депозит да бъде изцяло деклариран пред Инспектората към ВСС в ежегодната декларация или на деклариране ще подлежи само натрупаните през 2016 г. спестявания? Казано другояче кое се декларира – размерът на спестените само през 2016 г. суми, ако са над 10 000 лв., или целият депозит, въпреки че той вече е бил деклариран?

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Същевременно, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ урежда, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. От посочените разпоредби следва извод, че независимо дали е декларирано в предходна декларация, имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще подлежи на ежегодно деклариране в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

38. Въпрос:

В Част I, раздел III , т. 2 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, само размерът на средствата ли трябва да се декларира или и банките, в които са сметките/влоговете, техните номера?

Отговор:

В Част I, раздел III , т. 2, таблица № 8 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, се декларира размерът на средствата в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева. В таблицата не е предвидена графа, в които да се посочва банка, в която деклараторът има открити сметки, нито графа, в която да се посочи номерът (IBAN) на банковата сметка.

 

39. Въпрос:

През 2016 г. съм декларирала определена сума, притежавана от мен като банкови депозити. Какво трябва да декларирам в сегашната декларация - само сумите, които са нови вноски над декларираното (ако тези вноски са над 10 хил.лв.), или общата сума към 31.12.2016 г. по всичките ми депозити (т.е. включително и декларираната в декларацията през 2016 г.).

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Същевременно, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ урежда, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. От посочените разпоредби следва извод, че независимо дали е декларирано в предходна декларация, имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще подлежи на ежегодно деклариране в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

40. Въпрос:

Сумите по разплащателни сметки като налични парични средства ли следва да се декларират (стр. 5, раздел III, таблица № 7 от образеца на декларация)? Ако е така, то кое се декларира - само увеличението на сумата - над това, което е декларирано в декларацията през 2016 г. (ако е над 10 хил. лв.), или общата сума по всичките ми разплащателни сметки към 31.12.2016 г.?

 

Отговор:

Сумите по разплащателни сметки в банки следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „Налични парични средства” от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година.

 

41. Въпрос:

През 2016 г. майка ми е превела по банковата ми сметка определена сума (над 10 хил. лв.) с цел покупка на недвижим имот. Къде следва да се декларира тази сума- на стр. 5, раздел III, таблица 2 или на стр. 10, раздел IX, таблица 2, или и на двете места?

Отговор:

Така както е зададен въпросът, не дава яснота за основанието за предоставяне на сумата от страна на родителя на декларатора. Ако сумата над 10 000 лева е предоставена като заем, то същата ще следва да се декларира като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ (стр. 6, таблица № 14), стига заемът да е съществувал към 31 декември на предходната календарна година. Ако основанието за предоставянето на сумата е дарение, то предвид размера си, както и поради това, че паричното дарение представлява разход за дарителя направен в полза на декларатора и/или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, дарението подлежи на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в” ЗСВ (стр. 9, таблица № 19). И в двата случая, ако към 31 декември на предходната календарна година, дадената от родителя на декларатора сума, наред с останалите парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания надвишава 10 000 лева, сумата следва да бъде декларирана и във връзка с обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (стр. 5, таблица № 7 или таблица № 8).

 

42. Въпрос:

В случай, че магистратът разполага с налични парични средства, над обявената граница 10 000 лв., които обаче НЕ се намират по разплащателни сметки или банкови депозити, подлежат ли на деклариране и като налични парични средства ли?

Отговор:

Сумите по разплащателни сметки в банки, както и сумите, които не се намират по разплащателни или друг вид банкови сметки, следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „Налични парични средства” (стр. 5) от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ.

 

43. Въпрос:

1. През 2016 г. съпругът ми прекрати трудовото си правоотношение, като работодателят му изплати обезщетение в размер на 4000 лева.Следва ли така полученото обезщетение от моя съпруг да бъде декларирано от мен?

2. От месец юни 2016 г. съм в продължителен болничен поради рискова бременност, съответно болничните ми продължават и към настоящия момент. Следва ли обезщетението за временна неработоспособност да бъде декларирано?

3. Представлява ли частен интерес сключен договор за овърдрафт в размер на 1500 лева и съответно подлежи ли същият на деклариране с настоящата декларация, ако е сключен през 2015 г. ?

Отговор:

            Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност.

            В конкретния случай полученото обезщетение е доход, който се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност на съпруга на декларатора. Обезщетението в този случай обаче може да подлежи на деклариране в раздел III.1, (таблица 7), ако стойността на всички парични суми, в т. ч . влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната година са на обща стойност над 10 000лв., включително в чуждестранна валута.

2. Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ определя за подлежащи на деклариране получените доходи, извън тези за заеманата длъжност. Полученото обезщетение за временна неработоспособност замества трудовото възнаграждение за времето на неработоспособността, поради което не подлежи на деклариране по повод коментираното обстоятелство.

3. Договор за овърдрафт се разглежда като кредит, т.е. обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ и се декларира ежегодно с подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ стига общият остатъчен размер на задълженията и кредитите, в т. ч. кредитни карти към 31 декември на предходната календарна година да надвишава 10 000 лева (виж чл. 172б, ал. 2 ЗСВ).

Договорът за кредит обаче може да бъде разгледан и като обстоятелство, свързано с интересите - чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ. В този случай, ако деклараторът прецени наличие на частен интерес по повод получения кредит, това обстоятелство се отразява в т. XIII от декларацията и това става с подаването пред ИВСС в едномесечен срок от настъпване на обстоятелството на декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ.

 

44. Въпрос:

През миналата година съм декларирал в ежегодната декларация пред Сметната палата банков депозит в определен размер. Към 31.12.2016 г. в категорията „Банкови влогове" имам втори депозит, който ще декларирам в законоустановения срок пред Инспектората към ВСС. Същевременно по декларирания от миналата година банков депозит няма промени. В този случай „старият" депозит подлежи ли на деклариране и през 2017 г. или следва да декларирам само промяната - откриването на втори депозит ?

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Същевременно, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ урежда, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. От посочените разпоредби следва извод, че независимо дали е декларирано в предходна декларация, имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще подлежи на ежегодно деклариране в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

45. Въпрос:

Сумите по разплащателни сметки в банки, в коя точка от декларацията следва да се посочат: раздел III, т. 1 таблица 7 „ Налични парични средства" или в раздел III, т. 2, таблица 8 „Влогове и банкови сметки /депозити/?

Отговор:

Сумите по разплащателни сметки в банки следва да се посочат в раздел III, т. 1, таблица 7 „ Налични парични средства".

 

46. Въпрос:

До миналата година по указания от Сметната палата посочвахме само сумите, придобити през годината, за която се декларират обстоятелствата. Примерно - в декларацията за 2015 г. (подадена пред Сметната палата 2016 г.) е посочена сума по банкова сметка в размер на 10 000 лева, с която сума се е увеличил размерът на наличността по сметката през 2015 г. и е станал общо 20 000 лева. При следващо увеличаване на наличността по сметката през 2016 г., пред ИВСС следва да се декларира само увеличението или цялата наличност по сметката?

  Отговор:

         Съгласно чл. 175б, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - т. 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. Ето защо при подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ ще се посочат наличностите към 31 декември на предходната календарна година.

 

47. Въпрос:

В декларацията по новия ред следва ли да се декларира придобитото имущество, суми по заеми и други изисквани според съдържанието ? обстоятелства, за времето преди 2016 г., считано от началото на деклариране на ЗПИЛЗВДДД (които обстоятелства вече са декларирани в подаваните до момента ежегодни декларации до Сметната палата), или на деклариране подлежат само тези имущества, суми и други съответни обстоятелства, които са възникнали през 2016 г.?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

48. Въпрос:

Кое имущество подлежи на деклариране пред ИВСС - придобитото от встъпването в длъжност (в конкретния случай през 2007 г.) до 31.12.2016 г. или всичко към тази дата ?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

49. Въпрос:

Подлежат ли на деклариране предоставен от съдия, прокурор или следовател заем или направено дарение на лице, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала ?

Отговор:

В случай, че даденият от съдия, прокурор или следовател заем на лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, заедно с всички други вземания, влогове, банкови сметки и налични средства, надвишават 10 000 лева, то даденият заем подлежи на деклариране като вземане на декларатора на основание чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (на стр. 5 от образеца на декларация за имущество и интереси, в таблица № 9 „Вземания"). При изчисляване на размера на паричните средства се отчита както имуществото на декларатора, така и това на неговия съпруг, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца - чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

Също така, в случай, че полученият заем от лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, наред с останалите задължения и кредити по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърлят 10 000 лева, то заемът ще следва да се посочи и в таблица 14 „Задължения и кредити над 10 000 лева, в това число кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или чужда валута общо надвишава 10 000 лева", стр. 7 от образеца на декларация.

Направените от декларатора дарения не подлежат на деклариране. Ако обаче дарението е в полза на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, дареното може да подлежи на деклариране като имущество на съпруга или лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

V. ДОХОДИ ИЗВЪН ТЕЗИ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ: (към рубрики)


 1. Въпрос:

Интересува ме следва ли да декларирам и ако да - къде точно, получени през 2017 г. парични средства по банков път, представляващи изплатени компенсации по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, като тези средства са под 10 000 лв.?

Вторият ми въпрос е - трябва ли да декларирам и ако да, къде в декларацията, закупени през 2017 г. инвестиционни единици от инвестиционен посредник и включени в инвестиционна застраховка живот, инвестирани във взаимни фондове, които са на стойност под 10 000 лв.? Не съм сигурен, но мисля, че те представляват финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Отговор:

1. Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1 000 лева, т.е . не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. В случая, получените средства представляващи компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове са доходи, които не се изплащат на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговарят на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходите получени на посочените основания следва да се декларират в случай, че отговарят на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от обезщетението се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В случай, че получената сума е налична към 31 декември на предходната календарна, същата следва да бъде съобразена при деклариране и на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ (ако общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева).

2. Закупените от Вас инвестиционни единици по застраховка „Живот” и инвестирани във взаимни фондове подлежат на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Обстоятелствата следва да бъдат отразени в Таблица № 11 на страница 6 от декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, независимо от стойността или броя им поради това, че законодателят не е поставил ограничение за техния минимален размер.

 

2. Въпрос:

Получавам издръжка за непълнолетно дете - трябва ли да се декларира и в коя графа?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Получаваната издръжка за непълнолетно дете е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът получен по този ред следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от издръжка се декларира в таблица 15 (страница 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I”.

Получената издръжка за непълнолетно дете следва да се посочи и в част I, раздел III от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

3. Въпрос:

Съпругът ми е собственик на ЕТ и е съдружник в ООД. Следва ли да попълня в Декларацията на страница 8 освен за ЕТ облагаем доход и за ООД, получен от съпруга ми?

Отговор:

             В случай, че лицата по 175б, ал. 4 ЗСВ получават доходи от стопанска дейност като ЕТ, следва да се попълни таблица № 15 на страница 8 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В същата таблица се декларира и разпределената печалба от дейността на ООД.

Дяловете в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предвидени в чл. 175б, ал. 1, т. 5 ЗСВ се декларират в таблица № 12.

 

4. Въпрос:

Помощи за дете с увреждане (4000 лв., превеждани по банкова сметка) само в таблицата за други доходи, извън трудовата дейност или следва да се посочват и в налични парични средства или в банкови сметки?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Помощите за дете са доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът получен по този ред следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. В случай, че доходът от получени помощи за дете с увреждания е наличен към 31 декември на предходната календарна година и наред с останалите парични суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава към посочената дата 10 000 лева, то този разход ще подлежи на деклариране и по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

 

5. Въпрос:

Съпругът ми е едноличен собственик и управител на ЕООД. През 2016г. дружеството е разпределило печалба, като съпругът ми е получил дивиденти в размер на 20 000 лв.

Въпросът ми е в коя точно графа от декларацията следва да декларирам тези дивиденти? Следва ли същите да бъдат отразени като получена от мен 1/2 от тази сума в размер на 10 000лв. и съответно получена от съпруга ми 1/2 в размер на 10 000лв.?

Отговор:

Доходите на съпруга на декларатора или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, които доходи са получени от дейност като управител на EООД се приемат за такива, реализирани във връзка със заеманата длъжност. Поради това и по аргумент от чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, тези доходи не следва да бъдат отразени в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал.1, т. 1 ЗСВ като доходи, получени извън заеманата длъжност.

В конкретния случай - дивидентът е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност на съпруга на декларатора. Ето защо същият подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т.7 ЗСВ – посочва се основанието, сумата и получателя на дохода. Също така, доходите от дивиденти могат да подлежат на деклариране в раздел III.1, (таблица № 7), ако стойността им, наред със стойността на всички парични суми, в т. ч . влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната година са на обща стойност над 10 000лв., включително в чуждестранна валута.

 

6. Въпрос:

При положение, че съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица доходите от продажба на акции на публична компания, каквато е приватизационният фонд, са необлагаеми, не следва ли те да се декларират в таблица 15, II: Други доходи, извън посочените в т. I, а не в таблица 15, т. I: Облагаем доход от:, т. 5: годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество, както се посочили в даден от вас отговор на въпрос под № 13?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. Доходът от продажба на акции се декларира на страница 8 в Таблица № 15 (точка 5), от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Получената сума от продажбата следва да се посочи и в част I, раздел III от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

7. Въпрос:

Сума над 10 000 лв., получена от декларатора, в резултат на спогодба за прекратяване на гражданско дело (със силата на осъдително съдебно решение в полза на декларатора) следва ли да се декларира, в случай че към 31.12.2016 г.вече не е била налична, и в коя таблица?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. Полученият доход се декларира Таблица № 15, страница 8, от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

8. Въпрос:

Ненавършилият пълнолетие мой син има заболяване и съответно експертно решение на ТЕЛК, въз основа на което на същия е отпусната ежемесечна помощ, която в общия си размер за 2016 г. надвишава 1000 лв. Следва ли да бъдат декларирани от мен тези доходи и ако да, то следва ли същите да бъдат декларирани на две места в декларацията – като доходи извън тези за заеманата длъжност и като доходи на ненавършили пълнолетие деца?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Обезщетението за трайно намалена работоспособност (ТЕЛК) е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът получен по този ред следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от обезщетението се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I”. Като реализирал дохода се сочи само лицето, на което е отпуснато обезщетението.

 

9. Въпрос:

Аз съм съдия в Окръжен съд, а съпругата ми е съдия в Районен съд.

Трябва ли да декларирам:

- нейната годишна съдийска заплата за 2016 г.; и

- нейните наследени през 2016 г. идеални части от земеделски земи – ниви, за които нямаме данъчна оценка и скици, а само решения, местност, площ и категория на земята?

Съпругата ми трябва ли да декларира:

- моята годишна брутна съдийска заплата за 2016 г.; и

- своите наследени през 2016 г. идеални части от земеделски земи – ниви, за които нямаме данъчна оценка и скици, а само решения, местност, площ и категория на земята?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност, какъвто доход е заплатата за изпълнение    на длъжността съдия.

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година, от което следва, че наследеното имущество на декларатора и лицата по чл.175б, ал.4 ЗСВ подлежи на деклариране в ежегодната декларация по чл.175 б, ал.1 , т. 1 ЗСВ. Ето защо, придобитото право на собственост върху земеделски земи ще подлежи на деклариране както от задалия въпроса, така и от неговия съпруг – съдия.

 

10. Въпрос:

Като родител на дете с трайни увреждания до 18-годишна възраст, през 2016г. съм получавала месечна добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца и месечна добавка по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания, като общата сума за 1 година надвишава 1000лв. Подлежи ли на деклариране този доход?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Получавала месечна добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца и месечна добавка по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът получен по този ред следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Получавала месечна добавка за предходната календарна година се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

 

11. Въпрос:

Следва ли да се декларира доход на съпруга ми от пенсия, както и доход от получавана от мен рента (в размер до 500 лева годишно) и в кой раздел?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност, вкл. доходите от възнаграждение по трудово правоотношение. Пенсията и рентата са доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ (доходи, получени от изпълнение на заеманата длъжност), доходът от пенсия и рента следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от пенсия и рента се декларира в таблица № 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

 

12. Въпрос:

Обезщетения от ТЕЛК за дете следва ли да се декларират в други доходи извън тези за заеманата длъжност, ако са над 1000 лв. годишно?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Обезщетението за намалена работоспособност (ТЕЛК) е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът получен по този ред следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност.

 

13. Въпрос:

Жилището, в което живея е застраховано в полза на банката във връзка с отпуснат банков кредит. На 02.01.2016 г. настъпи застрахователно събитие – пожар. Предвид това със съгласието на банката по личната ми сметка беше преведена парична сума от застрахователя за възстановяване на щетите от пожара. Следва ли това обстоятелство да се декларира и в коя графа.

Отговор:

Обезщетенията от застраховател следва да бъдат декларирани при годишното деклариране, ако са получени през предходната календарна година и размерът им е над 1000 лева - чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ (Таблица № 15, страница 8 от образеца на декларация). Този доход следва да бъде включен и при деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ в случай, че средствата от обезщетението са налични към 31 декември на предходната календарна година и размерът им заедно с паричните суми на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е над 10 000 лева.

 

14. Въпрос:

Преди брака ни, съпругът ми придоби лек автомобил. Същият му беше откраднат и също преди брака ни му беше изплатено застрахователно обезщетение. Следва ли да се декларират тези обстоятелства и в коя графа, с оглед факта, че всичко това се е случило преди брака ни.

Отговор:

В декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ подлежат на деклариране имуществото и доходите на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ за предходната календарна година. След като бракът между декларатора и неговия съпруг е сключен през предходната година, то в годишната декларация следва да бъдат посочени имуществото и доходите на съпруга за предходната календарна година. В случай, че посоченият във въпроса автомобил е придобит през 2016 г., същият следва да бъде деклариран при обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ. Също така, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, подлежат на деклариране доходите на задълженото лице и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, различни от тези за заеманата длъжност, получени през предходната година, ако размерът им е над 1000 лева. Обезщетенията от застраховател следва да бъдат декларирани в хипотезата на чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ. Този доход следва да бъде отчетен и при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

 

15. Въпрос:

Декларират ли се средства, получени от продажба на акции във фонд от масовата приватизация и в коя графа, таблица и точка?

Отговор:

...  ..Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. 

 Доходът от продажба на акции се декларира на страница 8 в Таблица № 15 (точка 5), от образеца на декларацията по чл.175а, ал.1, т.1 ЗСВ.

 

     Получената сума от продажбата следва да се посочи и в част I, раздел III от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в случай, че към 31 декември на предходната календарна година общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 от ЗСВ, е над 10 000 лева.

 

16. Въпрос:

Живея във „фактическо съжителство” с лице, в жилище в София. Въпросното жилище принадлежи на майката на моя фактически съжител 2/3 ид.ч (като преживял съпруг) и 1/3 ид.ч. принадлежи на него, в качеството му на наследник. Аз нямам никакво правно основание за ползване, тъй като двамата нямаме сключен граждански брак. При това положение какво да напиша в графа „Правно основание за ползване”?

Отговор:

Жилището, което принадлежи 2/3 на родител на вашия фактически съжител и 1/3 на лицето, с което се намирате във фактическо съжителство на съпружески начала, е съсобствено на лицето, с което се намирате във фактическо съжителство. Поради това обстоятелството, че живеете в жилището не следва да бъде декларирано по повод трайно ползване, тъй като разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ изисква трайно ползваният имот или вещ да е чужд както на декларатора, така и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

 

17. Въпрос:

Съпругът ми е военен инвалид, получава доходи и от трудово правоотношение. Като член на дружество с нестопанска цел на военноинвалидите и военнопострадалите, са му изплатени помощи, както и възнаграждение - като резервен член на контролния съвет на дружеството, които са в размер под 1000 лв. Следва ли същите да бъдат декларирани, в случай, че заедно с получаваната от него пенсия за инвалидност, общият размер е над 1000 лв.? Самото обстоятелство, че е член на посоченото дружество с нестопанска цел за общественополезна дейност подлежи ли на самостоятелно деклариране?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Помощите за военни инвалиди, както и възнаграждение за резервен член на контролен съвет на военноинвалиди и военнопострадали са доходи, които не се изплащат на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговарят на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходите получени на посочените основания следва да се декларират в случай, че отговарят на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от обезщетението се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

Част II от образеца на декларация включва обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, т.е. тези, свързани с частни интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател. Поради това, част II се попълва само за частни интереси на декларатора. В тази връзка обстоятелството, че съпругът е член на посоченото дружество с нестопанска цел за общественополезна дейност не подлежи на самостоятелно деклариране.

 

18. Въпрос:

Лицето, с което съм във фактическо съжителство е разполагало с акции на Българската фондова борса, които е продало през 2016 г. и е получило сума по-голяма от 1000 лв. за тях. В тази връзка следва ли това да се счита като доход извън заеманата длъжност?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева.

Конкретно по въпроса - доходът от продажбата на акции се декларира в точка 5 от таблица № 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

В случай, че получената сума от продажбата на акции е налична към 31 декември на предходната календарна, същата следва да бъде съобразена при деклариране и на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

 

19. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ получавана пенсия?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност, вкл. доходите от възнаграждение по трудово правоотношение.

Относно пенсията – тя е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ (доходи, получени от изпълнение на заеманата длъжност), доходът от пенсия следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от пенсия се декларира в таблица № 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

 

20. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране доброволното пенсионно осигуряване?

Отговор:

Измежду подлежащите на деклариране обстоятелства по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, единствено относими към пенсионното осигуряване са обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 4 ЗСВ - осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лева. В случай, че набраните по индивидуалната сметка на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ средства надвишават 10 000 лева, то същите подлежат на деклариране пред ИВСС.

 

21. Въпрос:

Лицето, с което живея във фактическо съжителство е управител на ЕООД и отделно развива дейност като физическо лице. Като физическо лице има доходи от производство на мед без да е регистриран като земеделски производител.

При деклариране на обстоятелства в таблица № 7 къде трябва да бъдат декларирани доходите от дейността на ЕООД и къде трябва да бъдат вписани доходите от дейността като физическо лице. Въпросът възниква поради обстоятелството, че доходите от производството на мед са реализирани от физическо лице, което не е регистрирано като земеделски производител и се касае за непреработена продукция.

Отговор:

Доходите на лице, получени от дейността му като управител на ООД се приемат за такива във връзка със заеманата длъжност. Поради това и по аргумент от чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, тези доходи не следва да бъдат отразени в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал.1, т. 1 ЗСВ. Относно доходите, получени от стопанска дейност – същите подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, ако размерът им за предходната година (при годишното деклариране) надвишава 1000 лева наред с останалите доходи на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, получени извън заеманата длъжност. Този доход следва да се декларира в таблица № 15, страница 8 от образеца на декларация по чл. 175б, ал. 1, т. 1 ЗСВ, като в раздел II от таблицата се изпише и конкретният източник на дохода.

 22. Въпрос:

Не се ли достига до двойно деклариране на доходите от пенсия на съдия, прокурор или следовател – веднъж в таблица № 15 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (доходи извън заеманата длъжност) и втория път – в таблица № 7 - като наличност по разплащателна сметка, в която се посочва произходът на средствата?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 1 – т. 10 от Закона за съдебната власт предвижда отразяването на различни обстоятелства относно имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. Няма пречка тези различни обстоятелства да се отнасят и до едно и също конкретно имущество, какъвто е и примерът, посочен във въпроса. В този случай, именно поради това, че се декларират различни обстоятелства, макар и по отношение на едно и също имущество, не е налице двойно деклариране.

 

23. Въпрос:

Трябва ли да се обявяват суми получени от ТЕЛК, когато са под 1000 лв.?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Обезщетението за намалена работоспособност (ТЕЛК) е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът получен по този ред следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от обезщетението се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

 

24. Въпрос:

Декларират ли се доходите от пенсии, които магистратът получава и в коя таблица?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност.

 .Пенсията е доход, който не се изплаща на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговаря на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходът от пенсия следва да се декларира в случай, че отговаря на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от пенсия се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

 

25. Въпрос:

Следва ли да се включат получените от съпруга на декларатора плащания от работодателя му, извън тези за трудово възнаграждение, при декларирането на данни за годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън заеманата длъжност (раздел VII, подраздел I, т. 1 от образеца на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ)?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, подлежат на деклариране доходите на задълженото лице и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, различни от тези за заеманата длъжност, получени през предходната година, ако размерът им е над 1000 лева. От цитираната разпоредба се извежда ясен извод, че в обхвата на същата не се включват доходите, които са получени от декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, пряко свързани и породени от заеманата длъжност. За прецизност следва да се посочи, че независимо, че могат да са свързани със заеманата длъжност, подлежат на деклариране разходите за обучение, направени в полза на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, в хипотезата на чл. 175б, ал. 1, т. 10 ЗСВ.

 

26. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране получено обезщетение от декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ от застрахователна компания по повод пътно-транспортно произшествие.

Отговор:

Обезщетенията от застраховател следва да бъдат декларирани при годишното деклариране, ако са получени през предходната календарна година и размерът им е над 1000 лева - чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ. Този доход следва да бъде включен и при деклариране на обстоятелството по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ. Изключение от посоченото правило са случаите, в които деклараторът или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ са станали бенефициери по застраховка само поради служебното им качество (напр. по сключената от ВСС застраховка „Злополука").

 

27. Въпрос:

1. Ако няма нищо за деклариране през предходната година, каква декларация следва да се попълни?

2. Годишен наем в размер на 1200 лв. общо за декларатора и съпруга му трябва ли да се декларира при условие, че за всеки от двамата (декларатора и съпруга му) поотделно годишният наем е в размер на по 600 лв.?

3. Трябва ли да се декларират разходи за екскурзии в чужбина на стойност 1200 лв., заплатени със собствени средства - от работна заплата?

Отговор:

Независимо дали е налице или не настъпила промяна в имуществото или интересите им през предходната календарна година, съдии, прокурори и следователи подават нова декларацията за имущество и интереси в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ. В този случай - при липса на промяна, в декларацията следва да се отбележат полетата „Нямам нищо за деклариране" над таблиците за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.

Приходите от наем подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ - доходи, извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. При определяне размера на дохода, се включват както доходите на декларатора, така и тези на съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца - чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. Също така, доходите от наем следва да се отчетат и при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ. 


 VI. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИ: (към рубрики)

 


1. Въпрос:

Моля за съвет при попълване на декларацията по чл.175а, ал.1 ЗСВ в частта й по отношение на Таблица 29. След изменението на чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ съдиите, прокурорите и следователите следва да подават пред ИВСС и декларация за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. През предходната 2017 г. продадох идеална част от свой недвижим имот и погасих предсрочно банков ипотечен кредит. В декларацията поради технически причини въобще липсва възможност за попълване на данни в Таблица 29. Следва ли в този случай да попълня данните ръкописно като обаче те няма да фигурират в нейния електронен вариант. Моля за бързина при отговора на поставения въпрос с оглед своевременното подаване на декларацията.

Отговор:

Задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно (частичното или пълно) погасени задължени или кредити се отнася от 23.01.2018 г. В конкретния случай, ако след тази дата сте погасили (частично или пълно) ипотечен кредит, това обстоятелство следва да бъде декларирано отделно с декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл.175в, ал.2 ЗСВ. При подаване на декларацията изберете бутон „декларация по чл. 175а, ал.1, т. 2 ЗСВ в колона 5 на стр. 3 от декларацията и след като отбележите полето „промяна” над таблица №29, последната става активна за попълване.

 

2. Въпрос:

Имам следния въпрос, във връзка с промяната от м. януари 2018 г. в декларациите по чл.175а, ал. 1 ЗСВ : Ако предсрочно съм погасил част от деклариран кредит следва ли да подавам декларация за произхода на средствата по това частично погасяване или такава се подава едва при пълното погасяване ? Ако трябва да се декларира частичното погасяване какво се разбира под "първоначален размер на задължението" -това към момента на отпускане на кредита (преди 10 години) или това към 23.01.2018 г. (след която дата е направено частично погасяване)?

Отговор:

Задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно (частичното или пълно) погасени задължения или кредити се отнася от 23.01.2018 г. Срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларацията по чл. 175а, ал. 1 т. 2 ЗСВ е едномесечен от настъпване на промяната– чл. 175в, ал. 2 ЗСВ. При попълване образеца на декларацията в таблица № 29 поле "първоначален размер на задължението" се попълва размерът на задължението към момента на отпускане на кредита.

 

3. Въпрос:

Моля да укажете предвиденото изменение в срока за подаване на декларацията касае ли предсрочни погасявания на кредит, направени напр. през м. април 2017 г.? Или за това погасяване през предходната година важи срока до 15 май на 2018 г., а за бъдещите предсрочни погасявания – нововъведения кратък срок от един месец от настъпване на промяната – чл. 175в, ал. 2 ЗСВ?

Отговор:

Задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасени задължени или кредити се отнася от 23.01.2018г. Срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ е едномесечен от настъпване на промяната – чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

4. Въпрос:

През 2014 г. съм изтеглил потребителски кредит в размер на 25 000 лева. В началото на 2017 г. кредитът все още беше над 10 000 лева. През 2017 г. погасявах неколкократно различни суми като общата им стойност е над 8 000 лева. Към 31.12.2017 г. главницата по кредита е 5 161,17 лева. Подлежи ли на деклариране фактът, че съм погасявал предсрочно частично, как и къде, при условие, че в графата в таблица № 29 от декларацията не е активна?

Отговор:

Задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасени задължения или кредити се отнася от 23.01.2018 г. Срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларацията по чл. 175а, ал. 1 т. 2 ЗСВ е едномесечен от настъпване на промяната – чл. 175в, ал. 2 ЗСВ. При подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1 т. 2 ЗСВ за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити, изберете бутон „декларация по чл.175а, ал.1, т.2 ЗСВ в колона 5 на стр. 3 от декларацията и след като отбележите полето „промяна” над таблица № 29, последната става активна за попълване.

 

5. Въпрос:

Ако през настоящата 2018 г. предсрочно съм погасил част от ипотечен кредит, който е деклариран пред Вас в ежегодната декларация, подадена през 2017 г., следва ли сега, с оглед измененията в ЗСВ да подавам декларация за произхода на средствата по това частично погасяване или такава се подава само ако изцяло предсрочно погася кредита? Ако трябва да се декларира частично погасяване, то какво се разбира под „първоначален размер на задължението”- това към момента на отпускане на кредита ( преди 10 години) или това към 23.01.2018г. (след която дата е направено частичното погасяване)? Освен това – при попълване на ежегодната декларация за 2017 г. какъв остатък следва да декларирам- този, към 31.12.2017 г., който вече не е актуален или този, който е останал след частичното погасяване? Трябва ли да се подадат две отделни декларации?

Отговор:

С допълнение в чл. 175а, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (изм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), считано от 23 януари 2018 г. подлежи на деклариране от съдиите, прокурорите и следователите произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Срокът за подаване на декларация по чл. 175а, ал. 1 т. 2 ЗСВ е едномесечен от настъпване на промяната (чл. 175в, ал. 2 ЗСВ), като задължението за деклариране на произхода на средствата при предсрочно погасени задължения се отнася за промяна, настъпила след 23.01.2018 г. В конкретния случай, ако след тази дата сте погасили частично ипотечен кредит, това обстоятелство следва да бъде декларирано отделно с декларация по чл. 175а, ал. 1 т. 2 ЗСВ в срока, визиран в разпоредбата на чл. 175в, ал. 2 ЗСВ. В поле „първоначален размер на задължението” на деклариране подлежи размерът на задължението към момента на отпускане на кредита. В ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва да декларирате остатъчния размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година и то само ако общият размер на задълженията на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева.

 

6. Въпрос:

Какво се има предвид под „Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от декларатора решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба – включват ли се в тези договори всички сключени от декларатора договори с мобилни оператори, електроразпределителни дружества, застрахователни дружества – по повод застраховка „Каско“, „ГО“, „Живот“, интернет доставчици и пр.?

Отговор:

При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите. Дефиниция на понятието „частен интерес“ се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ, а на понятието „свързани лица" - в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

Конкретно по въпроса - какви договори следва да се декларират по повод чл. 175б, ал. 1, т. 12 ЗСВ - изчерпателно изброяване е невъзможно, а оттам е невъзможен и конкретен отговор.

 

7. Въпрос:

Следва ли да се декларира регистрирано през 2016 г. адвокатско дружество на съпруга, което не е търговско?

Отговор:

Участието на съпруга на декларатора в адвокатско дружество може да подлежи на деклариране единствено във връзка с обстоятелствата, свързани с интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател. Преценката дали е налице обстоятелство за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ, е лична - на декларатора.

 

8. Въпрос:

Във връзка с попълване на декларацията по чл.175а и чл.175б от Закона за съдебната власт, моля да отговорите на следните въпроси:

1. През 2016 г. станах солидарен длъжник по договор за заем със заемодател физическо лице и заемополучатели пълнолетният ми син и още едно физическо лице, като падежът на задължението не е до края на 2016 г. Декларирала съм конфликт на интереси по чл. 12, т. 3 ЗПУКИ пред ВСС. В декларацията за доходите за 2016 г. трябва ли да декларирам това си задължение и къде?

2. През 2016 г. съм изплатила задължението си по договор за кредит с банка и договорът е прекратен. Не съм декларирала пред ВСС прекратяването на този договор по реда на ЗПУКИ. Трябва ли да декларирам прекратяването в част ІІ на декларацията за 2016 г. по чл. 175а ЗСВ и къде и как да се отрази това?

Отговор:

Съдлъжникът по договор за заем не обезпечава чуждо задължение, както например поръчителят, а става длъжник по договора, наред с останалите съдлъжници. Ето защо, от информацията, съдържаща се във въпроса, задължението по договора за заем не представлява дадено от декларатора в полза на пълнолетния му син и трето лице обезпечение, което да подлежи на деклариране, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, а задължение на декларатора, което попада в приложното поле на чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ. Задължението на декларатора като съдлъжник по договора за заем, ще подлежи на деклариране, в случай, че остатъкът му към 31.12.2016 г. наред с остатъците от останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, надхвърля сумата от 10 000 лева.

Що се отнася до деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, същите подлежат на ежегодно деклариране до отпадането им, дори вече да са били декларирани, вкл. по реда на ЗПУКИ. Промяната, вкл. отпадането на вече декларирани обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ, подлежи на деклариране в едномесечен срок от настъпването ѝ, с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ. Неподаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока за деклариране на промяна в обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ, съставлява административно нарушение - чл. 408а, ал. 1 ЗСВ.

 

9. Въпрос:

Назначен съм като младши прокурор през м. юни 2015 г. С оглед изискването на Част II, Раздел XI от образеца, съгласно което се декларира участие в търговски дружества, следва ли да декларирам участие в търговски дружества за периода 06.2014 г. – 06.2015 г. или посоченото обстоятелство касае единствено попълването на декларацията при встъпване в длъжност?

Отговор:

Обстоятелствата за участие на декларатора в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел, както и извършване на дейност като едноличен търговец за период от 12 месеца преди встъпването в длъжност съдия, прокурор или следовател, се посочват единствено в декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ при първоначалното ѝ подаване в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

10. Въпрос:

Членството в сдружение с нестоспанска цел преди назначаването ми за магистрат (преди 10 г.) следва ли да се посочва?

Отговор:

Обстоятелствата за участие на декларатора в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел, както и извършване на дейност като едноличен търговец за период от 12 месеца преди встъпването в длъжност съдия, прокурор или следовател, се посочват единствено в декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ при първоначалното ѝ подаване в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В случай обаче, че задалият въпроса продължава да членува в сдружение с нестопанска цел (но не е член на управителен или контролен орган на сдружение по ЗЮЛНЦ), следва да отрази това обстоятелство единствено в случай, че прецени наличие на частен интерес от дейността на сдружението - в Таблица № 28, страница 12 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

 

11. Въпрос:

Договорът за кредит следва ли да се посочи като договор с лица, които извършват дейност в свързана област?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 12 ЗСВ, подлежат на деклариране сключените от декларатора договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето решения в кръга на неговите правомощия и задължения по служба. Преценката дали конкретен договор е с лице, което извършва дейност в области, свързани с вземаните от декларатора решения в кръга на неговите правомощия и задължения по служба, е лична, т.е. прави се от декларатора.

 

12. Въпрос:

В частта за свързани лица всеки един от роднините до съответната степен на родство ли следва да се посочи и да се уточни къде работи? Ако някоя от фирмите не развива дейност, какво следва да се отбележи? Какво се разбира под област на дейност, в случай че съпругът е управител на няколко фирми?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност, а съгласно ал. 5 на чл. 175и ЗСВ, когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. Конкретно по първия въпрос – в случай, че деклараторът прецени, че има частен интерес от дейността на свързани с него лица по § 1, т. 3, б. „а” ДР ЗСВ, следва да декларира това обстоятелство в таблица 28, страница № 12 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В графата „Област на дейност на свързаните лица”, следва да се посочи дейността/дейностите, по повод която/които е възможно възникването на частен интерес, респ. връзката между декларатора и свързаното лице, за която е преценено, че поражда възможността за частен интерес.

 

13. Въпрос:

В коя таблица да декларирам двама свои роднини, които са адвокати, както и дали да декларирам същите като физически лица или да посоча адвокатските сдружения, в които участват? От предишни отговори на поставените въпроси разбрах, че следва да ги декларирам отново, макар да съм ги декларирал по реда на ЗПУКИ. На следващо място, следва ли да декларирам конфликт на интереси с лица, упражняващи търговска дейност, които са извън кръга на лицата, посочени в по §1, т. 3 ДР на ЗСВ, а именно кумовете си и дали да ги посоча поименно или да декларирам търговските дружества, в които са управители?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Дефиниция на понятието „свързани лица” се съдържа в §1, т. 3 ДР на ЗСВ, като измежду тях са и роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен включително. При преценка, че деклараторът има частен интерес към посочените от него свързани лица по §1, т. 3 ДР на ЗСВ (каквато преценка явно е направена, предвид декларирането на тези обстоятелства по реда на ЗПУКИ), данните следва да се декларират в Раздел XIII, страница 12 от образеца на декларация по чл. 175б, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Относно въпроса дали деклараторът следва да посочи кумовете си, респ. търговските дружества, в които са управители, като свързани с него лица, към чиято дейност има интерес – преценката отново е лична. При нея, следва да се отчете, че водещият белег дали лицата са свързани с декларатора няма да е роднинската връзка (виж §1, т. 3, б. „а” ДР на ЗСВ), а наличието на икономически или политически зависимости, които създават основателни съмнения в безпристрастността и обективността на декларатора – съдия, прокурор или следовател (виж §1, т. 3, б. „б” ДР на ЗСВ).

 

14. Въпрос:

Лицето, с което живея във фактическо съжителство е член на управителен съвет на АД. Това обстоятелство подлежи ли на деклариране и ако да в коя графа?

Отговор:

Част II от образеца на декларация включва обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, вкл. обстоятелството за участие в органи на управление на търговски дружества (чл. 175б, ал. 1, т. 11 ЗСВ). Тъй като обаче Част II отразява обстоятелства, свързани с интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател, тази част от декларацията се попълва единствено за интересите на декларатора, а не и за тези на лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

 

15. Въпрос:

Получени са банкови кредити през 2016 г., които са декларирани в съответния срок пред ВСС по реда на ЗПУКИ като промяна в декларацията за частни интереси. Към 31.12.2016 г. няма промяна в обстоятелствата. В такъв случай необходимо ли е при подаване на първата годишна декларация пред ИВСС (както и на всяка следваща такава до погасяването на кредитите) тези договори да се декларират в раздел ХІІ (като договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба) или раздел ХІІІ (като данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес) от годишната декларация, респ. къде точно? Иначе казано - достатъчно ли е еднократното деклариране на получени банкови кредити по реда на ЗПУКИ? В кои случаи в раздел ХІІ и раздел ХІІІ от годишната декларация, подавана пред ИВСС, следва да се отбележи отметката „нямам нищо за деклариране” - когато от момента на декларирането на банковите кредити по ЗПУКИ не са настъпили нови обстоятелства във връзка с тях или когато според декларатора изобщо липсват обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 12 и т. 13 ЗСВ, които да подлежат на деклариране?

Отговор:

Обстоятелствата за свързани лица, независимо, че са били декларирани в предходна декларация, ако са все още налични, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

16. Въпрос:

Работя като съдия. При подаването на декларацията за конфликт на интереси, по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съм посочил, че имам конфликт на интереси със свързани лица - съпруга - адвокат и нейната майка - също адвокат. Миналата година бракът ми беше прекратен. Как и къде да отразя че вече нямам конфликт на интереси с тези две лица и че те вече спрямо мен нямат качеството на „свързани лица”?

Отговор:

В случаите на прекратяване на брака, деклараторът не декларира имуществото на бившия вече съпруг, в случай, че не се намира с него във фактическо съжителство на съпружески начала. Наличието на частен интерес към дейността на бившия съпруг, деклараторът преценява съобразно даденото в чл. 175и, ал. 2 от ЗСВ определение на понятието.

 

17. Въпрос:

Магистрат съм от месец 10.2010 г. До месец 09.2010 г., т.е 12 месеца преди датата на назначаването ми като магистрат, съм участвала в орган на управление на търговско дружество (била съм член на съвета на директорите на АД). При подаване на ежегодна декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г., която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, т.е. до 15.05.2017 г., в таблица № 24, част II от декларацията, следва ли да декларирам това обстоятелство (посоченото бивше участие в орган на управление на ТД до 09.2010 г.), предвид изискването на чл. 175б, ал. 1, т. 11 ЗСВ?

Отговор:

Обстоятелствата за участие на декларатора в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел, както и извършване на дейност като едноличен търговец за период от 12 месеца преди встъпването в длъжност съдия, прокурор или следовател, се посочват единствено в декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ при първоначалното ѝ подаване в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

18. Въпрос:

В т. XIII от декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва ли да бъдат декларирани като „свързани лица” роднини на декларатора, които също са магистрати (в конкретния случай прокурор в СРП и във ВКП)?

Отговор:

Преценката за деклариране на „свързани лица” с декларатора е лична. Дефиницията на понятието е дадена в § 1, т. 3 ДР ЗСВ.

 

19. Въпрос:

Подлежи ли на попълване ежегодно част II (стр. 12) от декларацията от всеки магистрат?

Отговор:

Обстоятелствата в цитираната част II от декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, независимо дали вече са декларирани в предходна декларация, ако все още са налични, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, а ако е настъпила промяна през годината се подава декларация по чл.175а, ал.1, т. 2 ЗСВ в едномесечен срок от настъпване на промяната.

 

20. Въпрос:

Подлежащите на деклариране обстоятелства в таблица № 21 до № 26, с оглед формулировката на декларираните обстоятелства, само относно магистрата ли се декларират или и за кръга лица, за които се подава декларацията (напр. съпруг)?

Отговор:

Част II от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се отнася единствено до декларатора.

 

21. Въпрос:

При декларирани в предходни ежегодни декларации на притежавани дялове в ООД и ЕООД, и при липса на промяна в обстоятелствата, следва ли декларирането да се извършва във всяка следваща ежегодна декларация?

Отговор:

Обстоятелствата, свързани с интересите на декларатора (чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ), независимо дали вече са декларирани в предходна декларация, ако все още са налични, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

22. Въпрос:

При декларирано в предходни ежегодни декларации управление на ООД и ЕООД, и при липса на промяна в обстоятелствата, следва ли декларирането на тези обстоятелства да се извършва във всяка следваща ежегодна декларация?

Отговор:

Обстоятелствата, свързани с интересите на декларатора (чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ), независимо дали вече са декларирани в предходна декларация, ако все още са налични, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. За прецизност на отговора следва да се посочи, че част II-ра от декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се отнася до обстоятелства единствено относно декларатора, който не може да участва в управлението на ООД или ЕООД, предвид основанията за несъвместимост при заемане длъжността съдия, прокурор или следовател по чл. 195, ал. 1, т. 3 ЗСВ.

 

23. Въпрос:

Моля за разяснения относно т. 11 - 13 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ. Подавала съм декларации за интереси по досегашния ред, включително по конкретен повод, като съм декларирала свързани с мен лица, както и договори за банкови влогове. Необходимо ли е отново да декларирам същите обстоятелства в годишната декларация за имущество, която се подава до 15 май? Информацията по посочените точки само мен ли касае или трябва да декларирам обстоятелства по т. 11 - 13 по отношение на съпруга си - имам предвид негови участия в търговски дружества или договори по които той или дружеството, което той представлява, е страна?

Отговор:

Част II от образеца на декларация включва обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, т.е. тези, свързани с частни интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател. Поради това, част II се попълва само за частни интереси на декларатора. Обстоятелствата, свързани с интересите на декларатора (чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ), независимо дали вече са декларирани в предходна декларация, ако все още са налични, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

24. Въпрос:

При условие, че преди години (с встъпване в длъжност) деклараторът е посочил банката, от която е изтеглил кредит като вид конфликт на интереси - трябва ли при предоговаряне на условията по кредита отново да се декларира банката като вид конфликт на интереси ?

Отговор:

Отговорът на вашия въпрос се съдържа в рубрика VI, въпрос № 40.

 

25. Въпрос:

Когато има договор за кредит на съпруга, по който съм солидарен длъжник от 2014 г., следва ли да се декларира в частта на декларацията, касаеща конфликта на интереси?

Отговор:

При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите.

 

26. Въпрос:

Съпругът ми е военен инвалид, получава доходи и от трудово правоотношение. Като член на дружество с нестопанска цел на военноинвалидите и военнопострадалите, са му изплатени помощи, както и възнаграждение - като резервен член на контролния съвет на дружеството, които са в размер под 1000 лв. Следва ли същите да бъдат декларирани, в случай, че заедно с получаваната от него пенсия за инвалидност, общият размер е над 1000 лв.? Самото обстоятелство, че е член на посоченото дружество с нестопанска цел за общественополезна дейност подлежи ли на самостоятелно деклариране?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност. Помощите за военни инвалиди, както и възнаграждение за резервен член на контролен съвет на военноинвалиди и военнопострадали са доходи, които не се изплащат на основание и във връзка със заеманата длъжност. Ето защо, след като не отговарят на белезите на изключението за деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ, доходите получени на посочените основания следва да се декларират в случай, че отговарят на изискването за минимална стойност наред с останалите получени от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи през предходната година, извън тези за заеманата длъжност. Доходът от обезщетението се декларира в таблица 15 (стр. 8) от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, в т. II от таблицата - „Други доходи, извън посочените в т. I".

Част II от образеца на декларация включва обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, т.е. тези, свързани с частни интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател. Поради това, част II се попълва само за частни интереси на декларатора. В тази връзка обстоятелството, че съпругът е член на посоченото дружество с нестопанска цел за общественополезна дейност не подлежи на самостоятелно деклариране.

 

27. Въпрос:

В част втора от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ следва ли отново да се посочат свързани с декларатора лица, посочени в предходна декларация, спрямо които не е настъпила промяна в обстоятелствата. Също така, тъй като в част втора има таблица и за посочване на участие в управителни органи на дружества с нестопанска цел за период 12 месеца преди назначаването на длъжността, следва ли тези обстоятелства да се декларират отново при положение, че заемам длъжността отпреди 10 години?

Отговор:

Обстоятелствата за свързани лица, независимо дали са декларирани в предходна декларация, ако все още са налични, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Обстоятелствата за участие на декларатора в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел, както и извършване на дейност като едноличен търговец за период от 12 месеца преди встъпването в длъжност съдия, прокурор или следовател, се посочват единствено в декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ при първоначалното ѝ подаване в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

28. Въпрос:

Моля да посочите има ли законово определение за термина, съдържащ се в определението за „фактическо съжителство“ - „грижат един за друг“ в ЗСВ или друг закон. Ако няма, какво следва да се счита за включено в тези грижи и кой определя естеството и обхвата им?

Общоприето е, че грижи се полагат за малко дете, възрастен или много болен човек. Аз съм пълнолетен, физически и умствено здрав (ако не бях такъв, нямаше да мога да изпълнявам служебните си задължения на магистрат) и считам, че не се нуждая от грижи и такива не се полагат за мен от лицето, с което живея. Предвид това, следва ли да се счита, че в този случай не е налице елемент от фактическия състав на разпоредбата на параграф 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗСВ. Следва ли в този случай да се приеме, че не е налице „фактическо съжителство“ с друго лице?

Отговор:

Терминът „фактическо съжителство” е дефиниран в ЗСВ съобразно изискването на чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, според който изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. ЗНА не познава похват да се определя един термин чрез дефиниране на всяка отделна негова част (израз, изречение, дума).

 

29. Въпрос:

През 2016 г. с декларация по чл. 12 т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, са декларирани пред ВСС два банкови кредита и ЕООД, на което съпругът ми е едноличен собственик на капитала. Следва ли тези обстоятелства отново да се декларират в ежегодната декларация в частта за интересите - чл. 175б, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт, при условие че не са настъпили промени в тях?

Отговор:

Вече декларирани обстоятелства за лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес, следва да бъдат посочени и в годишната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, ако са налични към датата на подаване на декларацията.

 

30. Въпрос:

Подала съм декларация по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ. След подаването при коментари с колеги, възникна въпросът дали следва да декларирам като свързано лице съпруга ми, който работи в „Разплащателна агенция” при Държавен фонд „Земеделие”, както и близки мои роднини, които работят в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Пловдив, като и двете институции водят съдебни дела. Уточнявам, че работя като районен съдия.

Следва ли да бъдат декларирани идеални части от недвижими имоти, придобити от съпруга ми по наследство преди повече от пет години, след като декларацията, която се подава към настоящия момент, касае промени в имуществото на декларатора за предходната 2016 г.

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност, а съгласно ал. 5 на чл. 175и ЗСВ, когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. Конкретно по първия въпрос – в случай, че деклараторът прецени, че има частен интерес от дейността на свързани с него лица по § 1, т. 3, б. „а” ДР ЗСВ, следва да декларира това обстоятелство в таблица 28, страница 12 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В графата „Област на дейност на свързаните лица”, следва да се посочи дейността, по повод която е възможно възникването на частен интерес, респ. връзката между декларатора и свързаното лице, която е преценена, че поражда възможността за частен интерес.

По втория поставен въпрос – в ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

 

31. Въпрос:

През 1995 г. от следователи от Окръжна следствена служба - Варна е учредено сдружение с нестопанска цел „Съюз на следователите“ със седалище в гр. Варна като същият е вписан във фирмено отделение на Окръжен съд - Варна. Съгласно устава на Съюза негови членове могат да бъдат следователи и помощник-следователи (към 01.01.2000 г. такава длъжност вече не съществува) от Националната следствена служба.

През пролетта на 1998 г. в качеството ми на помощник-следовател при ОСлС-Варна бях избран за член на управителния съвет на Съюза, чийто мандат беше за срок от 1 година. Съставът на този управителен съвет от 5-ма души, член на който бях и аз, бе вписан в ОС - Варна на 03.06.1998 г. Това е и последното вписване по партидата на Съюза, тъй като на практика някъде през есента на 1998 г. той престана да извършва каквато и да било дейност без формално да се е саморазпускал.

Междувременно на 27.07.1998 г., съгласно решение на ВСС, встъпих в длъжност „следовател“ в ОСлС-Варна.

Поради горното, когато попълвах декларацията по чл. 12, т. 2 ЗПУКИ, бях посочил в нея, че 12 месеца преди, както и по време на назначаването ми като следовател (акт за встъпване в длъжност от 27.07.1998 г.) съм бил член на управителния съвет на въпросния Съюз на следователите. Също така в нея съм отбелязал, че към него момент Съюзът не развива никаква дейност. Реално обаче към датата на подаване на тази декларация аз вече не съм бил член на управителния съвет като мандатът ми като такъв е бил изтекъл някъде през пролетта на 1999 г.

Тази година ми предстои попълването на ежегодната декларация, която е за предходната календарна година, тоест за 2016 г.

В част ІІ на декларацията обаче пак има няколко таблици, в които наред с всичко останало се изискват и данни за участие в органи на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел (какъвто беше и Съюзът на следователите) към датата на избиране и 12 месеца преди датата на избиране, което вече съм го декларирал един път през 2009 г. Става въпрос за таблици с №№ 23 и 26 от Част ІІ.

В тази връзка бих искал да Ви попитам следното:

Следва ли пак да попълвам с тази информация въпросните таблици с №№ 23 и 26 след като изискванията за попълване на такива данни са въведени много години след като Съюзът е престанал да развива дейност и след като е изтекъл и моят мандат като член на управителния съвет или би трябвала да отбележа, че нямам нищо за деклариране?

Отговор:

Независимо, че посоченият във въпроса Съюз на следователите не развива дейност, става ясно, че същият съществува, като в управителния съвет на юридическото лице с нестопанска цел е посочен като член задалият въпроса. Ето защо, това участие като член в орган за управление на юридическо лице с нестопанска цел следва да бъде декларирано в Таблица № 23, страница 12 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, а при преценка на декларатора за наличие на частен интерес към дейността на юридическото лице – и в Таблица № 28, страница 12.

 

32. Въпрос:

В точка ХІІІ на част ІІ (таблица № 28) се изискват данни за свързани лица, към дейността на които деклараторът има частен интерес.

В същата такава таблица в декларацията по чл. 12, т. 2 ЗПУКИ от 2009 г. бях попълнил за такова свързано лице съпругата ми, която е адвокат в АК-Варна, и тогава и сега, и за която обаче изрично бях посочил, че с нея като адвокат бихме имали някакви противоречиви интереси само ако аз съм водещ разследването по едно досъдебно производство, а тя адвокат. Бях посочил също, че по НПК това е забранено, така че на практика такива противоречиви интереси с нея не биха съществували.

Тъй като не намерих определение за „свързани лица“ в нашия случай (съществуват определения за свързани лица по ДОПК и ЗКПО, но не и за такива по смисъла на декларацията по ЗСВ), моля да посочите дали следва да вписвам съпругата ми като свързано лице в Таблица № 28 от Част ІІ на декларацията или не?

Отговор:

Терминът „свързани лица” по смисъла на ЗСВ има законова дефиниция в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ.

 

33. Въпрос:

От началото на месец април 2017 г. живея във фактическо съжителство с адвокат.

Колко декларации следва да подам - ежегодна по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (до 15 май 2017 г.) и по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ (до един месец от настъпване на промяната в обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ), или само по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Технически възможно ли е да се удостоверят всички горепосочени обстоятелства в една единствена декларация?

Отговор:

Настъпилата промяна в декларираните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ може да бъде декларирана и в годишната декларация, стига последната да е подадена не по-късно от един месец от настъпването на промяната в обстоятелствата за интересите.

 

34. Въпрос:

През 2014 г. съм изтеглил банков кредит над 10 000 лв., като притежавам и кредитна карта с кредитен лимит 2 500 лв., който не съм ползвал през 2016 г. Следва ли в декларацията пред ИВСС да бъде декларирана и сумата от кредитната карта (която не надвишава 10 000 лв.) или само остатъка от потребителски кредит към 31.12.2016 г.? Представлява ли частен интерес сключеният от мен договор за потребителски кредит с банката и къде този договор следва да бъде деклариран - в таблица 27 или 28 от декларацията?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ съдиите, прокурорите и следователите подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв. На свой ред, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ определя, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 – т. 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. От цитираните разпоредби следва извод, че независимо дали задължението по договор за кредит е декларирано в предходен период, то в случай, че към 31 декември 2016 г. размерът му ведно с останалите задължения на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надвишава 10 000 лева, задължението по договора за кредит следва да се декларира. Законът предвижда деклариране само на усвоения кредитен лимит. Преценката за наличие на частен интерес се прави от декларатора и в този случай следва да се декларира в част II, т. XII, таблица 27 от декларацията.

 

35. Въпрос:

Раздел ХI, част II-ра от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ – Органи на управление – за декларатора ли се отнася или за неговия съпруг?

Отговор:

Част II от образеца на декларация включва обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, т.е. тези, свързани с частни интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател. Поради това, част II се попълва само за частни интереси на декларатора.

 

36. Въпрос:

Във връзка с предстоящо подаване на декларация по чл. 175а, ал. 1 от ЗСВ, моля да ми отговорите следва ли да се впише в декларацията участие в сдружение като управител или член в процедура по саниране и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Енергийна ефективност в периферните райони“ през 2016, като участието на сдружението не е получило одобрение за такава процедура.

Отговор:

Във въпроса не се съдържа конкретно посочване на вида на сдружението, в което декларатора има участие. Предвид заявената цел пред сдружението – участие в саниране на сграда, може да се предположи, че се касае за сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост. Участието на съдия, прокурор или следовател в този вид сдружения, които по своя статут са различни от сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не подлежи на деклариране по аргумент от разпоредбата на чл. 175б, ал. 1, т. 11 ЗСВ.

 

37. Въпрос:

Следва ли да се декларира обстоятелството, че съпруг на магистрата е адвокат и се занимава с всякакви дела? Какво е вложено в понятието на закона частен интерес, по-конкретно получените доходи от съпруга -адвокат в резултат на упражняваната от него дейност като адвокат представляват ли частен интерес за магистрата? Има ли частен интерес, когато съпругът на магистрата, упражнявайки дейност като адвокат, се явява по дела в същия или в друг съд, в който работи и магистратът? В случай че магистратът ползва жилище под наем, налице ли е частен интерес между него и лицето, с което е сключен договорът за наем? Представлява ли наемното жилище трайно ползване на чуждо имущество, когато общата наемна цена за 1 година е 4000 лв.?

Отговор:

Относно частния интерес - чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред урежда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

По отношение на ползването на чуждо недвижимо имущество въз основа на договор за наем - чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ предвижда да се декларира чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лева, които лицето или неговият съпруг, или лицето с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване.В случай, че всички трайно ползвани по см. на § 1, т. 4 ДР на ЗСВ от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ чужди имоти и вещи, вкл. моторни превозни средства, са на стойност над 10 000 лева, трайно ползваните имоти и вещи следва да бъдат декларирани.

 

38. Въпрос:

Заемам длъжност младши прокурор и към настоящия момент лицето, с което се намирам във фактическо съжителство встъпи като младши адвокат в адвокатската колегия в същия град, в който работя и аз. В тази връзка отправям следния въпрос: Трябва ли да декларирам това обстоятелство във връзка с посочване на данни за свързани лица и ако да, то в какъв срок и по какъв образец следва да бъде декларацията?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност, а съгласно ал. 5 на чл. 175и ЗСВ, когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон.

 

39. Въпрос:

Моля, да поясните необходимо ли в таблица 28, част ІІ от декларацията, да се посочват всички свързани лица, включително съпруг и деца, които вече са посочени в първата част на декларацията,съобразно легалната дефиниция за свързани лица, дадена в ДР на ЗСВ и какво следва да е вписването в графата - област на дейност на свързаните лица?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност, а съгласно ал. 5 на чл. 175и ЗСВ, когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. Конкретно по въпроса – в случай, че деклараторът прецени, че има частен интерес от дейността на свързани с него лица по § 1, т. 3, б. „а” ДР ЗСВ, следва да декларира това обстоятелство и в таблица 28, страница 12 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. В графата „Област на дейност на свързаните лица”, следва да се посочи дейността, по повод която е възможно възникването на частен интерес, респ. връзката между декларатора и свързаното лице, която е преценена, че поражда възможността за частен интерес.

 

40. Въпрос: 

В случай, че деклараторът прецени, че по повод сключения от него договор за банков кредит не възниква частен интерес с кредитодателя, възможно ли е ако впоследствие кредитодателят е страна по конкретно дело, разпределено на декларатора, последният да се отведе по реда, предвиден в закона?

Отговор:

Чл. 175и, ал. 5, вр. ал. 4 ЗСВ предвижда, че при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Предвид цитираните разпоредби и в отговор на поставения въпрос следва извод, че независимо от това дали е деклариран пред ИВСС, при възникването на частен интерес при разглеждането на конкретно дело или преписки, деклараторът – съдия, прокурор или следовател,е длъжен да се отведе по реда на съответния процесуален закон.

 

41. Въпрос:

В част II, раздел XII от отбразеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ трябва ли да се декларират договор за лизинг, ако вече е деклариран част I, раздел VI ?

Отговор:

При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите. Дефиниция на понятието „частен интерес" се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ, а на понятието „свързани лица" - в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

42. Въпрос:

В част II, раздел XII от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, трябва ли да се декларират договори за банкови сметки, влогове, депозити? В част II, раздел XII трябва ли да се декларират договори с мобилни оператори и др. подобни - кабелни оператори, доставчици на ток, вода, газ, интернет, тв и др.?

Отговор:

При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите. Дефиниция на понятието „частен интерес" се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ, а на понятието „свързани лица" - в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

43. Въпрос:

Цялата информация наново ли трябва да се декларира или само промените, настъпили през 2016 г.? Част II от декларацията трябва ли да се попълва, ако няма промени през 2016г. ?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

При попълване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, деклараторът следва да посочи актуалните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ.

 

44. Въпрос:

Сключването на граждански брак подлежи ли на деклариране и в какъв срок? Освен имуществото и доходите на съпруга следва ли да се посочва и наличието на частен интерес, ако съпругът е адвокат?

Отговор:

Сключването на граждански брак не подлежи на деклариране в декларацията за имущество и интереси като самостоятелно обстоятелство. Посочването на съпруга на декларатора има значение за определянето на кръга от лицата, по отношение на които чл. 175б, ал. 4 ЗСВ вменява задължение на декларатора да декларира и тяхното имущество. 

Относно частния интерес - чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

45. Въпрос:

През 2016 г. закупих недвижим имот от юридическо лице - строителна фирма, в която работи моят съпруг. Трябва ли да декларирам на стр. 12, раздел XIII, че имам към това юридическо лице частен интерес?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

46. Въпрос:

Как следва да се постъпи, ако е необходимо да се подаде ежегодна декларация и същевременно е налице и промяна на обстоятелствата, възможно ли е да стане с една декларация или е необходимо да се подадат две такива - една ежегодна и една за промяна на обстоятелствата?

Отговор:

Настъпилата промяна в декларираните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ може да бъде декларирана и в годишната декларация, стига последната да е подадена не по-късно от един месец от настъпването на промяната в обстоятелствата за интересите.

 

47. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране като частен интерес сключен договор за кредитна карта в размер на 2000 лева от съпруг на районен съдия?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Преценката за наличието или липсата на частен интерес е лична. При тази преценка следва да се съобразят разпоредбите на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

48. Въпрос:

Трябва ли да се попълва Част II от образеца на декларация за имущество и интереси - за конфликт на интереси, когато няма промяна на обстоятелствата?

Отговор:

При подаването на декларацията за имущество и интереси в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), в част от II-ра от образеца на декларация, се посочват данните за свързани лица и частен интерес, независимо дали тези обстоятелства са декларирани и в предходна декларация.

 

49. Въпрос:

В коя таблица от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ се посочва банката от която е изтеглен кредит, и в коя се вписва банката, кредитът към която е погасен и вече не сме в конфликт на интереси с нея?

Отговор:

Поетите от декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ задължения, когато общият им размер надвишава 10 000 лева се посочват в на страница 7, в таблица № 14, колона 8 от образеца на декларациите по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ. При преценка на декларатора за наличие на частен интерес по повод сключения договор за кредит, договорът, респ. частният интерес може да бъде посочен в таблици №№ 27 и 28 на страница 12 от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ. Отпадането на лице, по отношение на което деклараторът в предходен момент е декларирал частен интерес, се отразява чрез посочването в част II от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ на останалите налични обстоятелства относно интересите.

 

50. Въпрос:

Въпрос по декларация за промяна по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ. На зададен Ви въпрос дали деклариран през 2016 г. пред ВСС с декларация по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси банков кредит, чийто остатък е предсрочно погасен през 02.2017 год., подлежи на декларация и с декларация за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите - чл. 175б, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт е отговорено положително - чрез подаването пред Инспектората към ВСС на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ като при попълване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, деклараторът следва да посочи актуалните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ. Въпросът ми е: къде и по какъв начин следва да се отрази липса на задължение, поради погасяването му, по декларирания през 2016 год. по реда на ЗПУКИ банков кредит след като в декларацията за промяна по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ - част II, раздел XII, таблица 27, фигурират графично „име на лицето, с което е сключен договорът” и „предмет на договора”, които предполагат деклариране на сключване на договор за кредит, а не неговото погасяване?

Отговор:

Декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ се избира чрез натискане на бутона „Промяна на декларираните обстоятелства за интереси” на стр. 3 от образеца. В останалата активна след натискането на бутона Част II-ра от образеца на декларация, деклараторът посочва единствено частните интереси, спрямо които няма промяна и които са декларирани пред ВСС по реда на ЗПУКИ, респ. са декларирани пред Инспектората в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Ако освен промененото обстоятелство по повод погасяването на кредита няма други актуални данни за частен интерес, в таблици 21-28 на стр. 12 от образеца на декларация се отразява, че деклараторът няма нищо за деклариране. По този начин, всяка подадена от декларатора декларация за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ, следва да отразява актуалното състояние по повод съществуващ частен интереси, включително при настъпила промяна.

 

51. Въпрос:

Kак следва да се декларира сключен на 16.02.2017 г. договор за ипотечен кредит с банка - само с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ и то през 2018г., или трябва да се подаде и декларация за конфликт на интереси пред Инспектората, съгласно чл.175и, ал. 4 ЗСВ, по какъв образец и в какъв срок? Обичайното сключване от магистрат, но в качеството му на частно лице, на договор за кредит с банка, попада ли в обхвата на израза „при изпълнение на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките” или в израза се имат предвид други дейности от правомощията на съдията, които той изпълнява именно като съдия, а не като частно лице ?

Отговор:

При годишното деклариране на имуществото (подаване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ), задължението по договор за кредит, сключен през 2017 г., следва да се декларира в срок до 15 май 2018 г. и то само, ако общата сума на задълженията и кредитите на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31 декември на предходната календарна година надвишава 10 000 лева. Декларирането на частен интерес в хипотезата на чл. 175и, ал. 4 ЗСВ касае случаите на възникнал частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките. Доколкото частен интерес може да възникне само при изпълнение на служебни задължения (арг. чл. 175и, ал. 1 ЗСВ), то изразът „извън разглеждането на делата и преписките” включва осъществяването на други правомощия и задължения от съдията, прокурора или следователя, различни от разглеждането на делата и преписките.

 

52. Въпрос:

Какво следва да се разбира под термина „частен интерес", употребен в текста на чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ?

Отговор:

Дефиницията на понятието „частен интерес", използвано и в чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ. Съгласно разпоредбата, частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за съдия, прокурор или следовател или свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Законът за съдебната власт съдържа дефиниция и на понятието „свързани лица", употребено както в чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ, така и при посочване съдържанието на „частен интерес". Съгласно § 1, т. 3 ДР на ЗСВ „свързани лица" са: а) съпрузите или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително; и б) физически и юридически лица, с които съдията, прокурорът или следователят се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

 

53. Въпрос:

След смъртта на майка ми през 2012 г. аз и моята сестра станахме член-кооператори в земеделска кооперация. До този момент съм декларирал пред Сметната палата размера на получената всяка година парична рента. В новата декларация за настоящата година също ще декларирам сумата получена за 2016г. Длъжен ли съм да декларирам факта, че съм член кооператор в земеделска кооперация в част втора, раздел XI в декларацията? От анализа, който аз правя достигам до извода, че следва да декларирам само в случай, че участвам в ръководните и контролните органи на земеделската кооперация, но не и ако съм само член-кооператор в същата.

Отговор:

Раздел XI, таблица 23 от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ отразява данни за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 ЗСВ - участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването. Видно от редакцията на цитираната разпоредба, на деклариране подлежат не всички отношенията, свързани с участието на декларатора в кооперация по Закона за кооперациите, а само тези на участие в органите на управление или контрол. Казано другояче, качеството на член-кооператор не подлежи на деклариране по повод обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 ЗСВ.

 

54. Въпрос: 

С Декларация по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съм декларирал банков кредит пред ВСС. На 03.02.2017 г. предсрочно погасих остатъка по кредита. Следва ли за това обстоятелство да се подава декларация за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите - чл. 175б, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт?

Следва ли да се вписва в ежегодната декларация или в декларацията за промяна в декларираните обстоятелства, в частта на интересите, сключен за първи път през 2017 г. договор за посредничество с фирма, занимаваща се с покупко-продажба на недвижими имоти, с който се възлага посредничество при продажба на собствен имот или пък следва единствено при разглеждане на дело/преписка свързани евентуално с това юридическо лице, да е приложим процесуалния закон и процедурата в него по самоотвод?

Отговор:

След като деклараторът е преценил и е декларирал частен интерес по повод получения кредит по реда на ЗПУКИ, то при погасяването на кредита, т.е. при отпадането на обстоятелството, основаващо частния интерес, следва промяната също да бъде декларирана. Промяна в декларираните пред ВСС по реда на ЗПУКИ обстоятелства за конфликт на интереси се извършва чрез подаването пред Инспектората към ВСС на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ. При попълване на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, деклараторът следва да посочи актуалните обстоятелства по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ.

Относно втория въпрос - подлежи ли на деклариране съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ договор за посредничество при покупко-продажба на недвижим имот. 

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Разпоредбата следва да се тълкува и прилага при съобразяване и на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. 

От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

55. Въпрос:

Във връзка с подаването на декларациите за имущество и интереси от съдии, прокурори и следователи по реда на ЗСВ, моля да поясните какви договори следва да се декларират по отношение на раздел ХІІ „Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от декларатора решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба"? В „кръга на неговите правомощия или задължения по служба" попадат ли договори, сключвани от административния ръководител/заместниците му, във връзка с управлението на съответния орган?

Отговор:

  По първата част от зададения въпрос - какви договори следва да се декларират по повод чл. 175б, ал. 1, т. 12 ЗСВ, изчерпателно изброяване е невъзможно, а оттам е невъзможен и конкретен отговор.

По втората част от въпроса - подлежи ли на деклариране по чл. 175б, ал. 1, т. 12 ЗСВ договор, сключен от декларатора, но не от негово име и за негова сметка, а в качеството му на административен ръководител, отговорът е отрицателен. Следва веднага обаче да се направи уточнение, че е възможна хипотеза, при сключен договор от административен ръководител, да възникне частен интерес, който да следва да се декларира съобразно чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ - например, сключен договор за телефонни услуги, въз основа на който продавачът на услугата предоставя определени преференции - примерно скъп мобилен телефон, който се ползва от декларатора.

 

56. Въпрос:

На 19 януари 2017 г. сключих договор за потребителски кредит с българска търговска банка. С получената по кредита сума съм погасил предсрочно друг потребителски кредит, който съм декларирал в срок пред Сметната палата, но поради остатъчния му размер към 31 декември 2016 г. попада в обхвата за деклариране пред ИВСС. Мога ли в едномесечния срок по чл. 175в, ал. 2, вр. ал. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ да подам една декларация - ежегодна, в която в частта и за интересите да отразя договора, сключен на 19 януари 2017 г.? Погасяването на стария договор и сключването на новия, като финансови параметри, следва да се декларират през следващата година - с ежегодната декларация, подавана до 15 май 2018 г., така ли е?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда в декларацията за имущество и интереси задълженото лице да декларира задължения и кредити над 10 000 лева, в т.ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева. При годишното деклариране, чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ изисква декларирането на единствено на промените в имуществото, настъпили през предходната календарна година, като чл. 175б, ал. 2 ЗСВ конкретизира, че при годишното деклариране на имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. От цитираните разпоредби се извежда извод, че при годишното деклариране през 2017 г. на имуществото и интересите, следва да се посочи остатъкът по погасения през м. януари 2017 г. кредит (остатъка към 31 декември 2016 г., за който във въпроса е посочено, че е над 10 000 лева). Договорът за кредит от м. януари 2017 г. ще подлежи на деклариране като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ в срок до 15 май 2018 г. 

По въпросът дали деклараторът може да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ наместо тази по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, но в едномесечния срок относим към втората, това е възможно, доколкото срокът за подаване на двете декларация частично съвпада и деклараторът следва да спази по-краткия срок.

 

57. Въпрос:

При попълване на декларацията при встъпване в длъжност през месец януари 2017 г., следва ли да се декларира прехвърленото от декларатора чрез договор за дарение МПС през месец декември 2016 г. преди встъпване в длъжност?

При посочване на данни за свързани лица, към дейността на които деклараторът има частен интерес, следва ли да се посочва лице - родител, което упражнява адвокатска професия, т.е. какъв е обхватът на понятието „частен интерес"?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ предвижда декларирането в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ - за имущество и интереси, на моторните сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрацията по закон. Посочената декларация, видно от чл. 175в, ал. 1, т. 1 - 4 ЗСВ, се подава: при встъпване; ежегодно; при освобождаване; и една година след освобождаването. Посочените различни случаи, при които се подава декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, водят и до някои отлики в периодите, за които се отнасят декларираните данни. Конкретно по въпроса - чл. 175в, ал. 1, т. 2 и чл. 175б, ал. 2 ЗСВ уреждат периода, респ. момента, за който се отнасят данните при годишното деклариране на имуществото и интереси. При подаването на декларация при встъпване в длъжност (първоначално встъпване на длъжност съдия, прокурор или следовател или повторно, след предходно освобождаване от някоя от посочените длъжности), в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се посочва притежаваното имущество към датата на встъпването. Ето защо, ако МПС е прехвърлено преди момента, в който деклараторът е встъпил в длъжност съдия, прокурор или следовател, няма основание отчужденото МПС да бъде декларирано като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ в декларацията при встъпване.

По втория въпрос - при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите. Дефиниция на понятието „частен интерес" се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ, а на понятието „свързани лица" - в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

 

58. Въпрос:

В т. IV от образеца на декларация, следва ли да се декларират данни за осигуряването в размер на 5 % за фонд ДЗПО?

В т. XIII от образеца на декларация, следва ли да се декларира обстоятелството, че родител на магистрата е адвокат и се занимава с всякакви дела?

Отговор:

Измежду подлежащите на деклариране обстоятелства по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, единственото относими към пенсионното осигуряване са обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 4 ЗСВ - осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лева. Ето защо, извън обхвата на деклариране по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ са разходите, направени от работодателя по повод допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

По втория въпрос - при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени има ли частен интерес от дейността на свързаните с него лица. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликта на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на процесуалните закони. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

59. Въпрос:

Съпруга на задълженото лице работи в банка, от която получава трудовото си възнаграждение. Задълженото лице не е клиент на тази банка. Подлежи ли на деклариране местоработата на съпруга ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда съдия, прокурор или следовател да декларира данни за свързани лица, към дейността на които има частен интерес. Само на основание обстоятелството, че съпругът на декларатора работи в банка, няма основание да се приеме, че е налице връзка между декларатора и работодателя на съпруга му, която да обоснове свързаност на лицата в хипотезата на § 1, т. 3, б. „б" ДР на ЗСВ.

 

60. Въпрос: 

Част II на декларацията, попълва ли се за лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство?

Отговор:

Част II от образеца на декларация включва обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, т.е. тези, свързани с частни интереси, които могат да възникнат по повод заеманата длъжност съдия, прокурор или следовател. Поради това, част II се попълва само за частни интереси на декларатора.

 

61. Въпрос:

При изтеглен кредит над 5000 лева от банка, следва ли същият да се приема като такъв, свързан с частен интерес, за да се декларира отделно от годишната декларация в едномесечен срок след настъпване на събитието - усвояването на кредита. И въобще - необходимо ли е да се приемат кредитите, които са изтеглени от съдия, прокурор или следовател, включително и кредитни карти, като конфликт на интереси?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Разпоредбата следва да се тълкува и прилага при съобразяване и на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред предвижда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата.

От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

62. Въпрос:

1. Следва ли да бъде деклариран всеки разход на единична стойност над 1000 (хиляда) лева във връзка с извършен ремонт на жилище, ремонт на МПС, закупуване на компютърни конфигурации, музикални инструменти (за нуждите на непълнолетните деца на декларатора)?

2. Закупуването на домакински уреди на стойност над 1000 лева попада ли в обхвата на деклариране за съответната година?

3. Подлежат ли на деклариране произведения на изкуството?

4. Следва ли да бъде декларирано членство в спортен клуб, ловно-рибарско дружество или други клубове по интереси?

Отговор:

Съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 9, б. „в" ЗСВ подлежат на деклариране направените от декларатора или лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ плащания с единична цена над 1000 лева, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която деклараторът и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ заемат длъжността.

По конкретните въпроси I-ви и II-ри - ако разходите за закупуване на вещи са заплатени със собствени на декларатора средства в хипотезата на чл. 17 от Семейния кодекс, тези разходи не подлежат на деклариране, нито пък закупените с тях движими вещи (с изкл. на вещите по чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ). Ако обаче се касае за дарение на парични средства от декларатора в полза на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, дарението може да подлежи на деклариране като имущество на съпруга или лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие деца -чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 ЗСВ.

Относно произведенията на изкуството, в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ не е предвидено декларирането им.

По въпрос IV-ти - членството в спортен клуб, ловно-рибарско дружество или други клубове по интереси не подлежи на самостоятелно деклариране пред ИВСС. Деклараторът обаче следва да прецени налице ли е частен интерес по повод участието му в съюзи, организации, сдружения, тъй като чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда да се декларират данните за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. За пълнота на отговора, дейностите и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения, подлежат на деклариране пред съответната колегия или пленума на ВСС по реда на чл. 195а ЗСВ.

 

63. Въпрос:

До 9 януари 2016 г. заемах длъжността съдия. На 13 януари 2016 г. подадох декларация за имущество по силата на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, в която декларирах имуществото си по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4 от посочения закон.

Съгласно чл. 175в, ал. 4 ЗСВ имам задължение да подам декларация за имущество и интереси в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на декларация по ал. 3 (едномесечен срок от изгубване на качеството, което е основание за декларирането). Какво следва да е съдържанието на декларацията за имущество - само промяната в обстоятелствата след освобождаването ми от длъжност, или имуществото ми към момента на подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ?

Отговор:

От данните, съдържащи се във въпроса става ясно, че още към м. януари 2016 г. лицето е подало декларацията при освобождаване от длъжност при действието спрямо съдии, прокурори и следователи на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. В този случай задължението за деклариране на имущество към държавата е погасено при действието на ЗПИЛЗВДДД спрямо съдии, прокурори и следователи, и освободените от тези длъжности лица. Поради това не се дължи подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в сроковете по чл. 175в, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ, тъй като глава девета, раздел I „б" ЗСВ е в сила от 1 януари 2017 г.

 

64. Въпрос:

Подлежи ли на деклариране получен заем от взаимо-спомагателна каса в началото на 2017 г. по повод задължението на съдии, прокурори и следователи за деклариране на интереси ?

Отговор:

Полученият заем от взаимо-спомагателна каса (ВСК) подлежи на деклариране като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ, само ако ВСК не е към орган на съдебна власт и деклараторът прецени наличието на частен интерес по повод получаването на заема. В тези случаи, в едномесечен срок от настъпването на обстоятелството се подава декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ - за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ. Образецът на декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ е публикуван на страницата на Инспектората в интернет, раздел „Образци". Изборът измежду декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ се прави чрез натискане на съответния бутон на стр. 3 от електронния образец на декларация.

 

65. Въпрос:

На 1 февруари 2017 г. е последната ми вноска по потребителски кредит към банка и това обстоятелство следва да се декларира в декларация за промяна в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. При избор на съответния бутон на стр. 3 от образеца на декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ, остава активна само част II от декларацията, но в нея няма таблица, в която да отразя настъпилата промяна - отпадналия частен интерес.

Отговор:

Декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, действително се избира чрез натискане на бутона „Промяна на декларирани обстоятелства за интереси" на стр. 3 от образеца. В останалата активна след натискането на бутона Част II-ра от образеца на декларация, деклараторът посочва единствено частните интереси, спрямо които няма промяна и които са декларирани пред ВСС по реда на ЗПУКИ, респ. са декларирани пред Инспектората в декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Ако освен промененото обстоятелство по повод погасяването на кредита няма други актуални данни за частен интерес, в таблици 21 - 28 на стр. 12 от образеца на декларация се отразява, че деклараторът няма нищо за деклариране. По този начин, всяка подадена от декларатора декларация за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, следва да отразява актуалното състояние по повод съществуващ частен интерес, включително при настъпила промяна.

 

66. Въпрос:

След 1 януари 2017 г. следва ли да се декларира кредит над 5000 лева, каквото задължение за деклариране в 7-дневен срок съществуваше по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ? Следва ли при годишното деклариране на имущество и интереси пред Инспектората към ВСС да се обявяват всички кредити, включително тези с голяма давност ?

Отговор:

Ако кредитът е получен през календарната година, за която се подава годишната декларация за имущество и интереси, същият ще подлежи на деклариране, ако наред с останалите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърля 10 000 лева. Независимо от срока за изплащане на кредита, ако към 31 декември на предходната календарна година остатъкът по него, наред с другите задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ надхвърлят 10 000 лева, задълженията и кредитите се декларират в годишната декларация. Също така, в случай, че деклараторът прецени наличие на частен интерес по повод получения кредит, това обстоятелство се отразява в т. XIII от декларацията. Ако частният интерес в тази хипотеза е настъпил след 1 януари 2017 г., и деклараторът желае да декларира само него (преди да е подал първата годишна декларация за имущество и интереси пред Инспектората), това става с подаването пред ИВСС в едномесечен срок от настъпване на обстоятелството на декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ. В останалите случаи, т.е. промяната е настъпила до 31.12.2016 г. вкл., същата е следвало да се декларира по реда на ЗПУКИ с подаване на декларация по чл. 12, т. 3 ЗПУКИ.

 

67. Въпрос:

Следва ли съдия, прокурор или следовател да декларира в декларацията за имущество и интереси, имуществото на бивш съпруг, както и частен интерес към дейността на бившия съпруг ?

Отговор: 

В случаите на прекратяване на брака, деклараторът не декларира имуществото на бившия вече съпруг, в случай, че не се намира с него във фактическо съжителство на съпружески начала. 

Наличието на частен интерес към дейността на бившия съпруг, деклараторът преценява съобразно даденото в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ определение на понятието.

 

68. Въпрос:

Лицето, с което съжителствам е председател на сдружение с нестопанска цел. Трябва ли да декларирам това обстоятелство и в коя графа и кой раздел?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Разпоредбата следва да се тълкува и прилага при съобразяване и на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред урежда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. 

От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 

69. Въпрос:

Покупката на имот от юридическо лице със строителна дейност сама по себе си означава ли, че магистратът-купувач има вече частен интерес към дейността на това ЮЛ и без да има какъвто и да било досег до неговата дейност в своята работа в или извън решаваните от магистрата преписки и дела?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 13 ЗСВ предвижда задължение за деклариране на данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес. Тези данни се декларират както при подаването на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, така и при промяна спрямо вече декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - т. 13 ЗСВ. Разпоредбата следва да се тълкува и прилага при съобразяване и на чл. 175и, ал. 4 - ал. 6 ЗСВ. Така, чл. 175и, ал. 4 ЗСВ предвижда, че съдия, прокурор или следовател, който има частен интерес по конкретен повод извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към ВСС и да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност. Ал. 5 на чл. 175и ЗСВ на свой ред урежда, че когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, която урежда единствено възможното основание за започване на проверка за конфликт на интереси при разглеждането и приключването на делата. 

От цитираните разпоредби следва заключение, че при разглеждането и решаването на делата от съдиите, както и преписките и делата от прокурорите и следователите, частният интерес се оповестява чрез процедурата по отвеждане, съобразно приложимия процесуален закон. Само при изпълнението на дейности от съдия, прокурор или следовател, извън разглеждането на делата и преписките, частният интерес се декларира чрез подаването на декларация за това пред Инспектората.

 


VII. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ: (към рубрики)

1. Въпрос:

Съпругът ми притежаваше лек автомобил, чиято регистрация в КАТ беше прекратена поради бракуване. Това обстоятелство е отразено и в Местни данъци и такси към Общината. Следва ли да декларирам това обстоятелство в имуществената декларация и ако да, по какъв начин?

Отговор:

В случай, че моторното превозно средство е бракувано (отчислено) от КАТ през предходната календарна година, в годишната декларация за имущество и интереси, това обстоятелство следва да бъде отразено в Таблица № 6 „Прехвърляне на притежавани моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година” на страница 4 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

2. Въпрос:

При липса на промяна в имуществото трябва ли да се попълва всичко в декларацията?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година. Ето защо, независимо дали е налице или не настъпила промяна в имуществото или интересите през предходната календарна година, се подава нова декларацията за имущество и интереси в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ. В този случай, в декларацията следва да се отбележат полетата „Нямам нищо за деклариране" над таблиците за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.

 

3. Въпрос:

Ползвам автомобил по договор за лизинг (обикновен, не финансов), който съм взел през м. септември 2016 г.и ще изплащам още 2,5 години и трябва ли веднъж да го посоча в таблица 14 (стр.7) от декларацията като задължение над 10 000лв. и втори път да го посоча в таблица 17 (стр.9) от декларацията? В същата таблица 17 има колона 4 „Цена за ползването”, там какво трябва да се посочи, при положение, че се заплащат месечни лизингови вноски и в колона 5 (година на придобиване) какво да пиша, при положение, че автомобилът е собственост на лизингодателя?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда за подлежащи на деклариране обстоятелствата за задължения и кредити над 10 000 лева, в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чужда валута общо надвишава 10 000 лева. При годишното деклариране се посочват остатъчната стойност на задълженията и кредитите към 31 януари на предходната календарна година - чл. 175б, ал. 2 ЗСВ. Ето защо, при наличието на задължение или кредит, когато общата стойност на всички задължения и кредити към 31 януари на предходната календарна година надхвърля 10 000 лева (разглежда се най-честата хипотеза на годишно деклариране), съдията, прокурорът или следователят ще декларира това задължение - по-конкретно обстоятелствата, посочени в таблица 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 7). Ако деклараторът или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ ползва трайно лизинговата вещ и стойността на всички трайно ползвани от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ чужди имоти и вещи по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ е над 10 000 лева, това също следва да се декларира - по-конкретно обстоятелствата в таблици 16, 16.1 или 17 от образеца на декларация (стр. 9).

В таблица 17, колона 4 „Цена за ползването” се посочва цялата сума по договора за лизинг. В таблица 17, колона 5 „Година на придобиване” се посочва годината на сключване на договора за лизинг.

 

4. Въпрос:

През септември 2016 г. взех автомобил на лизинг. Къде следва да бъде посочен в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда за подлежащи на деклариране обстоятелствата за задължения и кредити над 10 000 лева, в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чужда валута общо надвишава 10 000 лева. При годишното деклариране, се посочват остатъчната стойност на задълженията и кредитите към 31 януари на предходната календарна година - чл. 175б, ал. 2 ЗСВ.

Ето защо, при наличието на задължение или кредит, когато общата стойност на всички задължения и кредити към 31 януари на предходната календарна година надхвърля 10 000 лева (разглежда се най-честата хипотеза на годишно деклариране), съдията, прокурорът или следователят ще декларира това задължение - по-конкретно обстоятелствата, посочени в таблица 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 7).

Ако деклараторът или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ ползва трайно лизинговата вещ и стойността на всички трайно ползвани от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ чужди имоти и вещи по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ е над 10 000 лева, това също следва да се декларира - по-конкретно обстоятелствата в таблици 16, 16.1 или 17 от образеца на декларация (стр. 9). 

При наличие на частен интерес от дейността на лизингодателя - чл. 175б, ал. 1, т. 12 и 13 ЗСВ, деклараторът следва да посочи това обстоятелство чрез подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ (таблица 27 или 28 от образеца на декларация (стр. 12)), в едномесечен срок от настъпването на обстоятелството.

 

5. Въпрос:

Съпругът на задълженото лице е страна по договор за финансов лизинг на стойност над 10 000 лева. Къде и как в декларацията следва да се декларира договорът за финансов лизинг?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ предвижда за подлежащи на деклариране обстоятелствата за задължения и кредити над 10 000 лева, в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чужда валута общо надвишава 10 000 лева. Независимо дали задължението е поето от съпруга на декларатора или и от двамата, същото следва да бъде отчетено при определяне на стойността на задълженията и кредитите, подлежащи на деклариране - чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. При годишното деклариране, се посочват остатъчната стойност на задълженията и кредитите към 31 януари на предходната календарна година - чл. 175б, ал. 2 ЗСВ.

Ето защо, при наличието на задължение или кредит, когато общата стойност на всички задължения и кредити към 31 януари на предходната календарна година надхвърля 10 000 лева (разглежда се най-честата хипотеза на годишно деклариране), съдията, прокурорът или следователят ще декларира това задължение - по-конкретно обстоятелствата, посочени в таблица 14 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ (стр. 7). Ако деклараторът или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ ползва трайно лизинговата вещ и стойността на всички трайно ползвани от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ чужди имоти и вещи по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ е над 10 000 лева, това също следва да се декларира - по-конкретно обстоятелствата в таблици 16, 16.1 или 17 от образеца на декларация (стр. 9).

При наличие на частен интерес от дейността на лизингодателя - чл. 175б, ал. 1, т. 12 и 13 ЗСВ, деклараторът следва да посочи това обстоятелство чрез подаването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ (таблица 27 или 28 от образеца на декларация (стр. 12)), в едномесечен срок от настъпването на обстоятелството.

 

6. Въпрос: 

Как се декларира лизинг на лек автомобил?

Отговор:

При финансовия лизинг, лизингополучателят не придобива собствеността върху договорното МПС докато не заплати дължимите парични вноски по договора. Поради това МПС се явява чужда за декларатора вещ, респ. следва да се декларира при обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ. Сумата, която лизингополучателят дължи по договора за финансов лизинг, се декларира като задължение по чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ, ако остатъчната стойност по този договор към 31 декември 2016 г., заедно с останалите задължения и кредити, в т. ч. кредитни карти, е над 10 000 лева.

Наред с това, деклараторът следва да прецени дали има частен интерес спрямо дейността на лизингодателя по повод съществуващия между лицата договор за финансов лизинг. При деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 12 и т. 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите. Дефиниция на понятието „частен интерес" се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ, а на понятието „свързани лица" - в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

7. Въпрос:

Колата, която използвам на лизинг следва ли да посоча в раздел VIII, т. 2 от образеца на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ?

Отговор:

В раздел VIII, т. 2 от образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, деклараторът следва да посочи ползваните от него и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, на стойност над 10 000 лева, т.е. част от обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 8 ЗСВ. В случай, че всички трайно ползвани по см. на § 1, т. 4 ДР на ЗСВ от декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ чужди имоти и вещи, вкл. моторни превозни средства, са на стойност над 10 000 лева, трайно ползваните имоти и вещи следва да бъдат декларирани. Именно като чужда вещ следва да се третира и ползвано МПС по договор за лизинг, доколкото собствеността върху превозното средство е на лизингодателя, т.е. вещта се явява чужда за декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. 

 

 VIII. ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО: (към рубрики)

1. Въпрос:

През 2016 г. съпругата ми придоби лек автомобил, след изтичането на срока на договора за финансов лизинг. В договора за прехвърляне на собствеността не е посочена продажна (покупна) цена, а единствено застрахователната стойност на автомобила, като е посочено, че собствеността върху същия се прехвърля в изпълнение на задълженията на лизинговото дружество по договора за лизинг.

В тази връзка въпросът ми е - Каква „Цена на придобиване” следва да бъде посочена в таблица 3, колона 4 и какво „правно основание за придобиване” в колона 8 от същата таблица?

Отговор:

Придобиването на МПС от декларатора през предходната календарна година следва да бъде отразено в образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в Част I, раздел II, таблица № 3. Относно цената на придобиване в графа 4 на таблица № 3 трябва да отразите стойността на автомобила по договора за лизинг, вкл. стойността на самоучастието от страна на лизингополучателя. Правното основание за придобиването е „договор за лизинг”.

 

2. Въпрос:

1. Относно деклариране на придобит през 2016 г. недвижим имот в режим на СИО.

- Следва ли по отношение на съпругата ми да декларирам собственост на 1/2 идеална част от имота?

- Съответно в част І, недвижимо имущество, т. 1, колона 5, за всеки от съпрузите ли трябва да посоча половината площ на имота?

- В същата таблица, в колона 10, за всеки от съпрузите ли трябва да посоча половината цена на придобиване?

2.Относно деклариране на придобито МПС в режим на СИО.

Въпросите, зададени за придобит недвижим имот в режим на СИО важат и по отношение на придобито в режим на СИО МПС – следва ли за всеки от съпрузите да се посочва съответна идеална част и съответна част от покупната цена?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 4 ЗСВ предвижда съдиите, прокурорите и следователите да декларират имуществото и доходите на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

Конкретно по въпроса - в част І, раздел I, недвижимо имущество, т. 1, колона 5, се посочва за всеки от съпрузите на отделен ред притежаваният от тях дял (ид. ч.) от съответен недвижим имот. В същата таблица, в колона 10 се посочва сумата на притежавания дял на придобиване на недвижимия имот. Възможно е, имотът да се декларира и в един запис, като в този случай в графата „Собственик” следва да се посочат имената и на двамата съпрузи, а в графа „Идеална част” – по 1/2.

 

3. Въпрос:

Аз съм съдия в Окръжен съд, а съпругата ми е съдия в Районен съд.

Трябва ли да декларирам:

- нейната годишна съдийска заплата за 2016 г.; и

- нейните наследени през 2016 г. идеални части от земеделски земи – ниви, за които нямаме данъчна оценка и скици, а само решения, местност, площ и категория на земята?

Съпругата ми трябва ли да декларира:

- моята годишна брутна съдийска заплата за 2016 г.; и

- своите наследени през 2016 г. идеални части от земеделски земи – ниви, за които нямаме данъчна оценка и скици, а само решения, местност, площ и категория на земята?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 7 ЗСВ изисква деклараторът да посочи всички негови и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лева. От редакцията на разпоредбата става ясно, че в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ не следва да се декларират единствено доходите, получени от изпълнението на заеманата длъжност, какъвто доход е заплатата за изпълнение на длъжността съдия.

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година, от което следва, че наследеното имущество на декларатора и лицата по чл.175б, ал.4 ЗСВ подлежи на деклариране в ежегодната декларация по чл.175 б, ал.1 , т. 1 ЗСВ. Ето защо, придобитото право на собственост върху земеделски земи ще подлежи на деклариране както от задалия въпроса, така и от неговия съпруг – съдия.

 

4. Въпрос:

Купила съм жилище с ипотечен кредит преди две години и съм декларирала тези обстоятелства за съответната година. Трябва ли да декларирам в новата декларация, че притежавам жилище и трябва ли да декларирам отново ипотечния си кредит?

Същият е въпросът и за придобито преди две години МПС и декларирано.

Отговор:

В ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срок до 15 май 2017 г., подлежат на деклариране само настъпилите през 2016 г. промени в обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ. Относно ипотечния кредит – същият би подлежал на деклариране, съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 6 ЗСВ съобразно остатъка му към 31.12.2016 г., само в случай, че остатъчната сума по кредита към посочената дата, наред с всички други задължения и кредити на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ към 31.12.2016 г. са над 10 000 лева.

 

5. Въпрос:

В годишната декларация за имущество и интереси, в таблицата за прехвърляне на притежавани МПС-та, има графа „съсобственост”. Моля пояснете как да попълня тази графа при положение, че прехвърленият автомобил беше съпружеска общност, след прекратяването на брака стана обикновена съсобственост и аз съм прехвърлил 1/2 идеална част от него на бившата ми съпруга?

Отговор:

Видно от изложеното във въпроса, целият автомобил вече е собственост на бившата Ви съпруга. Ако прехвърлянето на притежаваната от декларатора след прекратяване на брака част от лекия автомобил е осъществено през 2016 г., отчуждаването ѝ следва да се декларира в таблица № 6, стр. 4 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, като в колона 6 се посочи – ½ част.

 

6. Въпрос:

Задължен ли съм да декларирам всички притежавани от мен и членове на семейството ми недвижими имоти и МПС, които са придобити преди отчетната 2016 година и са декларирани пред Сметната палата в годината, следваща придобиването им?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година.

 

 7. Въпрос:

Ако през 2016 г. е бил наличен депозит (само от трудови възнаграждения, натрупан през годините) в размер над 10 000 лв., като в същата година към тази сума е довнесена такава под 10 000 лв., след което отново през 2016г. цялата сума по натрупания депозит е изтеглена и част от нея - над 10 000 лв. е оползотворена за закупуване на недвижим имот, в кои графи на декларацията следва да бъдат декларирани тези обстоятелства? По-конкретно следва ли да бъдат декларирани и в графа „Депозити“ (цялата сума, която е изтеглена и частично усвоена все през 2016 г.) и в графа „Налични парични средства“, доколкото тази сума в определен период от 2016 г. е била налична в брой и използвана частично в последствие за покупка? Следва ли да бъде деклариран и наличният неоползотворен остатък след изтеглянето, ако е над 10 000 лв., под каква форма на изписване, в коя графа и няма ли да се получи многократно дублиране на едни и същи парични средства по различните графи и неяснота в декларирането?

Следва ли трайното възмездно ползване на чуждо недвижимо имущество/заплатен наем през годината да бъде деклариран и в други графи на декларацията извън част I, VIII, т. 1?

Отговор:

Влоговете, вкл. по депозитни банкови сметки, подлежат на деклариране съгласно чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, в случай, че общата сума на всички парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, е над 10 000 лева. Същевременно, чл. 175б, ал. 2 ЗСВ урежда, че при годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 на чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година.

Придобиването на недвижим имот от декларатора през предходната календарна година следва да бъде отразено в образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в Част I, Раздел I, Таблица № 1. Трайното ползване на чужд недвижим имот под наем (чиято стойност дори самостоятелно се предполага, че е над 10 000 лв.) следва да бъде декларирано в част I, раздел VIII, т. 1 на декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. За цена на ползването – тъй като в случая е посочено, че е възмездно, следва да се декларира годишният размер на наемната цена.

 

8. Въпрос:

Придобиване на движима вещ (лек автомобил) чрез договор за покупко-продажба през настоящата година, следва ли да се декларира като промяна в обстоятелството?

Отговор:

Придобиването на лек автомобил през настоящата 2017 г. година ще подлежи на деклариране с ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ през 2018 г.

 

9. Въпрос:

През 2016 г. съпругът ми получи по наследство МПС, което без да бъде прехвърлено на негово име, а чрез удостоверението за наследници (той е единствен наследник), продаде преди 31.12.2016 г. Въпросът ми е трябва ли този автомобил да бъде посочен в Таблица № 3 на ежегодната декларация, след като към края на 2016 г. не е бил собственост на съпруга ми, или да се посочи само в Таблица № 6 като извършено прехвърляне на притежавано МПС? Също така следва ли получената сума от продажбата да се посочи в Таблица № 15 като доход, извън този за заеманата длъжност, ако е под 1000лв.

Отговор:

Както придобиването, така и отчуждаването през календарната 2016 г. на едно и също МПС подлежат на деклариране в ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Получената от продажбата на МПС сума следва да бъде посочена в Таблица № 15 на страница 8 от образеца на декларация, стига заедно с останалите доходи на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, реализирани през 2016 г. и различни от доходите от заеманата длъжност, да са в общ размер над 1 000 лева. Следва да се посочи, че в случай, че получената от продажбата на МПС сума е била налична към 31 декември 2016 г. и размерът ѝ наред с останалите парични суми по чл. 175б, ал. 1, т. 3 ЗСВ на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ е над 10 000 лева, сумата от продажбата на МПС следва да съобрази и при деклариране на обстоятелствата в таблици №№ 7-9, страница 5 от образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

10. Въпрос:

Трябва ли да се декларира вече декларирано МПС, придобито през 2015 г., което е декларирано в годишната декларация за 2015 г. пред Сметната палата, като през 2016 г. няма промяна в декларираното по отношение на автомобила?

Отговор:

В ежегодната декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срок до 15 май 2016 г., не подлежи на деклариране МПС, придобито през 2015 г.

 

11. Въпрос:

Моля за уточнение, при попълване на декларацията за имущество и интереси, разбираме, че следва да се декларират обстоятелствата, настъпили през предходната година? Т.е. задължения по заеми - размер към 31.12.16 г., както и придобити имущества, МПС и пр. права, разходи и приходи - през 2016 г. Не следва да се декларират имуществата, придобити преди 2016 г.? Като в такъв случай, относно придобити по-рано права, се маркира „Нямам нищо за деклариране“?

Отговор:

В ежегодната декларация на съдия, прокурор или следовател за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната година.

Конкретно по въпроса - придобити по-рано имущества (с посочените по-горе изключения по отношение на имуществата по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ) не подлежат на деклариране в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

 

12. Въпрос:

Придобих автомобил след финансов лизинг през м. декември 2016 г. като заплатих остатъчна стойност от 1136 лв. на лизинговата компания, която цена е вписана в договора за покупко-продажба. От друга страна, в същия документ е отразена и застрахователната стойност на автомобила, която е 5 000 лв. Бих искала да знам коя от двете суми трябва да декларирам. Отделно от това трябва ли да декларирам сумите по договора за лизинг за 2016 г. до придобиване на собствеността му през м. декември 2016 г. и в кой раздел и графа?

Отговор:

Придобиването на МПС от декларатора през предходната календарна година следва да бъде отразено в образеца на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в част I, Раздел II, Таблица № 3. Относно цена на придобиване в графа 4 на Таблица №3 трябва да отразите стойността на автомобила по договора за лизинг.

Относно заплатени суми по договора за финансов лизинг през 2016 г., същите не подлежат на деклариране като задължение на декларатора или лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, тъй като от фактите във въпроса става ясно, че задължението не е съществувало към 31 декември на предходната календарна година (виж чл. 175б, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6 ЗСВ).

 

13. Въпрос:

При попълване на декларацията при встъпване в длъжност през месец януари 2017 г., следва ли да се декларира прехвърленото от декларатора чрез договор за дарение МПС през месец декември 2016 г. преди встъпване в длъжност?

При посочване на данни за свързани лица, към дейността на които деклараторът има частен интерес, следва ли да се посочва лице - родител, което упражнява адвокатска професия, т.е. какъв е обхватът на понятието „частен интерес"?

Отговор:

Чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ предвижда декларирането в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ - за имущество и интереси, на моторните сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрацията по закон. Посочената декларация, видно от чл. 175в, ал. 1, т. 1 - 4 ЗСВ, се подава: при встъпване; ежегодно; при освобождаване; и една година след освобождаването. Посочените различни случаи, при които се подава декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, водят и до някои отлики в периодите, за които се отнасят декларираните данни. Конкретно по въпроса - чл. 175в, ал. 1, т. 2 и чл. 175б, ал. 2 ЗСВ уреждат периода, респ. момента, за който се отнасят данните при годишното деклариране на имуществото и интереси. При подаването на декларация при встъпване в длъжност (първоначално встъпване на длъжност съдия, прокурор или следовател или повторно, след предходно освобождаване от някоя от посочените длъжности), в декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се посочва притежаваното имущество към датата на встъпването. Ето защо, ако МПС е прехвърлено преди момента, в който деклараторът е встъпил в длъжност съдия, прокурор или следовател, няма основание отчужденото МПС да бъде декларирано като обстоятелство по чл. 175б, ал. 1, т. 2 ЗСВ в декларацията при встъпване.

По втория въпрос - при деклариране на обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ деклараторът сам следва да прецени налице ли е частен интерес във всяка една от хипотезите. Дефиниция на понятието „частен интерес" се съдържа в чл. 175и, ал. 2 ЗСВ, а на понятието „свързани лица" - в § 1, т. 3 ДР на ЗСВ. Все пак, за конкретика на отговора следва да се посочи, че съществува отлика при декларирането на частен интерес по реда на ЗСВ, спрямо декларирането на обстоятелства, свързани с конфликт на интереси по реда на ЗПУКИ. Видно от чл. 175и, ал. 5 ЗСВ, при наличие на частен интерес при разглеждането на делата и преписките, съдията, прокурорът или следователят се отвежда по реда на съответния процесуален закон. Също така, ако частният интерес настъпи по конкретен повод при упражняването на дейност от съдия, прокурор или следовател извън разглеждането на делата и преписките, то задълженото лице следва да прекрати изпълнението на правомощията си по отношение на съответното лице или дейност и да подаде декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ.

 

14. Въпрос: 

Какви данни се вписват в декларацията за лицето, с което магистратът се намира във фактическо съжителство на съпружески начала - всички налични (притежавани) имущества към 31.12.2016 г. и промените пред предходната календарна година или само промените в имущественото му състояние през предходната календарна година?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

15. Въпрос: 

За кой период се декларират за лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство, стойността на притежаваните недвижими имоти, МПС и друго имущество, правното основание за придобиване и произхода на средствата - за всички имущества или за тези придобити през предходната календарна година ?

Отговор:

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото на декларатора и лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

16. Въпрос:

Във връзка с предстоящото подаване пред ИВСС на декларации по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ за имущество и интереси, моля да бъде уточнено какво имущество да се декларира - имущество, придобито през 2016 г. или цялото придобито до момента имущество през различните години до 2017 г.?

Отговор: 

В декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, която се подава в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране), се декларират настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

 

17. Въпрос:

Когато движимо или недвижимо имущество (МПС или др.) е било декларирано пред Сметната палата с първоначална или ежегодна декларация по реда на ЗПИЛЗВДДД, следва ли да се декларирано отново по реда на ЗСВ?

Отговор: 

При подаване на декларацията за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1 , т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ (годишно деклариране) се посочват само настъпилите промени в имуществото и интересите през предходната календарна година. За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

Конкретно по въпроса - в дек