Списък на влезлите в сила наказателни постановления по чл.175г, ал.1, т.2 ЗСВ

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.1 ЗСВ

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.3 ЗСВ

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.4 ЗСВ

Списък на съдии, прокурори и следователи, за които е установено несъответствие в декларациите, подадени през 2021 г., което не е отстранено в срока по чл.175ж, ал.2 ЗСВ

Съобщения по чл. 175ж, ал. 2, изр. трето от Закона за съдебната власт

Въпроси и отговори по имуществените декларации

Публикувани декларации