Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Обява за събиране на оферти Изтегли
Образци на документи Изтегли
Техническа спецификация Изтегли
Информация за публикувана обява Изтегли
Протокол от дейността на комисията Изтегли
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 07/12/2018 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: 28/12/2018 г. Час: 00:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 10/12/2018 г. Час: 10:00