Предмет на поръчката: "Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет"


Обявление Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Решение Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Документация за участие Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Сканирана първа страница Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Образци на документи Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Техническа спецификация Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
ЕЕДОП Изтегли Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Протокол 1 от дейността на комисията Изтегли Дата на публикуване: 12.09.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти Изтегли Дата на публикуване: 20.09.2019 г.
Протокол 2 от дейността на комисията Изтегли Дата на публикуване: 01.10.2019 г.
Протокол 3 от дейността на комисията Изтегли Дата на публикуване: 01.10.2019 г.
Обобщен протокол Изтегли Дата на публикуване: 01.10.2019 г.
Решение Изтегли Дата на публикуване: 01.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка Изтегли Дата на публикуване: 13.11.2019 г.
Договор Изтегли Дата на публикуване: 13.11.2019 г.
Приложение 1 към договора Изтегли Дата на публикуване: 13.11.2019 г.
Приложение 2 към договора Изтегли Дата на публикуване: 13.11.2019 г.
Приложение 3 към договора Изтегли Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

 


Срок за получаване на офертите:


Дата: 11/09/2019 г. Час: 17:00


Срок на валидност на офертите:


60 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти


Дата и час на отваряне на офертите:


Дата: 12/09/2019 г. Час: 10:00

Място: Инспекторат към Висш съдебен съвет - град София, 1000, ул. Георг Вашингтон 17, ет. 4,
заседателна зала