В. "БАНКЕР", "Параграф 22"
Автор Румен Савов
ИНСПЕКТОРИТЕ ВДИГНАХА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ЛЕТВА

26 Юни 2010

"Висшият съдебен съвет наложи една доста строга дисциплинарна практика. Ако трябва да сравним числа, никога досега не е имало толкова много уволнени магистрати", такава равносметка направи в първия ден на лятото шефът на Инспектората към ВСС Ана Караиванова за изтеклата 2009 г. и за отминалите шест месеца на тази година.
Преди да се стигне до тази оценка обаче, като ураган през съдебната система преминаха серия скандали - най-запомнящи се бяха "Краси Черничкия" и т.нар.
имотен скандал в Приморско. Като добавим и неизкоренената все още традиционна слабост на Темида да бави неоправдано дела, със сигурност от 2009 г. досега инспекторите от ВСС не са подвили крак.
Какви са основанията за тази оценка - отговор на този въпрос донякъде даде професионалното обсъждане в ИВСС, състояло се миналата седмица. Негов акцент бяха дисциплинарните нарушения на магистратите и образуваните дисциплинарки във ВСС. В дискусията участваха главен инспектор Ана Караиванова, Надежда Джелепова, съдия във Върховния административен съд, Ясен Тодоров, Ваня Анчева, Светлана Пълева от ИВСС, шефове на съдилища и прокуратури. Съществена роля за силно активираната дисциплинарна дейност на висшите магистрати има точно Инспекторатът, който се явява и вносител на най-голям брой предложения, стана ясно от изнесените по време на обсъждането числа.
Висок е ръстът и на направените предложения от ИВСС за налагане на дисциплинарни наказания на провинили се магистрати, които са влезли в деловодството на ВС, но не са "пораснали" до дисциплинарни производства.
През 2009 г. Инспекторатът е внесъл във Висшия съдебен съвет 44 предложения за наказания (за 2008 г. внесените от ИВСС предложения са били 16 на брой).
Любопитно е, че превес имат предложенията, които са направени след извършени от ИВСС проверки по постъпили в инспектората сигнали. Трийсет и двама магистрати са били набелязани за наказания, а в резултат на планови и тематични проверки по съдебните райони в страната са направени 12 предложения. Според данните на ИВСС общо 35 магистрати с черни тоги са били предложени за санкции шестима прокурори и трима следователи. От "сгазилите лука" двама са били административни ръководители на съд, едно предложение за наказание е за шеф на следствен отдел в окръжна прокуратура и две предложения са за наказание на двама заместник-шефове на окръжни съдилища.
Анализът на дисциплинарната дейност показва, че съдебната ни система продължава да пренебрегва изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от април 2009 г., където изрично е посочено, че бездействие, което неоправдано забавя съдебното производството, е нарушение по чл.307, ал.3, т.2 от ЗСВ. До изменението на закона това нарушение просто влизаше в общия кюп "неизпълнение на други служебни задължения" - чл.307, ал.3, т.5 от ЗСВ.
От проверките на ИВСС е установено, че през 2009 г. най-голям брой са дисциплинарните нарушения по чл.307, ал.3, т.5 от ЗСВ (неизпълнение на други служебни задължения) - общо 27 броя.
Системно неспазване на сроковете, указани в процесуалните закони, са констатирани в 17 случая.
Само четири са случаите на неоправдано забавяне на производството, които са довели до наказания, а след изменението на закона предложенията за търсене на дисциплинарна отговорност заради действия или бездействие, които неоправдано забавят производството, са осем.
Наред с тези слабости в работата на магистратите през изминалата година във ВСС са внесени и три предложения за дисциплинарни наказания за действия, които са накърнили престижа на съдебната власт. Още едно предложение е "посветено" на нарушаване на правилата на професионалната етика. То обаче е направено преди изменението на Закона за съдебната власт от април 2009 година. След промяната задължението на ИВСС да контролира спазването на професионалната етика отпада и вече е грижа на Постоянната комисия за професионална етика и превенция на корупцията при ВСС, тъй като вече е формулирано като "нарушаване на Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите". Според кодекса контролът по неговото изпълнение се осъществява от комисията, която проверява сигналите и евентуално изготвя предложение за дисциплинарка.
Инспекторатът вече е констатирал такова нарушение и на 17 юни е изпратил сигнал до председателя на комисията Цони Цонев.
Нарушението е установено по време на проверката по случая с "имотите на бедните магистратски роднини в Приморско". Установено е, че майката на следовател от Окръжна следствена служба към Окръжна прокуратура Бургас също е получила имот от община Приморско. Тъй като случаят е идентичен с онези, покрай които се появи скандалът, Етичната комисия към ВСС би трябвало да вземе отношение и ако прецени, че следователят е нарушил кодекса, да внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство.
Миналогодишната практика на Инспектората показва, че найчесто предлаганото дисциплинарно наказание е по чл.308, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години. Във ВСС са постъпили общо 35 такива предложения.
Две са предложенията за "забележка", едно - за "порицание".
Дисциплинарното наказание "понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната власт за срок от една до три години" по чл.308, ал.1, т.4 от ЗСВ е предложено като подходяща санкция в 6 случая, а дисциплинарно освобождаване от длъжност - в четири случая.
Що се отнася до Висшия съдебен съвет, той е реагирал на всички предложения на Инспектората.
Висшите магистрати обаче са уважили 14 от тези предложения и са наложили дисциплинарни наказания по тях. За 17 от изпратените констатации ВСС е приел, че отговорното лице е извършило нарушение, но предложеното от Инспектората наказание е прекомерно тежко. Тези случаи са били препратени към шефовете на прегрешилите, за да им наложат по-леко наказание. В 12 случая ВСС е постановил решения, с които е отхвърлил предложенията на Инспектората, а в един случай е образувано дисциплинарно производство, проведено е заседание, делото е обявено за решаване, но впоследствие е прекратено като неправилно образувано.
От всички 14 дисциплинарни наказания, наложени по предложения на ИВСС, девет магистрати са санкционирани с "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25% за срок от шест месеца до две години", един е бил понижен в ранг, един е наказан с "дисциплинарно освобождаване от длъжност", а трима със "забележка".
От общо 12 отхвърлени от висшите магистрати предложения на ИВСС пет са били заради изтекла давност, а констатациите на Инспектората не са оспорвани.
В два от случаите предложенията са отхвърлени, защото административният ръководител вече е наложил по-леко наказание.
Сравняването между приетите и отхвърлените предложения сочи, че реално само в пет случая от общо 44 има разминаване между оценките на ИВСС и на ВСС относно това дали е допуснато дисциплинарно нарушение. Според данните на Инспектората разминаванията са най-вече по отношение на тежестта на нарушението и при определянето на вида и размера на съответстващото наказание.
Освен до ВСС през изминалата година инспекторите са изпратили предложения, сигнали и препоръки до административни шефове, от които е последвало наказание "забележка" и "порицание" (на общо седем магистрати), а в други 40 случая санкцията е с "обръщане на внимание" по реда на чл. 327 от ЗСВ.
През 2010 г. тенденцията да се възлагат повече отговорности в дисциплинарната дейност на административните ръководители в съдебните райони се засилва.
Според анализите на ИВСС причината за това е фактът, че работата на магистратите като цяло се подобрява, което води до помалък брой тежки дисциплинарни нарушения, предполагащи посериозни санкции, налагани от ВСС по закон. През първото полугодие на тази година ИВСС е предложил на висшите магистрати само осем преписки за дисциплинарни наказания за случаи, при които нарушенията са наистина тежки.
С изменението на Закона за съдебната власт от април 2009 г.
на ИВСС беше предоставена възможност да обжалва решението на ВСС с което той се произнася по предложение за налагане на дисциплинарно наказание. Това става пред Върховния административен съд (ВАС), а право да обжалва има както магистратът с наложено дисциплинарно наказание, така и вносителят на предложението за налагане на санкция.
През миналата година по 11 дисциплинарни дела ВСС е постановил решения, с които е отхвърлил предложенията на ИВСС, като в пет от тях инспекторите са обжалвали пред ВАС.
В други осем дела ИВСС е подал касационни жалби пред ВАС като вносител на предложения за налагане на наказания.
На инспекторите обаче направило впечатление, че в производствата пред ВАС Инспекторатът е бил конституиран като заинтересована страна едва три пъти, въпреки че обжалванията на магистрати по предложенията на ИВСС са били повече от десет.
Докато наказаните представители на Темида винаги били конституирани като заинтересовани и са имали възможност да защитават тезите си пред върховните съдии.
По тази причина неучастието на инспекторите в тези съдебни дела пред ВАС води до липса на информация за развитието на случаите и в известна степен до обезсмисляне на усилията на ИВСС в налагането на строг дисциплинарен контрол. А след като самите върховни съдии не зачитат понякога служебното си правомощие да конституират абсолютно всички страни в съдебното производство, въпросът не се ли опорочава така процесът изглежда повече от логичен...