Kонкурс за лого на ИВСС

24 Октомври 2017

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) обявява конкурс за създаване на лого. Отличителният и характерен графичен знак следва да бъде съобразен със статута на ИВСС - орган на държавна власт, част от съдебната система, осъществяващ контрол върху дейността на органите на съдебната власт и извършващ проверки за независимост и безпристрастност на съдии, прокурори и следователи.

Проектът на лого на ИВСС следва да бъде подходящ за отпечатването му както като графично изображение (пълноцветно, едноцветно - в черен цвят, едноцветно - в златист цвят и линеарно), така и като пластично изображение. Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение. Логото следва да позволява комбинирането му с текста „Инспекторат към ВСС".

Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, интернет страница на ИВСС.

Право на участие в конкурса имат български физически лица - индивидуално или в колектив. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

Всеки проект, включващ графичното изображение на логото, се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл. Конкурсът е явен, името, телефонът и адресът за кореспонденция на всеки участник трябва да са поставени на гърба на всяка разпечатка. Участникът представя декларация в свободен текст, в която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект.

Разработките се предават или изпращат в ИВСС - София 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, ет. 1, регистратура на ИВСС, най-късно до 13 ноември 2017 г. включително.

Авторът на одобрения проект ще получи 2000 лв. парична награда след прехвърляне на авторското право върху логото в полза на ИВСС.