Право на отговор на главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова по повод публикацията в медията „Свободна Европа“ със заглавие „Замитане под килима“. Как Инспектората към Висшия съдебен съвет злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“, публикувана на 27.11.2020 г., както и публикациите от 08.12.2020 г. в медиите „Свободна Европа“, със заглавие „Съюзът на съдиите поиска парламентът да обсъди Инспектората към ВСС заради „ЦУМ-гейт“, „Дневник“, със заглавие „Инспекторатът на ВСС недопустимо не изпълнява съдебното решение по ЦУМгейт“, „Де факто“, със заглавие „Съюзът на съдиите до депутатите и Караянчева: Главният инспектор Точкова не изпълнява съдебни решения за „ЦУМгейт“, реагирайте!“, „Медиапул“ със заглавие „Съдийският съюз призова депутатите да видят какво върши инспектор Точкова“ и в. „Сега“ от 09.12.2020 г. със заглавие „Съдиите искат парламентът да се намеси заради „ЦУМ-гейт“, препечатали отвореното писмо на Съюза на съдиите в България до народните представители от 44-то Народно събрание, по повод коментираното в първата статия

9 Декември 2020
Page title

Уважаеми главни редактори на медиите „Свободна Европа“, „Дневник“, „Де факто“, „Медиапул“ и „Сега“,

Обръщам се към Вас във връзка с горните публикации, за да изразя категоричното си несъгласие с изнесената невярна и подвеждаща информация за действията на главния инспектор на ИВСС по повод искането за достъп до обществена информация по казуса „Цум-гейт“. Затова се възползвам от правото си на отговор и настоявам да публикувате настоящото опровержение на Вашите сайтове.

Не е вярна информацията в статиите, както и в отвореното писмо на УС на ССБ, позовало се на публикацията в медията „Свободна Европа“ от 27.11.2020 г., че Инспекторатът и по-конкретно главният му инспектор отказва да изпълни влязлото в сила съдебно решение от 16.07.2020 г. на АССГ по адм. д. № 12933/2019 г. по описа на същия съд. По-скоро в тези материали се цели да се дискредитира главният инспектор Теодора Точкова, отправят се необосновани и тежки обвинения към Инспектората към ВСС, с които се цели да се обвини контролния орган в липса на независимост, в поведение, което показва „публично незачитане на съдебен акт“, като се стига дотам да се правят квалификации, че с дейността си Инспекторатът „не преследва законоустановените си цели, а сам се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция“.

На следващо място недопустимо се правят внушения, че главният инспектор не е предоставил достъп до обществена информация по казуса „Цум-гейт“ и „четвърти месец решението не се изпълнява“.

В името на истината, тъй като ИВСС предостави поисканата информация на заявителя и за да не се правят свободни интерпретации по случая, фактите са следните:

Производството по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация е образувано по заявление за достъп до обществена информация вх. № 28682/20.09.2019 г., вх. рег. № КОИ-20/19 от 20.09.2019 г. по описа на ИВСС, подадено от Н. Н., във връзка с извършената от ИВСС проверка по т. нар. казус „Цум-гейт“, с което е поискан доклада, с който е приключила проверката и стенографския протокол от обсъждането му.

С Решение № 11/18.10.2019 г. на главния инспектор на ИВСС е отказано предоставянето на достъп до обществена информация по първото искане от заявлението за достъп до обществена информация и заявителят е уведомен, че по отношение на второто искане за достъп до информация, Законът за достъп до обществена информация е неприложим. Срещу решението на главния инспектор бе подадена жалба и се образува адм. д. № 12933/2019 г. по описа на Административен съд – София-град (АССГ).

С решение № 3941 от 16.07.2020 г. по адм. дело № 12933/2019 г. по описа на АССГ е отменено Решение № 11/18.10.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, като административната преписка е изпратена за ново произнасяне по Заявление с вх. № 28682/20.09.2019 г., вх. рег. № КОИ-20/19 от 20.09.2019 г., подадено от Н. Н. и предоставяне на търсената информация в 14-дневен срок от съобщаването му.

При повторното разглеждане на административната преписка, с оглед произнасяне в определения от съда срок по заявлението за достъп до обществена информация вх. № 28682/20.09.2019, вх. рег. № КОИ-20/19 от 20.09.2019 г. по описа на Инспектората към ВСС и предвид новонастъпилите обстоятелства към датата на издаване на акта, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административното производството е спряно с Решение № ОИ-20/19 от 11.08.2020 г. на заместващия главния инспектор на Инспектората към ВСС, съгласно заповед за заместване № З-94 от 31.07.2020 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС. На основание чл. 54, ал. 3 от АПК, сроковете предвидени за издаването на акта, са спрели да текат. Мотивите да бъде спряно административното производство бяха продиктувани от наличието на образувано съдебно производство (адм. д. № 8476/2020 г. по описа на ВАС) по подадено от главния инспектор искане за отмяна на влязло в сила решение № 3941/16.07.2020 г., постановено по адм. д. № 12933/2019 г. по описа на АССГ. Наличието на съдебен спор, каквото е производството по отмяна на влязло в сила решение, е от значение за изхода на административното производство по ЗДОИ.

Преюдициалността на производството, образувано по искане за отмяна на влязло в сила решение се обосновава с това, че при евентуално уважаване на искането за отмяна на влязло в сила съдебно решение, делото щеше да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ, т. е. щеше да се възстанови висящността на спора. При повторното разглеждане на делото, с оглед представените от нас доказателства, съдът можеше да постанови решение, различно от първото. В този смисъл решението от 16.07.2020 г., постановено по адм. д. № 12933/2019 г. по описа на АССГ, щеше да бъде без правна сила и последици за страните, т. е. без правна стойност щяха да бъдат и дадените задължителни указания към главния инспектор на ИВСС да предостави търсената информация.

За да се издаде законосъобразен административен акт, каквото е решението по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, трябваше да приключи съдебното производство, образувано по искането за отмяна на влязло в сила решение и евентуалното ново разглеждане на делото от друг състав на АССГ. В случая, непредоставянето на исканата информация при наличието на висящо производство пред ВАС, респ. спирането на административното производство по ЗДОИ до приключване на производството пред ВАС по искането за отмяна, не може да се квалифицира като неизпълнение на влязло в сила решение, респ. като „отказ в продължение на месеци да се изпълни влязлото в сила решение от 16.07.2020 г. на АССГ“. Същото беше продиктувано от необходимостта за изпълнение на законовото задължение на административния орган да постанови крайния акт по заявлението в съответствие с изхода на делото по преюдициалното съдебно производство. В този смисъл, не е налице нарушение на закона от страна на главния инспектор на ИВСС, тъй като целта на разпоредбата на чл. 54 АПК е съобразяване на съдържанието на индивидуалните административни актове със специалните закони, регламентиращи съдържанието им.

С решение № 14350 от 19.11.2020 г., постановено по адм. дело № 8476/2020 г. по описа на ВАС, съдът отхвърли искането за отмяна на влязло в сила Решение № 3941 от 16.07.2020 г. по адм. дело № 12933/2019 г. по описа на АССГ. За решението на Върховния административен съд Инспекторатът беше уведомен на 26.11.2020 г. във връзка с постъпилото по електронен път писмо от журналиста Борис Митов от медията "Свободна Европа". Още на същата дата беше уведомен журналиста, че въз основа на решението на ВАС по искането за отмяна е инициирана процедура по възобновяване на спряното административно производство и че предстои „издаване на решение на главния инспектор на ИВСС в изпълнение на влязлото в сила решение на АССГ“.

На основание решение № 14350 от 19.11.2020 г., постановено по адм. дело № 8476/2020 г. по описа на ВАС и чл. 55, ал. 1 АПК, с разпореждане от 26.11.2020 г. на заместващия главния инспектор на ИВСС, спряното с Решение № ОИ-20/19 от 11.08.2020 г. на заместващия главния инспектор на ИВСС административно производство, образувано по заявление за достъп до обществена информация вх. № 28682/20.09.2019 г., вх. рег. № КОИ-20/19 от 20.09.2019 г. по описа на ИВСС беше възобновено.

С Решение № 3/03.12.2020 г. на заместващия главния инспектор на ИВСС, съгласно Заповед за заместване № З – 120/25.11.2020 г. на главния инспектор, е предоставен достъп до обществена информация по заявление за достъп до обществена информация вх. № 28682/20.09.2019 г., вх. рег. № КОИ-20/19 от 20.09.2019 г. по описа на ИВСС, подадено от Н. Н.

От изложените по-горе факти е видно, че настоящият случай не се отнася до неизпълнение на влязло в сила решение, както се твърди в статията от 27.11.2020 г. на журналиста Борис Митов. Напротив, след постановяване на решението от 19.11.2020 г. на ВАС, в законовия срок е издадено решение на заместващия главния инспектор, с което е изпълнено влязлото в сила решение № 3941 от 16.07.2020 г. по адм. дело № 12933/2019 г. по описа на АССГ, като е предоставен достъп до обществена информация.

По отношение изложеното, че в случая от страна на Инспектората е налице злоупотреба с право, следва да се посочи, че както всяка страна в процеса, така и ИВСС има право да защити правата си, когато счита, че същите са нарушени от съда. В конкретния случай, подаденото от нас искане за отмяна на влязло в сила решение е обосновано именно с цел защита правата ни в процеса по реда, регламентиран в процесуалния закон. Не може на база упражняване на процесуални права да се правят кардиналните изводи, които са направени, че с действията и бездействията на Теодора Точкова по адм. д. № 12933/ 2019 г. по описа на АССГ „се създава и нова опасност за авторитета на правосъдието – да се утвърди представа, че случаят „ЦУМ-гейт“ е илюстрация и на дискредитираната независимост на контролния орган да проверява почтеността на съдиите, прокурорите и следователите“.

Категорично не приемам обвиненията за липса на независимост на контролния орган и недопустимите квалификации, че Инспекторатът „се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция“. В конкретния случай липсват факти, които да водят до такива изводи. Поисканият достъп до обществена информация е предоставен в законовия срок, поради което обвиненията нямат фактическа и правна основа, което едва ли е неизвестно на медиите, публикували горните статии.

По отношение на изложеното в отвореното писмо на УС на ССБ, отнасящо се до подадената от главния инспектор касационна жалба срещу решението от 16.07.2018 г. по адм. д. № 2521/2018 г. по описа на АССГ, образувано по подадената от журналистката Доротея Дачкова от в. „Сега“ жалба срещу решението на главния инспектор на ИВСС, с което е отказан достъп до обществена информация във връзка с извършената от ИВСС проверка по т. нар. казус „Цум-гейт“, същото отново е невярно и цели да заблуди обществеността. С решение от 16.07.2018 г. по адм. д. № 2521/2018 г. по описа на АССГ, съдът отмени Решение № 2/12.02.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, като „решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните“ - изрично посочено в диспозитива на съдебния акт. И това е така не само защото съдът го е постановил, а защото разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, съгласно която „решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване“ влиза в сила от 01.01.2019 г., т. е. главният инспектор е имал право да подаде касационна жалба. Не на последно място следва да се посочи и това, че по допустимостта на касационната жалба се произнася Върховния административен съд, като производството към момента е спряно от съда. Недопустимо е да се пише, че „…въпреки изменението на ЗДОИ през 2018 г., когато се премахва възможността за касационно обжалване по този вид дела, главният инспектор отново не изпълнява съдебния акт и подава касационна жалба“, след като е известно, че към момента на постановяване на съдебното решение (16.07.2018 г.), същото е подлежало на касационно обжалване.

Зад обвиненията срещу контролния орган, изнесени в публичното пространство, прозира по-скоро друго - отдавнашното желание на някои среди „да се смачка“ Инспектората и да се обезцени неговата дейност. Да се превърне в зависим орган, „затворен“ единствено в правомощието си да проверява организацията по образуването, движението и приключването на делата и преписките в установените срокове. Новите правомощия на ИВСС да извършва проверки за интегритет, по които до момента е отправил шест предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати, две от които приключили с налагане на дисциплинарни наказания, потвърдени с влезли в сила съдебни решения, предизвикват по-скоро страх у някои среди, без нашата дейност да е дала основание за това, а в същото време, предвид настоящия случай ми се струва, че се правят и опити да се овладее и повлияе за в бъдеще върху независимата преценка на контролния орган при извършване на проверките за интегритет и резултатите от тях. По конкретната проверка не се събраха достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к ЗСВ от страна на бившия главен прокурор, което предизвика и тези реакции. При липсата на нарушение, няма как да се стигне до изопачаване на фактите, а оттам и до постигане на неправомерните цели, които бяха преследвани и се вижда, че отново се следват.

От друга страна трябва да се има предвид, че същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат. Такава следва да бъде предоставяна само при наличието на законовите предпоставки за това, каквото е направено и от ИВСС в конкретния случай.

Изнасянето на данни по извършваните от ИВСС проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, по които не е установено извършено нарушение не биха допринесли за повишаване на доверието на обществото към съдебната власт, но биха могли да бъдат използвани като средство за оказване на натиск и дискредитиране на проверявания магистрат. Това не бива да се допуска. Трябва да се пази независимостта, репутацията и престижа както на проверяваните магистрати, така и на съдебната власт.

В заключение искам да отбележа, че през цялостната ми дейност като главен инспектор на Инспектората към ВСС съм се стремила органът да работи обективно, съобразно законовите си правомощия, при незасягане независимостта и правата на проверяваните магистрати и не съм позволила, а и занапред няма да допусна, ИВСС да бъде използван като инструмент за решаване на междуличностни спорове и постигане на недотам чисти интереси. Вярвам, че като представители на независимата журналистика ще публикувате настоящото право на отговор в името на истината и обективността.

Прилагам решението за достъп до обществена информация и доказателства за предоставянето й.

ТЕОДОРА ТОЧКОВА - ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ИВСС