„Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС”

 

Вид: Открита процедура

Описание: Предмет на обществената поръчка е разработването на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС. Поръчката се реализира чрез изпълнение на следните дейности:
Разработването и внедряването на софтуерното решение следва да се реализира чрез изпълнението на следните основни дейности:
Дейност 1. Анализ на текущото състояние;
Дейност 2. Определяне на потребителските изисквания;
Дейност 3. Изготвяне на детайлна спецификация (системен проект);
Дейност 4. Разработване на софтуерното решение;
Дейност 5. Тестване на разработеното софтуерно решение;
Дейност 6. Внедряване на софтуерния продукт;
Дейност 7. Документиране на разработения софтуерен продукт;
Дейност 8. Обучение на потребителите на софтуерния продукт;
Дейност 9. Гаранционна поддръжка.


АОП номер: 01599-2019-0007

Линк към АОП обявление:
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=950256&mode=view

 

Линк към АОП решение:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950255&newver=2

 

Линк към АОП решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация:
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=951354&mode=view

 Обявление Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Решение Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Документация за участие Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Сканирана първа страница Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Техническа спецификация Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Образци на документи Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
ЕЕДОП Изтегли Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Изтегли Дата на публикуване: 27.12.2019 г.
Сканирана първа страница-изменение Изтегли Дата на публикуване: 27.12.2019 г.
Документация за участие-изменена Изтегли Дата на публикуване: 27.12.2019 г.
Доклад за работата на комисията Изтегли Дата на публикуване: 30.01.2020 г.
Протокол №1 Изтегли Дата на публикуване: 30.01.2020 г.
Решение Изтегли Дата на публикуване: 30.01.2020 г.