Разработване на електронни регистри за нуждите на ИВСС и ВСС

 

Вид: Открита процедура

Описание: Предмет на обществената поръчка е разработването на два софтуерни компонента:
Компонент 1. „Разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации; и
Компонент 2. „Разработване на електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянето на горната инстанция по тях.
АОП номер: 01599-2018-0001

Линк към АОП обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=862336&mode=view

Линк към АОП решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=862333&newver=2 

Документи:


Документация за участие
Първа страница на документация за участие - сканирана
ЕЕДОП
Образец 1 - Опис
Образец 3 - Техническо предложение
Образец 4 - Декларация Проект на договор
Образец 5 - Декларация валидност на оферта
Образец 6 - Декларация условия на труд
Образец 7 - Ценово предложение
Образец 8 - Банкова гаранция
Образец 9 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС
Образец 10 - Декларация за мерките срещу изпиране на пари
Приложение 1 - Техническо задание
Приложение 2 - Проект на договор

 

Публикация Дата
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
15.08.2019 г. 16:03:16
Списък на персонала
17.01.2019 г. 16:57:07
Приложения към договора
17.01.2019 г. 16:16:24
Сключен договор
17.01.2019 г. 16:16:02
Решение за определяне на изпълнител
23.10.2018г. 17:09:56
Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП
23.10.2018г. 17:09:29
Протокол 3
23.10.2018г. 17:09:12
Протокол 2
23.10.2018г. 17:09:06
Съобщение за отваряне на ценови предложения
15.10.2018г. 18:19:02
Протокол 1
05.10.2018г. 17:25:32
Обявление
14.08.2018г. 17:28:03
Решение
14.08.2018г. 17:24:38
Методическо указание
14.08.2018г. 17:21:42